Promocija knjige “Kad duša priča, svijet šuti” Stele Cavrić

B. V.

15.01.2024.

Knjižnica Vodnjan na počet­ku nove kalen­dar­ske godi­ne ugos­tit će mla­du spi­sa­te­lji­cu Stelu Cavrić koja će u petak, 19. siječ­nja u 19 sati pred­sta­vi­ti svo­ju knji­gu „Kad duša pri­ča, svi­jet šuti“. Knjiga je svo­je­vr­s­na zbir­ka pje­sa­ma, crti­ca iz živo­ta i reflek­siv­nih zapi­sa auto­ri­ce nadah­nu­te meditacijom.

„Ova zbir­ka osob­nih pri­ča i pje­smi stvo­re­na je s namje­rom da pro­di­re u naše naj­dub­lje dije­lo­ve – onu zane­ma­re­nu, čes­to zabo­rav­lje­nu dušu koja nas uspr­kos tome nika­da ne napu­šta. Čeka da je ponov­no otkri­je­mo, da ponov­no zavi­ri­mo u nju i otkri­je­mo najs­kri­ve­ni­je dije­lo­ve sebe. Ova knji­ga želi ti pomo­ći pro­na­ći sebe u iskre­nom for­ma­tu – onak­ve kak­vi dois­ta jesmo, bez maski, bez titu­la i funk­ci­ja, bez ulo­ga. (…) Ostavila sam dio sebe u ovoj knji­zi. Kroz medi­ta­ci­ju sam dotak­la tam­no mjes­to gdje nisam zna­la da je mogu­će ops­ta­ti, suoči­la sam se sa svo­jom sje­nom i doži­vje­la neki oblik pro­s­vjet­lje­nja. U medi­ta­ci­ji mi je doš­la infor­ma­ci­ja da kre­nem pisa­ti i dije­li­ti sa lju­di­ma – od tada me ins­pi­ri­ra sve što me doti­če i okru­žu­je. Moja želja je kroz ovu knji­gu podi­je­li­ti svo­je iskus­tvo sa sva­kim čita­te­ljem, pru­ži­ti podr­šku svi­ma koji su dotak­li tamu i upla­ši­li se, i poka­za­ti im da kroz našu naj­ve­ću tamu dobi­va­mo pri­li­ku za naj­ve­ći rast“, zapi­sa­la je autorica.