Godišnja izložba “Od izvornika do prijevoda” u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

Priredio B. V.

07.02.2024.

Sedamnaesta godiš­nja izlož­ba Od izvor­ni­ka do pri­je­vo­da, kojom čla­no­vi Društva hrvat­skih knji­žev­nih pre­vo­di­la­ca pred­stav­lja­ju knji­žev­ne pri­je­vo­de koje su izra­di­li od pro­tek­le izlož­be, pos­tav­lje­na je u izlož­be­nom pros­to­ru Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula i ostat će otvo­re­na do 19. veljače.

Književno pre­vo­đe­nje jedan je od važ­nih čim­be­ni­ka za uza­jam­no upoz­na­va­nje hrvat­ske i dru­gih svjet­skih kul­tu­ra, ali pre­vo­di­te­lji kat­kad osta­ju u sje­ni, nepriz­na­ti kao auto­ri, uoče­ni samo kad pogri­je­še. Cilj izlož­be, koja pri­ka­zu­je objav­lje­ni pri­je­vod, tekst izvor­ni­ka, nas­lov­ni­ce, biogra­fi­ju pre­vo­di­te­lja te osvrt na pre­ve­de­no dje­lo, jest ispra­vi­ti taj nedos­ta­tak i skre­nu­ti pozor­nost jav­nos­ti upra­vo na važ­nost i lje­po­tu knji­žev­nog pre­vo­đe­nja, kao i stvo­ri­ti svi­jest o para­me­tri­ma pre­vo­di­telj­skog zadat­ka te o ulo­zi pre­vo­di­te­lja kao bit­nih čim­be­ni­ka u knji­žev­noj komu­ni­ka­ci­ji. Izložba tako­đer posje­ti­te­lji­ma, odnos­no čita­te­lji­ma, poku­ša­va pri­bli­ži­ti poje­di­na dje­la, uka­za­ti na zna­čaj­na izda­nja i na kva­li­te­tu pri­je­vo­da koji se u nji­ma pojavljuju.

Na ovo­go­diš­njoj, sedam­na­es­toj izlož­bi, svo­je pri­je­vo­de pred­stav­lja 37 pre­vo­di­te­lja. Od ukup­no 52 pri­je­vo­da, naj­broj­ni­ji su oni s engle­skog i nje­mač­kog jezi­ka na hrvat­ski, zatim sli­je­de pri­je­vo­di s fran­cu­skog, nizo­zem­skog i šved­skog, po tri su pri­je­vo­da s por­tu­gal­skog i tali­jan­skog na hrvat­ski, dva su s polj­skog, a po jedan sa špa­njol­skog, dan­skog, mađar­skog i latin­skog na hrvat­ski. Jedan je pri­je­vod s hrvat­skog jezi­ka na talijanski.

Važan dio izlož­be čini surad­nja s knjiž­ni­ca­ma. Nakon sad već tra­di­ci­onal­nog otvo­re­nja u zagre­bač­koj Knjižnici i čita­oni­ci Bogdana Ogrizovića, izlož­ba gos­tu­je u gra­do­vi­ma diljem Hrvatske, pa Društvo hrvat­skih knji­žev­nih pre­vo­di­la­ca zajed­no s knjiž­ni­ca­ma na taj način pri­bli­ža­va knji­gu široj publi­ci i uka­zu­je na važ­nost čita­nja kao ključ­ne kul­tur­ne teh­ni­ke u stva­ra­nju zdra­vog, tole­rant­nog i napred­nog druš­tva. Izložba ujed­no dono­si i pre­po­ru­ke za čita­nje, novih knji­ga pre­ve­de­nih na hrvat­ski jezik.