Coming Out Museum – Susreti: poziv za sudjelovanje na izložbi

B. V.

28.02.2024.

Nakon raz­go­vo­ra u Budimpešti, Puli i Pazinu, Coming Out Museum (COME) će se u lip­nju 2024. prvi puta publi­ci pred­sta­vi­ti izlož­bom. Tim povo­dom COME je obja­vio jav­ni poziv za sudje­lo­va­nje otvo­ren do 31. ožuj­ka 2024. godi­ne. COME pri­kup­lja i pred­stav­lja coming out pri­če pri­pad­ni­ca i pri­pad­ni­ka LGBTIQ+ zajed­ni­ce iz cije­lo­ga svi­je­ta kroz ide­ju pri­kup­lja­nja pred­me­ta koji sim­bo­li­zi­ra­ju važ­ne tre­nut­ke u razu­mi­je­va­nju i pri­hva­ća­nju vlas­ti­tog iden­ti­te­ta, pri­hva­ća­nju od oko­li­ne i pove­zi­va­nju sa širom LGBTIQ+ zajednicom.

Taj pred­met može biti bilo što, u zbir­ci Coming Out Museuma nala­ze se i šali­ca i pot­ko­va, pli­ša­ni med­vje­dić i kaze­ta, pri­kup­lja­ju se i umjet­nič­ki rado­vi i dje­la, foto­gra­fi­je i memo­ra­bi­li­je. Svi pred­me­ti ima­ju svo­ju biogra­fi­ju koje u konač­ni­ci for­mi­ra­ju uni­ver­zal­nu pri­ču o coming outu i pri­do­no­se stva­ra­nju mate­ri­jal­ne i nema­te­ri­jal­ne LGBTIQ+ memorije.

COME pozi­va sve LGBTIQ+ oso­be da sudje­lu­ju i podi­je­le svo­je coming out pri­če putem pred­me­ta koji sim­bo­li­zi­ra­ju važ­ne tre­nut­ke u tom pro­ce­su i nji­ho­vih biogra­fi­ja. Također, pozi­va­mo i sve i sve umjet­ni­ce i umjet­ni­ke da na izlož­bi sudje­lu­ju svo­jim rado­vi­ma, u raz­li­či­tim medi­ji­ma i teh­ni­ka­ma i svo­jim stva­ra­laš­tvom i iskus­tvom pomog­nu u poti­ca­nju dija­lo­ga i razu­mi­je­va­nja coming outa.

Prijave za sudje­lo­va­nje u izlož­bi otvo­re­ne su do 31. ožuj­ka. Uputstva za pri­ja­vu nala­ze se na web stra­ni­ci Coming Out Museuma na www.come.lgbt, a za sva dodat­na pita­nja slo­bod­no se javi­te na mail come@come.lgbt.