Pulski fokus: Slavlje grada umjetnika

Izbor iz Likovnog fundusa Grožnjan u Gradskoj galeriji Pula

Tekst i fotografije Daniela KNAPIĆ

13.02.2024.

„Pritajeno grož­njan­sko bla­go“, izlož­ba otvo­re­na u petak, 9. velja­če u Gradskoj gale­ri­ji Pula, dono­si revi­jal­nu pre­zen­ta­ci­ju rado­va iz boga­tog Likovnog fun­du­sa Grožnjan u izbo­ru nje­go­va kus­to­sa, Eugena Borkovskog. On ovaj pro­jekt doživ­lja­va uvo­dom u obi­lje­ža­va­nje 60. godi­na Grada umjet­ni­ka Grožnjana, koje­mu je ta titu­la dodi­je­lje­na 1965. godi­ne i do danas je s pra­vom nosi.

Organizaciju izlož­be pot­pi­su­je Zbirka umjet­ni­na Grada Pule. U svoj­stvu ured­ni­ka, Eros Čakić poz­dra­vio je pri­sut­ne na otvo­re­nju ove, kako je rekao „fer­no­me­nal­ne izlož­be, kao što je feno­me­na­lan i LFG, u kojem nema što nema, a sve to je samo dje­lić ono­ga što se na ovim našim pros­to­ri­ma doga­đa u likov­noj umjet­nos­ti. Nadam se da ćemo i nakon ove izlož­be nas­ta­vi­ti uspješ­nu surad­nju s grož­njan­skom Galerijom Fonticus i kus­to­som Borkovskim koji je u Puli čes­ti gost“, zaklju­čio je Čakić pre­pus­tiv­ši Borkovskom da obraz­lo­ži kako je iz obi­lja arte­fa­ka­ta (sli­ka, crte­ža, gra­fi­ka, skul­p­tu­ra, kera­mi­ka, foto­gra­fi­ja, ins­ta­la­ci­ja) – pre­ko 900 koli­ko ih danas bro­ji LFG – oda­brao 102 pred­stav­lje­na rada.

„Ovo je napad grož­njan­ske kre­ativ­nos­ti na glav­ni grad Istre, Pulu“, naša­lio se za poče­tak Borkovsky, nagla­siv­ši potom kako izlož­ba svje­do­či živos­ti 60-godiš­nje grož­njan­ske likov­ne sce­ne koja je, u kon­ti­nu­ite­tu, naj­du­go­vječ­ni­ja u Istri, ali i šire.

Kustoski zada­tak bio mu je vrlo odgo­vo­ran i iza­zo­van – dije­lom i zbog gaba­ri­ta GG Pula – tre­ba­lo je izdvo­ji­ti sve­ga 102 rada. Kroz spo­me­nu­tih 900 (po teh­ni­ka­ma, raz­miš­lja­nji­ma, likov­nim pris­tu­pi­ma i iskus­tvi­ma auto­ra vrlo hete­ro­ge­nih) rado­va u LFG zbir­ci danas je zas­tup­lje­no 346 mahom doma­ćih, ali i auto­ra iz 20-ak zema­lja svi­je­ta. Za ovaj pos­tav Borkovsky je oda­brao neko­li­ko vete­ra­na, bar­do­va doma­ćih ili među­na­rod­nih likov­nih pozor­ni­ca. Vodio je raču­na i o gene­ra­cij­skoj zas­tup­lje­nos­ti, pa tako ras­pon data­ci­ja dje­la seže od pede­se­tih godi­na proš­log sto­lje­ća do 2023., a neki od pred­stav­lje­nih auto­ra više nisu živi. Još jedan od kri­te­ri­ja kojim se ruko­vo­dio bilo je izdvo­ji­ti i auto­re koji se rje­đe ili nika­ko ne pojav­lju­ju na pul­skoj likov­noj sceni.

Mada je bilo i rani­jih poku­ša­ja for­mi­ra­nja zbir­ke, tek 2002., s tada 64 pri­kup­lje­na rada, pokre­nut je LFG. Posebnu zas­lu­gu za to Borkovsky je pri­pi­sao pro­mo­to­ri­ci istar­ske likov­nos­ti – povjes­ni­čar­ki umjet­nos­ti Gorki Ostojić Cvajner, koja je na teme­lju 64 rada koje je on do tada pri­ku­pio izra­di­la vrlo uspje­šan pro­jekt. Podsjetio je i na zna­čaj 1998. godi­ne i pro­jek­ta „“Svi naši Grožnjanci“, doku­men­ta­ris­tič­ke inven­tu­re pred­stav­lje­ne u Umagu, Grožnjanu i Rijeci za koju su zas­luž­ni Narcisa Bolšec Ferri, Rok Zelenko i Muzej gra­da Umaga. Nakon tog pro­jek­ta pos­ta­la je jas­na potre­ba za for­mi­ra­njem grad­skog fun­du­sa, koji se od nje­go­vog služ­be­nog osnut­ka 2002. nado­pu­nja­va kroz aktiv­nos­ti Gradske gale­ri­je Fonticus i Općine Grožnjan, kao i dona­ci­ja­ma samih auto­ra koji su izla­ga­li u GG Fonticus. Također, tu su i rado­vi s Likovnih kolo­ni­ja Grožnjan (2007. – 2009.), kao i oni nagra­đi­va­ni na tra­di­ci­onal­noj godiš­njoj mani­fes­ta­ci­ji Ex tem­po­re Grožnjan.

Izložba se može raz­gle­da­ti u nared­nim tjed­ni­ma i na njoj su  pred­stav­lje­ni slje­de­ći auto­ri: Massimo de Angelini, Mirna Arsovska, Miloš Bajić, Bojana Ban, Feruccio Bernini, Nataša Bezić, Aleksandar Bezinović, Atanas Botev, Darko Brajković Njapo, Renate Christin, Michal Czanderle, Andrea Ružić Čović, Ivo Čorković, Dasha Delone, Bruna Dobrilović, Franjo Dolenec, Slađan Dragojević, Zorislav Drempetić Hrčić, Petar Dugandžić, Marija Đaković, Martin Erdeš, Marcus Fernando, Ljerka Filakovac, Dušan Fišer, Sergio Gobbo, Iva Gobić, Krešimira Gojanović, Dima Gorjackin, Voljen Grbac, Burhan Hadžialjević, Evin Hadžialjević, Džeko Hodžić, Slavica Isovska, Pamela Ivanković, Vladimir Janušić, Armano Jeričević, Marino Jugovac, Marija Kauzlarić, Saša Kosanović, Znak, Priska Kulčar, Jana Kunovska, Edvard Kužina, Gordana Kužina, Miranda Legović, Ivan Lovrenčić, Lovorka Lukani, Cesco Magnolato, Ottelo Mamprin, Milan Marin, Slavica Marin, Marino Marinelli, Miro Masin, Mirjana Matić, Danko Merin, Lucilla Micheli, Inka Mijić, Josip Mijić, Radenko Milak, Penka Mincheva, Gail Morris, Zoltan Novak, Bruno Paladin, Saša Pančić, Ranko Pavić, Karel Pavlinc, Marta Pavlinc, Tereza Pavlović, Vladimir Pavoković, Dalibor Pehar, Vlado Pernić, Ratko Petrić, Višnja Postić, Gianfranco Quaresimin, Mirjana Rajković, Relja Rajković, Zdravko Rajković, Gabrijela Rukelj, Refik Saliji Fiko, Mojca Smerdu, Krešimir Sokol, Maja Spiller, Krunislav Stojanovski, Ljerka Šibenik, Irena Škrinjar, Štefanija Šoštarić, Luiza Štokovac, Mario Šunjić, Jozef Tođeraš, Nikola Tomassi, Mario de Trempis, Claudio Ugussi, Miriam Elettra Vaccari, Ivan Valušek, Marija Vasiljev, Dražen Vitolović, Roberta Weissman Nagy, Andrej Zbašnik, Marko Zelenko, Martin Zelenko, Rok Zelenko, Marija Zidarić i Marlene Zorjan.