50. film Woodyja Allena, uzbudljivi “Ferrari” i klasik “Leon profesionalac“

Tjedni program u Kinu Valli

B. V.

11.01.2024.

U tjed­nu od 11. do 17. siječ­nja Kino Valli pri­ka­zu­je 50. film slav­nog Woodyja Allena “Udar sre­će”, horor “Nešto je straš­no u šta­li”, biograf­sku dra­mu “Ferrari” koja će biti i na pro­gra­mu „Matineje za umi­rov­lje­ni­ke“ te za naj­mla­đe ani­mi­rac “Ekipa iz džun­gle 2: svjet­ska tur­ne­ja”. U pro­gra­mu “Propustili ste, pogle­daj­te” pri­li­ka je pogle­da­ti “Ubojice cvjet­nog mje­se­ca”, a europ­ski pro­jekt “Razigrano kino” dono­si kla­sik “Leon profesionalac”.

“Udar sre­će” jubi­lar­ni je 50. film u kari­je­ri veli­kog reda­te­lja Woodyja Allena. Premijerno pri­ka­zan na film­skom fes­ti­va­lu u Veneciji, doče­kan je ova­ci­ja­ma publi­ke i kri­ti­ke. Radnja ove roman­tič­ne kome­di­je vrti se oko važ­ne ulo­ge koju sre­ća igra u našim živo­ti­ma. Fanny (Lou de Laâge) i Jean (Melvil Poupaud) na prvi pogled čine se ide­al­nim brač­nim parom: obo­je su ostva­ri­li uspješ­ne kari­je­re, žive u pre­kras­nom sta­nu u elit­nom kvar­tu u Parizu te su, čini se, još uvi­jek zaljub­lje­ni kao i na počet­ku veze. Ali nakon što se Fanny igrom slu­ča­ja susret­ne s Alainom (Niels Schneider), svo­jim kole­gom iz sred­nje ško­le, on ju dos­lov­no obo­ri s nogu. Uskoro se njih dvo­je započ­nu viđa­ti sve češ­će i sve se više zbližavati…

Horor reda­te­lja Magnusa Martensa “Nešto je straš­no u šta­li” pri­ča je o ame­rič­koj obi­te­lji koja ispu­nja­va svoj san o selid­bi nakon što je nas­li­je­di­la koli­bu u nor­ve­škim pla­ni­na­ma. Nažalost, ovaj san dije­le s jed­nim od luka­vi­jih mit­skih bića u nor­dij­skom fol­k­lo­ru: zlo­čes­tim vile­nja­kom iz šta­le. Patuljasti Djed Mraz pre­tvo­rit će život ove obi­te­lji u pakao i muku. Kako bi pre­ži­vje­li, pra­vi­la su jed­nos­tav­na: bez jakog svje­tla, bez glas­nih zvu­ko­va i naj­važ­ni­je od sve­ga – uvi­jek mora­ju ima­ti zdje­lu kaše na Badnjak.

Biografska dra­ma “Ferrari” nas­ta­la je pre­ma knji­zi Brocka Yatesa “Enzo Ferrari – The Man and the Machine” o tali­jan­skom pro­izvo­đa­ču trka­ćih auto­mo­bi­la i podu­zet­ni­ku Enzu Ferrariju te nje­go­vim pro­fe­si­onal­nim i osob­nim bor­ba­ma. Bankrot pri­je­ti tvor­ni­ci koju su on i nje­go­va supru­ga Laura od teme­lja izgra­di­li pri­je deset godi­na. Njihov nes­ta­lan brak razo­ren je gubit­kom sina Dina godi­nu dana rani­je. Ferrari se bori i na pri­vat­nom pla­nu oko priz­na­nja sina Piera kojeg je dobio s Linom Lardi. Osim toga, tu je i pri­ti­sak da se pove­ća pro­izvod­nja auto­mo­bi­la iako su u tije­ku pri­pre­me za opas­nu kul­t­nu utr­ku Mille Miglia koja se vozi­la od Brescie do Rima i natrag.

Uz uzbud­lji­vog “Ferrarija” vri­je­me će pro­ves­ti i umi­rov­lje­ni­ci koji­ma je ovog mje­se­ca taj film na ras­po­re­du za Matineju u uto­rak, 16. siječnja.

Animirana avan­tu­ra za naj­mla­đe “Ekipa iz džun­gle 2: svjet­ska tur­ne­ja” vodi nas od Sjevernog pola do Dalekog isto­ka, pre­la­ze­ći pla­ni­ne, pus­ti­nje i oce­ane, a juna­ci će dale­ko od svo­je omi­lje­ne džun­gle mora­ti pre­tra­ži­ti svi­jet u potra­zi za pro­tu­otro­vom za ruži­čas­tu eks­plo­ziv­nu pje­nu kojom je mis­te­ri­oz­ni super-zli­ko­vac pre­krio džunglu.

U pro­gra­mu “Propustili se, pogle­daj­te” 17. siječ­nja pri­ka­zu­je se kri­mi­na­lis­tič­ka dra­ma Martina Scorsesea “Ubojice cvjet­nog mje­se­ca”. Kultni ame­rič­ki reda­telj u svom je novom fil­mu oku­pio pro­vje­re­nu glu­mač­ku eki­pu koju pre­dvo­de oska­rov­ci Leonardo Di Caprio i Robert De Niro. Glumica Liliy Gladstone nedav­no je dobi­la Zlatni glo­bus za naj­bo­lju žen­sku ulo­gu u tom fil­mu. Film pra­ti seri­ju uboj­sta­va unu­tar indi­jan­skog ple­me­na Osage u Oklahomi 1920-ih godi­na. Osage su pos­ta­li naj­bo­ga­ti­ji narod na svi­je­tu nakon što je na nji­ho­vom teri­to­ri­ju pro­na­đe­na naf­ta. Mnogi su ih zbog toga isko­ri­šta­va­li kako bi doš­li do nov­ca, što je dove­lo do niza ubojstava.

U sklo­pu europ­skog pro­jek­ta “Razigrano kino / Playing Cinema” u petak, 12. siječ­nja od 18:40 Kino Valli pri­ka­zu­je kla­sik Luca Bessona “Leon pro­fe­si­ona­lac” u kojem glu­me Gary Oldman, Jean Reno i Natalie Portman. Mathilda (Natalie Portman), dva­na­es­to­go­diš­nja Njujorčanka, živi tužan život s obi­te­lji. Njezin otac čuva dro­gu za korum­pi­ra­na poli­caj­ca Normana Stansfielda (Gary Oldman) i jedi­na je svje­tla toč­ka u živo­tu nesret­ne dje­voj­či­ce nje­zin mla­đi brat. Jednoga dana Stansfield i nje­gov tim osve­te se nje­zi­nu ocu zbog nesu­gla­si­ca i poubi­ja­ju cije­lu obi­telj. Preživjela je samo Mathilda koja nala­zi uto­či­šte u sta­nu susje­da Leona (Jean Reno). Kada saz­na čime se bavi nje­zin neo­bič­ni susjed, zamo­li ga da osve­ti nje­zi­na bra­ta. Léon, koji nema iskus­tva s očins­tvom i pri­ja­telj­skim veza­ma, čini sve kako bi Mathilda izbje­gla nevo­lje, ali bez­us­pješ­no. Prije pro­jek­ci­je Markom Rojnićem publi­ci će pred­sta­vi­ti film.

Novo izda­nje kino kvi­za odr­žat će se u čet­vr­tak, 18. siječ­nja, a eki­pe zain­te­re­si­ra­ne za natje­ca­nje u film­skom zna­nju mogu se pri­ja­vi­ti putem e‑maila: prijava@pulafilmfestival.hr (naziv eki­pe i broj čla­no­va – mak­si­mal­no 4).

U uto­rak, 16. siječ­nja od 19 sati pri­ka­zu­ju se dva doku­men­tar­na fil­ma reda­te­lja Elvisa Lenića u povo­du obi­lje­ža­va­nja 80 obljet­ni­ca zlo­či­na koje su nacis­ti poči­ni­li u istar­skim seli­ma Bokordići i Gajana. Riječ je o fil­mo­vi­ma “9. janu­ar” i “Drug Ferlin”, a nakon pro­jek­ci­ja sli­je­di raz­go­vor s Igorom Šaponjom i Igorom Jovanovićem. ”Drug Ferlin” por­tret je nesva­ki­daš­njeg vod­njan­skog umi­rov­lje­ni­ka Antona Ferlina kojeg kame­ra pra­ti u vrlo aktiv­noj sva­kod­nev­ni­ci isti­ču­ći nje­go­ve gene­ra­cij­ske, zavi­čaj­ne i osob­ne poseb­nos­ti. Tako se slo­je­vi­tim pris­tu­pom isti­če i pove­za­nost glav­nog lika s mno­gim aktu­al­nim druš­tve­nim pro­ble­mi­ma i pita­nji­ma – anti­fa­ši­zam, rad­niš­tvo i kapi­ta­li­zam, lokal­ni iden­ti­te­ti, obi­telj i ide­ali, čovječ­nost i otu­đe­nost. Film je to o sadaš­njos­ti koja ne žali za proš­loš­ću, o sta­ros­ti ispu­nje­noj aktiv­nom sva­kod­ne­vi­com te o ljud­skos­ti suprot­stav­lje­noj div­ljem kapi­ta­liz­mu. Film “9. Januar” vra­ća nas na taj datum 1944. kada fašis­ti dola­ze u istar­sko selo Bokordići. Pale kuće i ubi­ja­ju puno­ljet­ne selja­ke. Preživjeli sta­nov­ni­ci, koji su tada bili dje­ca, pri­sje­ća­ju se tra­gič­ne noći i svo­jim pri­ča­ma rekons­tru­ira­ju sedam deset­lje­ća sta­ru priču.

Tijekom siječ­nja foaje Kina Valli doma­ćin je izlož­bi foto­gra­fi­ja pre­kras­nih živo­ti­nja. U surad­nji s Udrugom Fido pos­tav­lje­na je izlož­ba „Novogodišnje nju­ške“ koja dono­si foto­gra­fi­je pul­ske auto­ri­ce Ivane Vareško pred čijim su objek­ti­vom pozi­ra­le nju­ške bez doma. Cilj izlož­be je pove­ća­ti vid­lji­vost i osvi­je­šte­nost pre­ma napu­šte­nim živo­ti­nja­ma, odnos­no pru­ži­ti im pri­li­ku za pro­na­la­že­nje stal­nog doma. U Kinu Valli nala­zi se i kuti­ja u koju može­te uba­ci­ti poko­ji euro kako bis­te pomo­gli ovim div­nim bići­ma i lju­di­ma koji o nji­ma brinu.