Olja Savičević Ivančević dobitnica Nagrade BOOKtiga 2024.

B. V.

16.02.2024.

„Ljeta s Marijom“najčitaniji je roman u istar­skim knjiž­ni­ca­ma, a nje­go­va auto­ri­ca Olja Savičević Ivančević ovo­go­diš­nja je dobit­ni­ca Nagrade BOOKtiga 2024..

Marijeta, Meri, Maša, Marijola i Mara, pet Marija koje u roma­nu „Ljeta s Marijom“, u izda­nju Frakture, pri­ča­ju sva­ka svo­ju pri­ču. One dije­le ime, ali nji­ho­vi su živo­ti slič­ni samo po tome što pro­go­va­ra­ju o zapos­tav­lje­nom žen­skom iskus­tvu iz raz­li­či­tih vre­men­skih perioda.

„Ljeta s Marijom“ ispi­su­ju sje­ća­nja utka­na u sto­go­diš­njoj sta­roj kame­noj kući, pri­je sve­ga lje­ti, a Marije nam otva­ra­ju sli­ke povi­jes­ti i pro­mje­na, obi­telj­skih okup­lja­nja, rat­nih godi­na, zaljub­lji­va­nja, pri­ja­te­lje­va­nja, rados­ti, tra­ge­di­ja, puto­va­nja i nera­zu­mi­je­va­nja, snaž­no uka­zu­ju­ći na sna­gu žen­sko­ga, moć i nemoć u patri­jar­hal­nom svi­je­tu, ali nada­sve lju­bav koja kroz gene­ra­ci­je žena ras­te, čime ovaj roman pos­ta­je roman sva­ke naše obi­te­lji s posve­tom žena­ma, sus­tav­no pre­šu­ći­va­nih i zane­ma­ri­va­nih, a koje su obli­ko­va­le naše živote.

Olja Savičević Ivančević bit će goš­ća poreč­ke Knjižnice, u petak, 19. trav­nja kada će joj biti uru­če­na Nagrada, čime će i biti otvo­ren ovo­go­diš­nji Festival pro­či­ta­nih knji­ga BOOKtiga i sajam rab­lje­nih knji­ga BOOKtižin.

Nagrada BOOKtiga dodje­lju­je se od 2010. godi­ne auto­ru naj­či­ta­ni­je knji­ge u svim istar­skim narod­nim knjiž­ni­ca­ma. Postupak oda­bi­ra i vred­no­va­nja naj­či­ta­ni­jeg knji­žev­nog dje­la pro­vo­di se sta­tis­tič­kom obra­dom poda­ta­ka pri­kup­lje­nih putem skup­nog elek­tro­nič­kog kata­lo­ga narod­nih knjiž­ni­ca u Istarskoj župa­ni­ji. Tročlano Povjerenstvo za pro­ved­bu pos­tup­ka dodje­le Nagrade BOOKtiga, koje odlu­kom ime­nu­je župan Istarske župa­ni­je, u sas­ta­vu: Iva Ciceran, Neven Ušumović i Irides Zović, pro­vo­di pos­tu­pak ana­li­ze pris­ti­glih kan­di­da­tu­ra iz svih narod­nih knjiž­ni­ca Istarske župa­ni­je te župa­nu dos­tav­lja pisme­ni pri­jed­log o laure­atu, auto­ru naj­či­ta­ni­je knji­ge u devet narod­nih knjiž­ni­ca Istre: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pula, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag. Nagrada se dodje­lju­je pod pokro­vi­telj­stvom Istarske župa­ni­je. Ovogodišnjoj dobit­ni­ci bit će uru­če­no priz­na­nje – pri­mje­rak naj­či­ta­ni­je knji­ge u narod­nim knjiž­ni­ca­ma Istarske župa­ni­je, koja je, u duhu fes­ti­va­la, rab­lje­na i ispi­sa­na osvr­ti­ma samih čita­te­lja. Zatvorit će se tako veli­ki krug koji čine auto­ri­ca – čita­te­lji i nano­vo – auto­ri­ca. Njezina će joj se knji­ga vra­ti­ti u ruke, ispi­sa­na doj­mo­vi­ma čita­te­lja i doni­je­ti ono što naj­vi­še pri­želj­ku­je: odgo­vor na pita­nje kako je utje­ca­la na živo­te čita­te­lja. Osim pri­god­nog priz­na­nja, sed­mod­nev­nog borav­ka u Kući za pisce/Hiži od besid u Pazinu, auto­ri­ca naj­či­ta­ni­je knji­ge dobi­va i nov­ča­nu nagradu.

Dosadašnji dobit­ni­ci Nagrade BOOKtiga su: Igor Mandić, Hrvoje Hitrec, Mirjana Krizmanić, Ante Tomić, Slavenka Drakulić, Drago Pilsel, Ivica Prtenjača, Mani Gotovac, Slavenka Drakulić, Kristian Novak, Marina Vujčić, Ivana Bodrožić i Marilena Dužman.