Predstavljen Nacrt Plana razvoja kulture Istarske županije

Tekst i fotografije Boris VINCEK

12.01.2024.

Predstavljanje Nacrta Plana razvo­ja kul­tu­re Istarske župa­ni­je 2024. – 2029.  odr­ža­no je u čet­vr­tak, 11. siječ­nja u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc. Sadržaj Nacrta opi­sao je Davor Mišković nakon uvod­nih rije­či pro­čel­ni­ka Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je Vladimira Torbice.

- Ovo je tre­će jav­no pred­stav­lja­nja Nacrta pri­jed­lo­ga kojeg smo nekad nazi­va­li Kulturna stra­te­gi­ja Istarske župa­ni­je. Donijeli smo ih već dvi­je, među­tim po novo­me, na razi­ni župa­ni­je, gra­da ili opći­ne može­mo ima­ti samo plan razvo­ja, a na razi­ni drža­ve je to stra­te­gi­ja. Ovom pri­li­kom bih želio nagla­si­ti da je u tije­ku jav­no savje­to­va­nje koje tra­je 30 dana – od 15. pro­sin­ca do 15. siječ­nja – a na web stra­ni­ca­ma župa­ni­je može­te pro­na­ći obras­ce za pri­jed­lo­ge, miš­lje­nja i pri­mjed­be i cje­lo­kup­ni Nacrt. Nakon savje­to­va­nja Plan se upu­ću­je na župa­nij­sku Skupštinu na usva­ja­nje. Osnovna ide­ja je da poku­ša­mo napra­vi­ti jedan doku­ment koji je kra­tak, jasan i real­no ostva­riv te da to ne bude popis želja nego da pred­lo­ži­mo ono što je mogu­će uči­ni­ti, a što je u inge­ren­ci­ji Istarske župa­ni­je. Dvije stva­ri koje mora­mo uči­ni­ti je izbo­ri­ti se za pove­ća­nje sred­sta­va za kul­tu­ru te kroz dogo­vor pro­na­ći kon­kret­ne nači­ne kako reali­zi­ra­ti cilje­ve koje smo si zacr­ta­li, kazao je Torbica i zahva­lio pri­sut­ni­ma koji su sudje­lo­va­li u izra­di ovog pla­na, a to su Marino Jurcan, Marko Zdravković Kunac, Goran Farkaš i Aleksandra Vinkerlić. Zahvalio se i pro­fe­so­ri­ci Nataši Urošević koja je na pred­stav­lja­nje dove­la stu­den­te Odjela kul­tu­re i turiz­ma pul­skog Sveučilišta.

Mišković je na počet­ku izla­ga­nja navio da su do Nacrta pla­na doš­li zahva­lju­ju­ći ana­li­za­ma Kulturnih vije­ća i tri pro­ve­de­na istra­ži­va­nja usmje­re­na za potre­be izra­de Plana razvo­ja kul­tu­re IŽ.

Naime, Nacrtu Plana pret­ho­di­lo je kvan­ti­ta­tiv­no i kva­li­ta­tiv­no istra­ži­va­nje o kul­tur­nim potre­ba­ma i kul­tur­nom razvit­ku u Istri koje su pro­ve­li Željka Tonković i Krešimir Krolo sa Sveučilišta u Zadru. U okvi­ru istra­ži­va­nja pro­ve­den je anket­ni upit­nik, pro­ve­de­ne su fokus gru­pe i inter­v­ju­ira­ni su eks­per­ti. Rezultati istra­ži­va­nja bit će i jav­no objav­lje­ni u for­mi publi­ka­ci­je pod nas­lo­vom „Publika, akte­ri, poli­ti­ke: Izvješće o pro­ve­de­nim kvan­ti­ta­tiv­nim i kva­li­ta­tiv­nim istra­ži­va­nji­ma za potre­be izra­de Programa razvo­ja kul­tu­re u Istarskoj župa­ni­ji – Regione Istriana“. Osim toga, isti istra­ži­va­či pro­ve­li su i istra­ži­va­nje „Kulturne potre­be i kul­tur­ni kapi­tal mla­dih i šire popu­la­ci­je u Istri“ koje se foku­si­ra­lo na sudje­lo­va­nje mla­dih u kul­tur­nim aktiv­nos­ti­ma. Istraživanje je objav­lje­no u for­mi publi­ka­ci­je u izda­nju udru­ge Metamedij. Provedeno je i „Mapiranje sek­to­ra kre­ativ­nih i kul­tur­nih indus­tri­ja u Istarskoj župa­ni­ji – Regione Istriana“ koje je pro­ve­la Ivana Rašić iz Ekonomskog ins­ti­tu­ta u Zagrebu.

- Na bazi tih istra­ži­va­nja i ana­li­za Kulturnih vije­ća mapi­ra­li smo neko­li­ko pro­ble­ma koji su nam pos­lu­ži­li kako bi defi­ni­ra­li cilje­ve i aktiv­nos­ti koji­ma će se ti cilje­vi ostva­ri­ti. Glavni cilje­vi su: pove­ća­ti dos­tup­nost kul­tur­nih sadr­ža­ja i sudje­lo­va­nja u kul­tur­nim pro­gra­mi­ma svih sta­nov­ni­ka Istarske župa­ni­je; osna­ži­ti ulo­gu kul­tur­nog sek­to­ra u razvo­ju Istarske župa­ni­je; una­pri­je­di­ti uvje­te za rad usta­no­va, udru­ga, umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja i samos­tal­nih umjet­ni­ka; pove­ća­ti sudje­lo­va­nje mla­dih u kul­tur­nim aktiv­nos­ti­ma i osna­ži­ti među­na­rod­nu kul­tur­nu surad­nju, kazao je Mišković.

Što se prvog cilja tiče pre­dvi­đe­ne su slje­de­će aktiv­nos­ti: podr­ška pro­gra­mi­ma razvo­ja publi­ke i pro­gra­mi­ma aktiv­nog sudje­lo­va­nja gra­đa­na (kre­ativ­ne radi­oni­ce, kul­tur­ni ama­te­ri­zam i sl.); podr­ška pro­gra­mi­ma zavi­čaj­ne kul­tu­re (oso­bi­to oni­ma orga­ni­zi­ra­ni­ma u surad­nji s lokal­nom zajed­ni­com); podr­ška svim obli­ci­ma infor­mi­ra­nja gra­đa­na o kul­tur­nim aktiv­nos­ti­ma (infor­mi­ra­nje putem medi­ja i druš­tve­nih mre­ža, ogla­ša­va­nje u jav­nom pros­to­ru i izrav­na pro­mo­ci­ja); poti­ca­nje međugradske/mjesne cir­ku­la­ci­je publi­ke i difu­zi­je kul­tur­nog sadr­ža­ja u Istri kroz mani­fes­ta­ci­ju Dani kul­tu­re i zavi­čaj­nos­ti u Istri u surad­nji s Upravnim odje­lom za turi­zam i Turističkom zajed­ni­com; podr­ška pri­la­god­bi kul­tur­nih sadr­ža­ja oso­ba­ma s poseb­nim potre­ba­ma i inva­li­di­te­tom; podr­ška osi­gu­ra­va­nju fizič­kog pris­tu­pa kul­tur­noj infras­truk­tu­ri oso­ba­ma sma­nje­ne pokret­lji­vos­ti (ruko­hva­ti, ram­pe, diza­la i dr.) i podr­ška pro­gra­mi­ma soci­jal­ne inte­gra­ci­je novih sta­nov­ni­ka i migra­na­ta u Istri kroz kul­tur­ne aktivnosti.

Aktivnosti koji­ma se želi osna­ži­ti ulo­gu kul­tur­nog sek­to­ra u razvo­ju Istarske župa­ni­je su: podr­ška među­sek­tor­skim pro­jek­ti­ma; poti­ca­nje uklju­či­va­nja kul­tur­nih usta­no­va, orga­ni­za­ci­ja neza­vis­ne kul­tu­re i kre­ativ­nih i kul­tur­nih indus­tri­ja, umjet­ni­ka i kul­tur­nih rad­ni­ka u obra­zov­ne, znans­tve­ne, gos­po­dar­ske, soci­jal­ne i dru­ge aktiv­nos­ti; podr­ška snaž­ni­jem pove­zi­va­nju sek­to­ra kul­tu­re i obra­zo­va­nja u surad­nji s Upravnim odje­lom za obra­zo­va­nje, sport i teh­nič­ku kul­tu­ru; podr­ška kul­tur­nim pro­jek­ti­ma koji dopri­no­se odr­ži­vom razvo­ju i pri­mje­nju­ju i razvi­ja­ju „zele­ne“ prak­se; podr­ška pre­zen­ta­cij­skim pro­gra­mi­ma mate­ri­jal­ne i nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne; podr­ška razvo­ju kre­ativ­nih i kul­tur­nih indus­tri­ja u Istri i nji­ho­vom pove­zi­va­nju s gos­po­dar­stvom; podr­ška pro­jek­ti­ma koji una­pre­đu­ju sta­tus kul­tu­re i kul­tur­nih rad­ni­ka u široj jav­nos­ti (pro­jek­ti koji priv­la­če paž­nju na naci­onal­noj i europ­skoj razi­ni); poti­ca­nje razvo­ja kul­tur­nog turiz­ma koji koris­ti lokal­ne resur­se i kapa­ci­te­te te poti­ca­nje razvo­ja indi­vi­du­al­nih kari­je­ra kul­tur­nih rad­ni­ka u Istri.

Treći cilj tiče se una­p­rje­đe­nja uvje­ta za rad usta­no­va, udru­ga, umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja i samos­tal­nih umjet­ni­ka a aktiv­nos­ti koji­ma se taj cilj želi ostva­ri­ti su: osi­gu­ra­ti sred­stva za razvoj kapa­ci­te­ta orga­ni­za­ci­ja koji­ma je osni­vač Istarska župa­ni­ja (zapoš­lja­va­nje potreb­nih rad­ni­ka, adek­vat­ni pros­to­ri za rad, opre­ma i dr.); osi­gu­ra­ti sred­stva za una­pre­đe­nje kul­tur­ne infras­truk­tu­re i zašti­tu kul­tur­ne bašti­ne kroz naci­onal­ne i EU fon­do­ve; osi­gu­ra­ti uskla­đe­nost pro­ra­ču­na za jav­ne potre­be u kul­tu­ri s ras­tom real­nih tro­ško­va orga­ni­za­ci­je kul­tur­nih aktiv­nos­ti u Županiji (pove­ća­nje izdva­ja­nja za jav­ne potre­be u kul­tu­ri); podr­ška umjet­nič­koj pro­duk­ci­ji; osi­gu­ra­ti sred­stva za osni­va­nje fon­da za film­sku pro­duk­ci­ju u surad­nji s HAVC-om; podr­ška odr­ži­vos­ti obr­ta pove­za­nih s tra­di­cij­skom kul­tu­rom (izra­da ins­tru­me­na­ta, noš­nji i sl.) u surad­nji s Upravnim odje­lom za turi­zam i Upravnim odje­lom za gos­po­dar­stvo; podr­ška pro­gra­mi­ma tran­sfe­ra zna­nja koji dopri­no­se osna­ži­va­nju kapa­ci­te­ta akte­ra u kul­tu­ri; poti­ca­nje zajed­nič­kog dje­lo­va­nja i umre­ža­va­nja akte­ra u kul­tu­ri i podr­ška ini­ci­ja­ti­va­ma usmje­re­nim na razvoj kri­tič­ke reflek­si­je i valo­ri­za­ci­je bašti­ne i suvre­me­ne umjet­nič­ke pro­duk­ci­je, istra­ži­va­nji­ma, kri­tič­kim i mono­graf­skim izda­nji­ma u podru­čju kulture.

Povećanje sudje­lo­va­nja mla­dih u kul­tur­nim aktiv­nos­ti­ma poku­šat će se ostva­ri­ti kroz slje­de­će aktiv­nos­ti: osi­gu­ra­ti sred­stva za pro­ved­bu natje­ča­ja za kul­tur­ne pro­jek­te mla­dih; podr­ška nefor­mal­nim kul­tur­nim ini­ci­ja­ti­va­ma mla­dih i orga­ni­za­cij­skom razvo­ju ovih ini­ci­ja­ti­va; podr­ška kul­tur­nim pro­gra­mi­ma koji su nami­je­ni mla­di­ma i koji nas­ta­ju u surad­nji s mla­di­ma; podr­ška mobil­nos­ti mla­dih koja je veza­na uz kul­tur­ne aktiv­nos­ti, u oba smje­ra (u Istru i iz Istre); podr­ška mla­dim umjet­ni­ci­ma u razvo­ju indi­vi­du­al­nih kari­je­ra (sti­pen­di­je, rezi­den­ci­je i dr.) te podr­ška uklju­či­va­nju mla­dih u rad kul­tur­nih usta­no­va i dru­gih orga­ni­za­ci­ja kroz sta­ži­ra­nja, struč­ne prak­se i usavršavanja.

Peti i zavr­š­ni cilj je osna­ži­ti među­na­rod­nu kul­tur­nu surad­nju putem ovih aktiv­nos­ti: osi­gu­ra­ti sred­stva za osni­va­nje fon­da za sufi­nan­ci­ra­nje pro­je­ka­ta EU; poti­ca­nje razvo­ja među­na­rod­nih pro­je­ka­ta u podru­čju suvre­me­ne umjet­nos­ti i kre­ativ­nih i kul­tur­nih indus­tri­ja (kopro­duk­ci­je i sl.); podr­ška pro­gra­mi­ma umjet­nič­kih rezi­den­ci­ja stra­nih umjet­ni­ka i rezi­den­ci­jal­nim raz­mje­na­ma; podr­ška umjet­nič­kim gos­to­va­nji­ma i raz­mje­na­ma i podr­ška među­na­rod­nim pro­jek­ti­ma u podru­čju mate­ri­jal­ne i nema­te­ri­jal­ne baštine.

Nakon pre­zen­ta­ci­je pro­čel­nik Torbica je napo­me­nuo kako se već u neko­li­ko navra­ta tije­kom pred­stav­lja­nja Nacrta u dru­gim gra­do­vi­ma spo­me­nu­lo kako ovaj Plan razvo­ja nije revo­lu­ci­ona­ran s čime se u pot­pu­nos­ti sla­že, ali je ambi­ci­ozan i realan za raz­li­ku od pret­hod­nih stra­te­gi­ja koje su ostva­re­ne u obi­mu od 70%.

Uslijedili su pri­jed­lo­zi i komen­ta­ri iz publi­ke za koje je Torbica odgo­vo­rio da će podr­ža­ti u onoj mje­ri u kojoj je to mogu­će pa je poz­dra­vio pri­jed­log Željka Antunovića iz Udruge Korona koja se zala­že za for­mi­ra­nje sim­fo­nij­skog orkes­tra, te onaj Elis Lovrić koja se zala­že za jača­nje iznim­no važ­ne među­na­rod­ne surad­nje. Ivana-Nataša Turković iz SAKUD‑a upi­ta­la je pro­čel­ni­ka je li se pri raz­ra­di Nacrta Plana razvo­ja kul­tu­re raz­miš­lja­lo o ins­ti­tu­ci­onal­noj podr­š­ci udru­ga­ma u kul­tu­ri u nared­nom raz­dob­lju te da li se zbog infla­ci­je pla­ni­ra osno­va­ti kriz­ni fond po uzo­ru ono­ga koji je uspos­tav­ljen tije­kom pan­de­mi­je koronavirusa.

- Što se ins­ti­tu­ci­onal­ne podr­ške tiče mi nju ima­mo za Istarski ogra­nak DHK, HDLU Istre i Čakavski sabor – dak­le za one udru­ge i save­ze udru­ga koje dje­lu­ju na podru­čju cije­le župa­ni­je. Što se kriz­nog fon­da tiče o tome iskre­no nismo govo­ri­li nego smo na to reagi­ra­li da smo sred­stva za pro­gra­me jav­nih potre­ba pove­ća­li za 20 %, odgo­vo­rio je Torbica.

Ian Tataj iz Glasa Istre je izme­đu osta­log pro­čel­ni­ka upi­tao pos­to­je li u Planu neke pre­fe­ren­ci­je ili pri­ori­te­ti u koje se tre­ba poseb­no ulagati.

- Preferencija nema u smis­lu da ne pre­fe­ri­ra­mo glaz­bu nas­pram scen­ske umjet­nos­ti ili tome slič­no, no kao što je pri­je reče­no doš­li smo do toga da naj­vi­še ula­že­mo u bašti­nu zbog EU fon­do­va pa je to ujed­no i naj­vid­lji­vi­je. Ono što je naša dugo­roč­na cilja­na vri­jed­nost je da se tra­di­ci­ja i bašti­na osu­vre­me­nju­je, ako umjet­ni­ci u tome nađu neku ins­pi­ra­ci­ju i želju za rad, jer sma­tra­mo da ćemo s time biti ori­gi­nal­ni, druk­či­ji i po tome pre­poz­na­ti. Tamara Obrovac, Matija Ferlin… svi oni ima­ju neko isho­di­šte, a mi bi volje­li da je to isho­di­šte ono što je ovdje izvor­no i zavi­čaj­no, a ujed­no i svjet­sko. Da li je to mogu­će i hoće li to biti ins­pi­ra­ci­ja umjet­ni­ci­ma to ovi­si o nji­ma, kazao je Torbica.

Marino Jurcan je pohva­lio par­ti­ci­pa­ti­van pro­ces pri dono­še­nju Plana i uzi­ma­nje u obzir istra­ži­va­nja koje je udru­ga Metamedij pro­ve­la u surad­nji s Istarskom kul­tur­nom agen­ci­jom. On je nagla­sio da se nada da će Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost pomo­ći u među­sek­tor­skoj surad­nji i osmis­li­ti način kako dobit nova­ca od turiz­ma kako kul­tur­ni turi­zam ne bi pos­tao bana­li­za­ci­ja ono­ga što udru­ge i usta­no­ve u kul­tu­ri pro­izvo­de već doda­tan izvor finan­cij­skih sred­sta­va za nji­ho­vu pro­ved­bu. Istaknuo je i važ­nost surad­nje s obra­zov­nim sek­to­rom u vidu ospo­sob­lja­va­nja kadro­va za rad u udru­ga­ma i nji­ho­vim pro­jek­ti­ma, ali i stva­ra­nju edu­ci­ra­ne publi­ke. Zanimalo ga je i koji će biti kas­ni­ji hodo­gram imple­men­ta­ci­je i eva­lu­aci­je Plana razvo­ja kulture.

- Što se dru­gog pita­nja tiče, nakon savje­to­va­nja, ima­mo rok od osam dana da na sve pris­ti­gle pri­jed­lo­ge odgo­vo­ri­mo, sas­ta­vi­mo izvješ­će i upu­ti­mo Skupštini župa­ni­je na usva­ja­nje. Ona će biti naj­vje­ro­jat­ni­je sazva­na kra­jem velja­če, pa bi tada ovaj Nacrt u ovom ili dru­gom obli­ku tre­bao biti usvo­jen. Nakon toga se kre­će u imple­men­ta­ci­ju tako što će čla­no­vi Kulturnih vije­ća mije­nja­ti dosa­daš­nje kri­te­ri­je na teme­lju pri­ori­te­ta koji će biti usvo­je­ni. Što se među­sek­tor­ske surad­nje tiče to je pita­nje lobi­ra­nja i to je narav­no naš posao, a ja se nadam da ćemo biti uspješ­ni u tome. Za turi­zam smo već uspje­li izlo­bi­ra­ti neke pro­gra­me koji će se doga­đa­ti tije­kom lje­ta i čiji će akte­ri biti doma­ći umjet­ni­ci. Što se gos­po­dar­stva tiče tu smo uspje­li izlo­bi­ra­ti nešto što se tiče kre­ativ­nih kul­tur­nih indus­tri­ja, a to je prvens­tve­no geme­ing indus­tri­ja. To nisu dovolj­no veli­ka sred­stva i toga smo svjes­ni, a u sušti­ni ono što ćemo poku­ša­ti uči­ni­ti je da se ti jav­ni pozi­vi ili natje­ča­ji pove­ća­ju, kazao je Torbica.