Otvorena izložba ilustracija “It’s Not Only Rock ‘N’ Roll” Borisa Pleše

Tekst i fotografije Boris VINCEK

23.02.2024.

Otvorenje izlož­be ilus­tra­ci­ja “It’s Not Only Rock ‘N’ Roll” Borisa Pleše odr­ža­no je u čet­vr­tak, 22. velja­če u pul­skoj HUiU galeriji.

Boris Pleša je gra­fič­ki dizaj­ner iz Zagreba. Profesionalni je član Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva, Hrvatske udru­ge likov­nih umjet­ni­ka pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka Zagreb, a na otvo­re­nju izlož­be nje­gov je ins­pi­ra­ti­van rad pred­sta­vio Vjeran Juhas.

“It’s Not Only Rock ‘N’ Roll” je seri­jal digi­tal­nih vek­tor­skih ilus­tra­ci­ja, riječ je o veli­kom bro­ju rado­va koji­ma su naj­češ­će teme glaz­ba, knji­žev­nost, film i ana­log­no-digi­tal­ne teme suvre­me­nog živo­ta. Ove vizu­al­ne dosjet­ke nas­ta­ju kao pro­tu­te­ža sva­kod­nev­nim dizaj­ner­skim zada­ci­ma i radu s kli­jen­ti­ma te čine svo­je­vr­s­nu men­tal­nu higi­je­nu kojoj je cilj kroz mini­mum gra­fič­kih ele­me­na­ta i boja unu­tar jed­nos­tav­nog pred­lo­ška poku­ša­ti ispri­ča­ti pri­ču, por­tre­ti­ra­ti oso­bu, popra­ti­ti citat, pje­smu ili stih.

Ovaj seri­jal nedav­no je objav­ljen i u obli­ku boga­te mono­gra­fi­je istog nazi­va, u izda­nju prve hrvat­ske glaz­be­ne knji­ža­re Rockmark. Na više od 400 stra­ni­ca u tvr­dom uve­zu u knji­zi je mogu­će pro­na­ći 200 radova.

I knji­gu i rado­ve mogu­će je kupi­ti u gale­ri­ji HUiU tije­kom tra­ja­nja izlož­be koju će biti mogu­će raz­gle­da­ti do 15. ožujka.

Minimalistički pla­ka­ti iz seri­ja­la “It’s Not Only Rock ‘N’ Roll” dosad su izla­ga­ni na veli­kom bro­ju izlož­bi, umjet­nič­kih saj­mo­va i fes­ti­va­la, a pro­naš­li su dom i na bez­broj­nim zido­vi­ma pri­vat­nih i jav­nih pros­to­ra u više od pede­set zema­lja na šest kontinenata.

Izložba i pro­gram HUiU gale­ri­je finan­ci­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Grada Pule – odjel za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva, Zaklade Kultura nova i Istarske župa­ni­je – odjel za kul­tu­ru i zavičajnost.