Otvorene prijave za 16. Production in Pulske filmske tvornice

B. V.

19.01.2024.

Pulska film­ska tvor­ni­ca pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da se pri­ja­ve na 16. mara­ton izra­de krat­kog fil­ma Production in, koji će se odr­ža­ti od 26. do 28. siječ­nja 2024. u pros­to­ri­ja­ma Društveno kul­tur­nog cen­tra Lamparna u Labinu.

Production in je bes­plat­na radi­oni­ca nami­je­nje­na svi­ma koji se žele oku­ša­ti u iza­zo­vu stva­ra­nja fil­ma u tri dana – od ide­je do reali­za­ci­je. Devet autora/ica će pod vod­stvom iskus­nih edu­ka­to­ra reali­zi­ra­ti svoj film u vre­men­ski ogra­ni­če­nom stva­ra­lač­kom pro­ce­su i dobroj atmo­sfe­ri prak­tič­nog rada.

Radionica se sas­to­ji od tri dije­la – raz­ra­de ide­je i sce­na­ri­ja, sni­ma­nja te mon­ta­že. Uvodno pre­da­va­nje poči­nje u petak, 26. siječ­nja u 14 sati. Tada se razvi­ja­ju ide­je i stva­ra se pro­duk­cij­ski plan sni­ma­nja i mon­ta­že vre­men­ski pri­la­go­đen svim polaz­ni­ci­ma. Nakon toga sli­je­di inten­ziv­ni rad pri­la­go­đen polaz­ni­ci­ma. Tri su sni­ma­telj­ska tima te šest mon­ta­ža na ras­po­la­ga­nju. Mentori su  pri­sut­ni 24 sata, a sva­ki polaz­nik ima mak­si­mal­no 4 sata sni­ma­nja i 8 sati montaže.

Prijave za Production in otvo­re­ne su do čet­vrt­ka, 25. siječ­nja do pono­ći, a pri­jav­ni­ca se nala­zi na ovoj povez­ni­ci.

Voditelji 16. Pi‑a su su film­ski autor i peda­gog Zorko Sirotić, film­ski auto­ri i sni­ma­te­lji Mario Papić i Alen Stanković, sni­ma­telj i mon­ta­žer Davor Vuković, film­ska auto­ri­ca i orga­ni­za­to­ri­ca Sanda Letonja-Marjanović te pro­du­cent i film­ski peda­gog Marko Zdravković-Kunac.

16. Production in odr­žat će se u sklo­pu pro­jek­ta Production in – Istarska tur­ne­ja. Partneri 16. Production In‑a su Labin Art Express XXI, Srednja ško­la Mate Blažine Labin, MedVid pro­duk­ci­ja i Hrvatski film­ski savez. 16. Production in finan­cij­ski podu­pi­ru Istarska župa­ni­ja, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Grad Pula i Zaklada Kultura nova.