Predstavljanje knjige „Depra“ Aleksandra Stankovića u Umagu

B. V.

14.02.2024.

Predstavljanje knji­ge “Depra” Aleksandra Stankovića bit će odr­ža­no u petak, 16. velja­če u 18 sati u Gradskoj vijeć­ni­ci Grada Umaga. Događaj orga­ni­zi­ra­ju Hrvatska udru­ga za boles­ti štit­nja­če Umag i Gradska knjiž­ni­ca Umag.

Poznati novi­nar i vodi­telj Aleksandar Stanković godi­na­ma bolu­je od depre­si­je, a sada je, u ovoj knji­zi, prvi put odlu­čio pro­go­vo­ri­ti o svo­joj teškoj borbi.

“Depresija je kada 3 mje­se­ca čekaš da ti 15 minu­ta bude bolje. Depresija je raz­miš­lja­nje kako bi svi­jet bio bolje mjes­to bez tebe i kako bi ti bio sret­ni­ji bez svi­je­ta“, piše. Kombinirajući proz­ne zapi­se i poezi­ju, Aleksandar Stanković napi­sao je dojm­lji­vu, hra­bru i za hrvat­sko druš­tvo izu­zet­no važ­nu knji­gu; psi­hič­ke boles­ti poput depre­si­je još uvi­jek su gole­mi druš­tve­ni tabu i tema o kojoj se teško progovara.

„Knjigu sam odlu­čio izda­ti da bih pomo­gao dru­gim lju­di­ma koji ima­ju pro­ble­ma s depre­si­jom i da bih, barem dje­lo­mi­ce, s njih ski­nuo stig­mu luđa­ka koji su izop­će­ni iz zajed­ni­ce“, kaže autor.