Prezentacija filma “Is this art?” Olesije Rusinova u Dnevnom boravku

B. V.

22.01.2024.

Prezentacija fil­ma “Is this art?” Olesije Rusinova bit će odr­ža­no u uto­rak, 23. siječ­nja u 20 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

„Is this art?“ je krat­ko­me­traž­nі film, eks­pe­ri­men­tal­nі art-house pro­jekt, koji pri­ka­zu­je mono­log na engle­skom jezi­ku o suvre­me­noj umjet­nos­ti kroz ele­men­te suvre­me­nog per­for­man­sa. Nakon pri­ka­zi­va­nja fil­ma bit će upri­li­čen raz­go­vor s film­skom eki­pom koju čine reda­te­lji­ca, auto­ri­ca i glu­mi­ca Olesia Rusinova, kamer­man i film­ski mon­ta­žer David Goodman te autor glaz­be i zvuč­ne pro­duk­ci­je David Bednaić Pohrebniak. Zvuk je snim­ljen u stu­di­ju: “Really Nice Records”.

Autorica Olesia Rusinova stek­la je dvi­je aka­dem­ske titu­le – bacc. iz psi­ho­lo­gi­je i bacc. za uči­te­lja glu­me za kaza­li­šte i film. Do 2019. godi­ne radi­la je kao glu­mi­ca u obi­telj­skom kaza­li­štu ‘Yury Olesha Theatre’ iz Odesse. Trenutno stu­di­ra Masters of Arts na držav­noj aka­de­mi­ji iz Luganska te je dio kaza­li­šta Dr. Inat putem kojeg osmi­lja­va i reži­ra neko­li­ko kaza­liš­nih predstava.