Otvoren natječaj za izlaganje u Apoteci-prostoru za suvremenu umjetnost u 2024.

B. V.

23.01.2024.

Otvoreni ter­min je pro­gram­ska jedi­ni­ca koju Apoteka pro­vo­di u želji za stva­ra­njem novih moguć­nos­ti za izla­ga­nje, reali­za­ci­jom pro­gra­ma, otvo­re­nog za raz­li­či­te umjet­nič­ke medi­je, pozi­ci­je i prakse.

Program Apoteke reali­zi­ra se direk­t­nim pozi­vom i pro­gram­skom jedi­ni­com Otvoreni ter­min – otvo­re­nim jav­nim pozi­vom za izla­ga­nje. Usmjeren je pre­ma svim zain­te­re­si­ra­nim umjet­ni­ci­ma i kus­to­si­ma, povjes­ni­ča­ri­ma umjet­nos­ti, poseb­no mla­đoj gene­ra­ci­ji i lokal­nim umjet­ni­ci­ma, te stu­den­ti­ma likov­nih aka­de­mi­ja, kako bi u okvi­ru pro­gra­ma Apoteke mogli upoz­na­ti, pra­ti­ti i jav­no pred­sta­vi­ti nji­hov rad. Ovom ges­tom Apoteka želi pos­ta­ti otvo­re­ni pros­tor i pru­ži­ti podr­šku mla­dim umjet­ni­ci­ma za izla­ga­nje te pro­duk­ci­ju rada i izlož­be. Na taj se način umjet­ni­ci­ma, umjet­nič­kim pro­jek­ti­ma i osta­lim sudi­oni­ci­ma omo­gu­ća­va i osi­gu­ra­va, u nedos­tat­ku finan­cij­skih i pros­tor­nih uvje­ta, adek­vat­na finan­cij­ska i teh­nič­ka podr­ška. Otvoreni ter­min ne mora nuž­no rezul­ti­ra­ti izlož­bom, već pre­zen­ta­ci­jom, pre­da­va­njem, raz­go­vo­rom, performansom.

Prijave su otvo­re­ne od 24. siječ­nja do 24. velja­če 2024., a šalju se isklju­či­vo u elek­tron­skom for­ma­tu, NE većem od 20 MB na adre­su apoteka.info@gmail.com s naz­na­kom Otvoreni ter­min 2024. Videozapisi mogu biti dos­tav­lje­ni putem wetran­sfe­ra ili dru­gih apli­ka­ci­ja za pri­je­nos većih poda­ta­ka. Prijave s nepot­pu­nom doku­men­ta­ci­jom, kao i one koje pris­tig­nu nakon naz­na­če­nog roka, neće se razmatrati.

Prijava mora sadržavati:

Tlocrt i foto­gra­fi­je pros­to­ra dos­tav­lja se na zahtjev.

Apoteka će u okvi­ru moguć­nos­ti sno­si­ti tro­ško­ve hono­ra­ra umjetnika/ce, dio pro­duk­cij­skih tro­ško­va i organizaciju/realizaciju izlož­be (tran­s­port rado­va, pos­tav, smje­štaj, depli­jan, pro­mo­ci­ja) u dogo­vo­ru s oda­bra­nim pri­ja­vi­te­ljem i potre­ba­ma projekta.

O rezul­ta­ti­ma natje­ča­ja odabrani/a prijavitelj/ica bit će obaviješten/a kra­jem ožuj­ka 2024. godine.

Program Apoteke – pros­to­ra za suvre­me­nu umjet­nost pro­vo­di se uz finan­cij­sku podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Istarske župa­ni­je, Zaklade Kultura nova i Grada Vodnjana.