Koncert Tamare Obrovac i tribina sa Svetlanom Slapšak

B. V.

09.02.2024.

Program Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula nas­tav­lja se u sri­je­du, 14.ožujka u 20 sati kon­cer­tom Tamare Obrovac i Stefana Battaglia nazi­va Apoxyomenos Recomposed.

„Pulska publi­ka će ima­ti pri­li­ku pre­mi­jer­no pos­lu­ša­ti kon­cert­nu izved­bu glaz­be­nog mate­ri­ja­la teme­lje­nog na kom­po­zi­ci­ja­ma koje je Tamara skla­da­la za balet Apoksiomen Hrvatskog narod­nog kaza­li­šta u Zagrebu 2017. godi­ne, dio koje­ga su Tamara i Stefano pret­pre­mi­jer­no pred­sta­vi­li kra­jem lis­to­pa­da 2023. u dvo­ra­ni Orpheum u Grazu. Skladbe su dobi­le konač­nu for­mu tije­kom zajed­nič­kog rada u Sieni na Accademia musi­ca­le Chigiana tije­kom 2022. i 2023. godi­ne, kada su i snim­lje­ne. Tekstovi pje­sa­ma su na sta­ro­grč­kom, a teme­lje se na frag­men­ti­ma sti­ho­va iz Euripidovih Trojanki koje je za balet­nu pred­sta­vu iza­bra­la dra­ma­tur­gi­nja Lada Kaštelan“, navo­di se u opi­su programa.

U subo­tu, 17. velja­če u 20 sati na pro­gra­mu je tri­bi­na sa Svetlanom Slapšak koju će vodi­ti Leo Rafolt.

„Tribina INK otva­ra se raz­go­vo­rom s jed­nom od naj­ve­ćih inte­lek­tu­al­ki naših podru­čja, koja se ras­po­nom svo­jeg umjet­nič­kog, akti­vis­tič­kog i aka­dem­skog dje­lo­va­nja upi­sa­la u ana­le europ­ske huma­nis­tič­ke mis­li. Veliko nam je zado­volj­stvo pro­fe­so­ri­cu Svetlanu Slapšak ugos­ti­ti u tre­nut­ku kad Europu i svi­jet potre­sa još jed­na inte­lek­tu­al­na, huma­nis­tič­ka, poli­tič­ka i etič­ka kri­za, zbog čega će se i raz­go­vor na ovoj tri­bi­ni kre­ta­ti u goto­vo svim smje­ro­vi­ma nje­zi­na dje­lo­va­nja, od umjet­nos­ti i zna­nos­ti do kri­tič­kog sagle­da­va­nja suvre­me­nih druš­tve­nih pojav­nos­ti. Jedno je od temelj­nih obi­ljež­ja nje­zi­na dje­lo­va­nja iskre­nost i izrav­nost, kao i odgo­vor­nost na koju je redo­vi­to pove­zi­va­la, bra­ne­ći obes­prav­lje­ne i mla­de, pri­tom upi­ru­ći prstom ne samo na huma­nis­te nego i na poli­tič­ke duž­nos­ni­ke. U tom smis­lu nema boljeg nači­na da se otvo­ri ova sezo­na tri­bi­na INK, posve­će­na mla­dos­ti, nego pozi­vom na inte­lek­tu­al­nu avan­tu­ru sui gene­ris“, piše u opi­su tribine.