Izložba Mine Dobrić “Otkivajući suštinu” u galeriji Studentski

B. V.

06.02.2024.

Otvorenje izlož­be umjet­nič­kih kre­aci­ja pod nazi­vom “Otkrivajući sušti­nu” mod­ne dizaj­ne­ri­ce Mine Dobrić, bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 8. velja­če u 19 sati, u pul­skoj gale­ri­ji Studentski (Preradovićeva 9, Pula).

„“Odabrala sam ono što želim biti i to jesam” rek­la je Coco Chanel, a kad se tako dje­lu­je i radi, kada se tako stre­mi, onda to biva lako, lepr­ša­vo i neo­p­te­re­će­no baš kak­vi su i rado­vi mod­ne dizaj­ne­ri­ce Mine Dobrić. Tada je jed­na­ko dizaj­ni­ra­ti i šiva­ti odje­ću za pse, u čemu je Mina stvo­ri­la pre­poz­nat­ljiv brend, kao što je opće­ni­to lako istra­ži­va­nje likov­nog i mod­nog izri­ča­ja. Tema koja oku­pi­ra i nada­sve ins­pi­ri­ra! auto­ri­cu jest žena, žena koja kroz svo­je raz­li­či­te osob­nos­ti isto­vre­me­no posje­du­je sna­gu, njež­nost, odluč­nost i tu sušti­nu Mina poku­ša­va otkri­ti drugima.

„U skla­du s tim, isti odjev­ni pred­met auto­ri­ca tre­ti­ra raz­li­či­tim sli­kar­skim i tek­s­til­nim pris­tu­pi­ma: akril­ne boje, konac za vez te koma­di dru­gih tka­ni­na. Taj spoj ili neo­bič­nost vje­što uje­di­nju­je i spa­ja u sklad­ni odmak od već viđe­nog. Komadi čipke/čentrina, per­le ins­pi­ri­ra­ne Coco Chanel, jedan sako u tom sti­lu dok nam se s dru­gog smi­je­ši cvjet­na liva­da izve­ze­na vezom na mašini/stroju, govo­ri o auto­ri­či­noj slo­bo­di, neo­p­te­re­će­nos­ti, jed­nos­tav­nos­ti, a sve s naka­nom kako bi se raz­li­či­toš­ću i bogat­stvom pris­tu­pa nagla­si­la osob­nost žene, ali i svo­ja vlas­ti­ta. Izvezeni cita­ti poz­na­tih auto­ra oslo­bo­đe­ni su sva­ke banal­nos­ti te zvu­če pot­pu­no ins­pi­ra­tiv­no, baš kao što su ins­pi­ra­tiv­ni i auto­ri­ci“, piše Sanja Simeunović Bajec u kata­lo­gu izložbe.

Mina Dobrić je rođe­na 1993 godi­ne, a Školu pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na zavr­ša­va u Puli 2012. godi­ne. Tekstilno – teh­no­lo­ški fakul­tet zavr­ša­va 2018. godi­ne, smjer Modni dizajn. Dobitnica je nagra­de Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva u kate­go­ri­ji naj­bo­lji stu­dent­ski Modni i odjev­ni dizajn. Sudjelovala je na neko­li­ko skup­nih izlož­bi na Zagreb design week‑u. Nakon dvi­je godi­ne rada na mjes­tu dizaj­ne­ra u Amadeus Jeansu odlu­ču­je se vra­ti­ti u Pulu i pokre­nu­ti vlas­ti­ti brend La’ver – La vie en rose gdje i danas živi i radi.