Izložba “Selo gori, a baba se češlja” Raoula Marinija u Skandal Expressu

B. V.

08.02.2024.

Izložba nazi­va “Selo gori, a baba se češ­lja” Raoula Marinija bit će otvo­re­na u subo­tu, 10. velja­če u 20 sati u pul­skom Skandal Expressu.

Dok se naoči­gled ras­pa­da­ju kul­tur­ne i druš­tve­ne vri­jed­nos­ti 20. sto­lje­ća kada su under­gro­und art, ura­di sam prin­cip i lije­vi akti­vi­zam nas­ta­ja­li, možda je važ­ni­je no ika­da biti punk umjet­nik u onom smis­lu u kojem ga je McLaren nazvao sta­vom neve­za­nim za iko­no­gra­fi­ju, čis­tim kre­ativ­nim poten­ci­ja­lom u des­truk­ci­ji. Upravo je tak­va Marinijeva umjet­nost u svim nje­nim seg­men­ti­ma, auten­tič­na, hra­bra, s pozi­vom na buđe­nje i akci­ju. Sam naziv izlož­be “Selo gori, a baba se češ­lja” pre­uzet u for­mi pos­lo­vi­ce, ali kao dos­lov­ni citat nazi­va isto­ime­ne seri­je, uka­zu­je na atmo­sfe­ru i poru­ku Raoulove izlož­be, ali i nje­gov inte­res za lokal­no i rural­no u odno­su na glo­bal­no i suvre­me­no u kon­tek­s­tu obi­ča­ja, vri­jed­nos­ti i kul­tu­re u cje­li­ni. Također, naziv izlož­be se može čita­ti i kao pogled na sve­op­ću inert­nost gra­đa­na i zajed­ni­ce, izos­ta­nak dje­lo­va­nja i bun­ta dok se u Puli i svi­je­tu doga­đa­nju eko­lo­ške kri­ze, pljač­ke jav­nog dobra, izda­ja vri­jed­nos­ti, ali i manje važ­ne sit­ni­ce poput zabra­ne tople­sa na plažama.

Marinijev širo­ki svje­to­na­zor i raz­li­či­ta podru­čja inte­re­sa nemi­nov­no su obli­ko­va­ni tali­jan­skim kori­je­ni­ma i stu­di­jem na likov­nim aka­de­mi­ja­ma u Urbinu i Veneciji, kao i istar­skom kul­tu­rom te lokal­nom zajed­ni­com u kojoj radi i dje­lu­je. Nekoliko je godi­na pre­da­vao likov­nu kul­tu­ru u tali­jan­skoj Osnovno ško­li Giuseppina Martinuzzi u Puli, a danas se osim mno­gih gra­fič­kih teh­ni­ka u koji­ma se umjet­nič­ki izra­ža­va bavi i izra­dom sce­no­gra­fi­ja za filmove.

Marini je za svo­ju naj­no­vi­ju izlož­bu oda­brao upra­vo Skandal Express, jed­no od naj­du­go­vječ­ni­jih alter­na­tiv­nih okup­lja­li­šta pul­ske kul­tur­ne sce­ne što odra­ža­va nje­go­vu tež­nju da sva­ku svo­ju umjet­nič­ku akci­ju pre­tvo­ri u druš­tve­ni hap­pe­ning na kojem će se posje­ti­te­lji osje­ća­ti goto­vo kao čla­no­vi obi­te­lji ili suučes­ni­ci u pro­mje­ni i buđe­nju koje Raoul zago­va­ra. Izložba “Selo gori, a baba se češ­lja” obu­hva­ća gra­fi­ke nas­ta­le u raz­dob­lju od 2017. godi­ne do danas te su kao svo­je­vr­s­ni site-spe­ci­fic oda­bra­ni upra­vo rado­vi manjeg for­ma­ta kako bi se uklo­pi­li u nega­le­rij­ski pros­tor Skandala Express. Umjetnik će na otvo­re­nju izlož­be teh­ni­kom ploš­nog tiska uži­vo za posje­ti­te­lje tiska­ti rado­ve. Izložba Raoula Marinija dru­ga je po redu u novom izlož­be­nom cik­lu­su koji će se peri­odič­no odr­ža­va­ti u Skandal Expressu u želji da se osna­ži lokal­na kul­tur­no-umjet­nič­ka scena.