19. Međunarodni književni natječaj Lapis Histriae

B. V.

06.02.2024.

25. Međunarodni pogra­nič­ni susre­ti Forum Tomizza objav­lju­ju 19. Međunarodni knji­žev­ni natje­čaj Lapis Histriae za krat­ku pri­ču na temu Gramatika zaborava.

„Zaborav može biti neutral­ni fil­ter, može se koris­ti­ti kao režim­sko oruž­je za repre­si­ju, ali može biti i uvjet za iscje­lje­nje, za budu­ći (su)život: svi ti momen­ti ula­ze u nje­go­vu „gra­ma­ti­ku“. Kada žrtva ispri­ča svo­ju pri­ču i zajed­ni­ca je pri­mi na zna­nje, ta isti­na može naći mjes­to u zajed­nič­kom pam­će­nju. Potrebni su ritu­ali kaja­nja i empa­ti­je da bi se olak­šao teret proš­los­ti i odr­žao balans sje­ća­nja i zabo­rav­lja­nja, koji je zdrav za druš­tve­ni i emo­tiv­ni život. Osobna sje­ća­nja pre­kri­ve­na tiši­nom i gra­đa koja čami u arhi­vi­ma tra­že nove spi­sa­te­lji­ce i pis­ce…“, piše u opi­su teme.

Kriteriji natje­ča­ja:  tekst mora biti izvo­ran i neo­bjav­ljen; ne smi­je biti dulji od 15 (27.000 zna­ko­va, uklju­ču­ju­ći raz­ma­ke), ni kra­ći od 3 kar­ti­ce; u obzir dola­ze svi jezi­ci (tali­jan­ski, slo­ven­ski, hrvat­ski, srp­ski, bosan­ski i crno­gor­ski) naše regi­je; auto­ri se natje­ču isklju­či­vo s jed­nim radom: dodje­lju­ju se tri nov­ča­ne nagra­de: 1.000,00 eura za prvu nagra­du, 600,00 eura za dru­gu nagra­du, 400,00 eura za tre­ću nagra­du; struč­ni ocje­nji­vač­ki odbor čine tri knji­žev­ni­ka; ocje­nji­vač­ki odbor zadr­ža­va pra­vo ne dodi­je­li­ti prvu nagra­du; rok sla­nja je: 31. ožuj­ka 2024.; tekst se šalje pod šifrom; raz­rje­še­nje šifre s osob­nim poda­ci­ma auto­ra (ime i pre­zi­me, adre­sa, broj tele­fo­na, e‑mail, krat­ka biogra­fi­ja s godi­nom rođe­nja) pri­la­že se uz tekst, u dru­gom faj­lu; pri­ča se šalje na e‑mail: lapishistriae@gmail.com; pris­ti­gle pri­če sor­ti­ra­ju i arhi­vi­ra­ju isklju­či­vo knjiž­ni­ča­ri Gradske knjiž­ni­ce Umag i oni jedi­no ima­ju uvid u autor­ske podat­ke; čla­no­vi žiri­ja infor­ma­ci­je o auto­ri­ma tek­s­to­va dobi­va­ju tek nakon odlu­ke o nagra­da­ma; naj­bo­ljih dva­na­est rado­va po izbo­ru žiri­ja bit će objav­lje­no u knji­zi Lapis Histriae 2024 kra­jem godi­ne; sve­ča­no pro­gla­še­nje dobit­ni­ka nagra­da odr­žat će se na 25. Forumu Tomizza, u Umagu, 24. svib­nja 2024. godine.