Anselmo Tumpić izabran za člana žirija londonskog D&AD‑a

B. V.

08.02.2024.

Anselmo Tumpić, kre­ativ­ni direk­tor Studija Tumpić/Prenc ove je godi­ne pozvan za čla­na žiri­ja bri­tan­skog D&AD‑a, pre­ma mno­gi­ma naj­pres­tiž­ni­jeg svjet­skog mje­ri­la kreativnosti.

O ovo­go­diš­njim D&AD Pencils nagra­da­ma, koje slo­ve za naj­ve­će kre­ativ­no pos­tig­nu­će u stru­ci, uz glo­bal­ne kre­ativ­ne lide­re, prak­ti­ča­re i ino­va­to­re, odlu­či­vat će i hrvat­ski pred­stav­nik Anselmo Tumpić, kre­ativ­ni direk­tor Studija Tumpić/Prenc.

D&AD, skra­će­no za Design and Art Direction, odr­ža­va se od 1962. godi­ne, otka­da nadah­nju­je zajed­ni­cu kre­ativ­nih mis­li­la­ca sla­ve­ći i poti­ču­ći naj­bo­lje u dizaj­nu i ogla­ša­va­nju. Nagrade ove bri­tan­ske orga­ni­za­ci­je glo­bal­no su priz­na­te kao naj­ve­će priz­na­nje, a na natje­čaj se sva­ke godi­ne pri­jav­lju­ju naj­bo­lji iz stru­ke iz cije­lo­ga svijeta.

“Poziv za žiri­ra­nje na tako pres­tiž­nom natje­ca­nju zais­ta me razve­se­lio. To je poseb­na čast, ali i odgo­vor­nost, jer u ruka­ma žiri­ja sto­ji oda­bir naj­bo­ljih pro­je­ka­ta tije­kom godi­ne. Osim toga, pri­vi­le­gi­ja je pred­stav­lja­ti Hrvatsku na ovom među­na­rod­nom natje­ca­nju”, izja­vio je Anselmo Tumpić koji će na ovo­go­diš­njem D&AD‑u biti dije­lom žiri­ja za dizajn ambalaže.

Upravo se među dobit­ni­ci­ma ove nagra­de proš­le godi­ne pro­na­šao i Studio Tumpić/Prenc, a osvo­jio je slav­ni Pencil u kate­go­ri­ji Packaging design za dizajn boce mas­li­no­vog ulja “Istriana”.

Inače, Studio je pro­tek­lu godi­nu zaklju­čio kao naj­na­gra­đi­va­ni­ja hrvat­ska agen­ci­ja pre­ma bro­ju među­na­rod­nih nagra­da, a od nje­go­va osnut­ka 2017. godi­ne do danas nagra­đen je nizom naci­onal­nih i među­na­rod­nih priz­na­nja: Red Dot Best of the Best, European Design Award Best of Show, D&AD Awards, Dieline, Golden Drum, London International Awards, Pentawards, IIID, Communication Art Award, ADC Europa, Epica, IdejaX, Somoborac, HDD Award, ZGDW Award i nagra­da Zagrebačkog salona.

Nakon boga­tog iskus­tva ste­če­nog rade­ći u Fabrici (Benettonov komu­ni­ka­cij­ski cen­tar za istra­ži­va­nje i razvoj), BBDO‑u i Saatchi & Saatchi u Milanu, s kole­gi­com Sarom Prenc Opačić u rod­nom gra­du pokre­će kre­ativ­ni tim Studija.

Žiriranje natje­ca­nja tako­đer mu nije stra­no, a pos­ljed­nje s kojeg se vra­tio bio je proš­lo­go­diš­nji JOOP DESIGN AWARDS gdje je odlu­či­vao o naj­bo­ljem dizaj­nu amba­la­že eks­tra dje­vi­čan­skih mas­li­no­vih ulja. Radi se o među­na­rod­nom natje­ca­nju koje se odr­ža­va u Tokiju, Japanu, kao naj­pro­fe­si­onal­ni­je natje­ca­nje eks­tra dje­vi­čan­skih mas­li­no­vih ulja.

Svečana dodje­la nagra­da D&AD‑a odr­žat će se pos­ljed­njeg dana Festivala u lon­don­skom Southbanku 22. svib­nja, a kao i sva­ke godi­ne, oku­pit će naj­bo­lje iz indus­tri­je i nagra­di­ti naj­bo­lje kre­ativ­ne umo­ve čije će pro­jek­te tije­kom godi­ne vidje­ti čak 2.7 mili­ju­na posje­ti­te­lja D&AD-ove web stranice.