Izložba „Pritajeno grožnjansko blago“ u Gradskoj galeriji Pula

B. V.

07.02.2024.

Izložba izbo­ra rado­va iz Likovnog fun­du­sa Grožnjan nazi­va „Pritajeno grož­njan­sko bla­go“ bit će otvo­re­na u petak, 9. velja­če u 19 sati u Gradskoj gale­ri­ji Pula. Kustos je Eugen Borkovsky, orga­ni­za­ci­ju izlož­be pot­pi­su­je Zbirka umjet­ni­na Grada Pule, a ured­nik je Eros Čakić.

„Ova revi­jal­na izlož­be­na pre­zen­ta­ci­ja svje­do­čans­tvo je živos­ti 60-godiš­nje grož­njan­ske likov­ne sce­ne koja je, u kon­ti­nu­ite­tu, naj­du­go­vječ­ni­ja u Istri ali i šire. Rad na pro­jek­tu poka­zao se kao iza­zo­van u odno­su na ras­pon moguć­nos­ti ponu­de, upra­vo zbog poten­ci­jal­nos­ti širo­kog izbo­ra od oko 900 rado­va tre­nut­nog sta­nja Likovnog fun­du­sa Grožnjan (LFG). Kao kus­to­su, bilo mi je odgo­vor­no i napor­no izdvo­ji­ti koli­či­nu dje­la da se ne pre­tr­pa pre­dvi­đe­ni izlož­be­ni pros­tor, pa je izbor, pored osta­log, dje­lo­mič­no uvje­to­van gaba­ri­ti­ma gale­ri­je. Tako se od 900, pa u prvom izbo­ru 260 rado­va, selek­ci­ja sve­la na 102 rada. U pos­ta­vu je pri­sut­no neko­li­ko vete­ra­na, bar­do­va doma­ćih ili među­na­rod­nih likov­nih pozor­ni­ca. Pojedini od njih danas više nisu s nama. Uz to, ova pre­zen­ta­ci­ja osvjet­lja­va one koji se rje­đe ili nika­ko ne pojav­lju­ju na pul­skoj likov­noj sce­ni“, piše kus­tos Borkovsky u kata­lo­gu izložbe.

Popis auto­ra u pro­jek­tu: Massimo de Angelini, Mirna Arsovska, Miloš Bajić, Bojana Ban, Feruccio Bernini, Nataša Bezić, Aleksandar Bezinović, Atanas Botev, Darko Brajković Njapo, Renate Christin, Michal Czanderle, Andrea Ružić Čović, Ivo Čorković, Dasha Delone, Bruna Dobrilović, Franjo Dolenec, Slađan Dragojević, Zorislav Drempetić Hrčić, Petar Dugandžić, Marija Đaković, Martin Erdeš, Marcus Fernando, Ljerka Filakovac, Dušan Fišer, Sergio Gobbo, Iva Gobić, Krešimira Gojanović, Dima Gorjackin, Voljen Grbac, Burhan Hadžialjević, Evin Hadžialjević, Džeko Hodžić, Slavica Isovska, Pamela Ivanković, Vladimir Janušić, Armano Jeričević, Marino Jugovac, Marija Kauzlarić, Saša Kosanović, Znak, Priska Kulčar, Jana Kunovska, Edvard Kužina, Gordana Kužina, Miranda Legović, Ivan Lovrenčić, Lovorka Lukani, Cesco Magnolato, Ottelo Mamprin, Milan Marin, Slavica Marin, Marino Marinelli, Miro Masin, Mirjana Matić, Danko Merin, Lucilla Micheli, Inka Mijić, Josip Mijić, Radenko Milak, Penka Mincheva, Gail Morris, Zoltan Novak, Bruno Paladin, Saša Pančić, Ranko Pavić, Karel Pavlinc, Marta Pavlinc, Tereza Pavlović, Vladimir Pavoković, Dalibor Pehar, Vlado Pernić, Ratko Petrić, Višnja Postić, Gianfranco Quaresimin, Mirjana Rajković, Relja Rajković, Zdravko Rajković, Gabrijela Rukelj, Refik Saliji Fiko, Mojca Smerdu, Krešimir Sokol, Maja Spiller, Krunislav Stojanovski, Ljerka Šibenik, Irena Škrinjar, Štefanija Šoštarić, Luiza Štokovac, Mario Šunjić, Jozef Tođeraš, Nikola Tomassi, Mario de Trempis, Claudio Ugussi, Miriam Elettra Vaccari, Ivan Valušek, Marija Vasiljev, Dražen Vitolović, Roberta Weissman Nagy, Andrej Zbašnik, Marko Zelenko, Martin Zelenko, Rok Zelenko, Marija Zidarić i Marlene Zorjan.