Predstavljanje romana „Psi“ Dore Šustić u Klubu & knjižari Giardini 2

B. V.

12.02.2024.

Predstavljanje roma­na „Psi“ sce­na­ris­ti­ce, film­ske reda­te­lji­ce i spi­sa­te­lji­ce Dore Šustić bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 15. velja­če u 20 sati u Klubu & knji­ža­ri Giardini 2. Razgovor s goš­ćom vodi­ti će Igor Zenzerović.

„Psi“ je pri­je sve­ga gene­ra­cij­ski roman, koji ogo­lje­no pro­go­va­ra o siro­vos­ti živo­ta „mile­ni­ja­la­ca“, koji idu od jed­nog, čes­to sla­bo pla­će­nog pos­la, do dru­gog. Zorno je pri­ka­zan i unu­tar­nji svi­jet pro­ta­go­nis­ti­ce, od mla­da­lač­kog zano­sa novim život­nim pute­vi­ma, pre­ko tje­les­nos­ti i tabu tema poput pore­me­ća­ja pre­hra­ne, mens­tru­al­ne krvi i sek­su­al­nih odno­sa, do kaotič­nos­ti među­ljud­skih odno­sa, koji su neri­jet­ko tok­sič­ni. Protagonistica je u stal­noj bor­bi izme­đu pro­bi­ja­nja vlas­ti­tih gra­ni­ca i kom­for­mis­tič­kog popu­nja­va­nja osje­ća­ja praz­ni­ne. Život je stal­ni ples s Erosom i Thanatosom, a dra­ma­tur­gi­ja živo­ta kroz žive se sli­ke uspo­re­đu­je s dra­ma­tur­gi­jom fil­ma, ali i vođe­nja ljubavi.

Dora Šustić (1991., Rijeka) diplo­mi­ra­la je sce­na­ris­ti­ku na FAMU‑u u Pragu. Dobitnica je knji­žev­ne nagra­de Drago Gervais, a 2022. objav­ljen joj je prvi roman pod nas­lo­vom „Psi“ (Gradska knjiž­ni­ca Rijeka; dru­go i tre­će izda­nje 2023., Fraktura). Živi u Zagrebu, gdje radi kao sce­na­ris­ti­ca i razvi­ja svo­je autor­ske film­ske i knji­žev­ne projekte.

Predstavljanje roma­na Dore Šustić „Psi“ dru­gi je u nizu doga­đa­ja u okvi­ru novog pro­gra­ma Kluba-knji­ža­re Giardini 2 pod nazi­vom „Sanjam 30“ posve­će­nog veli­koj obljet­ni­ci koju će Sa(n)jam knji­ge u Istri pros­la­vi­ti u stu­de­nom ove godi­ne. Tema kojom Klub-knji­ža­ra nas­tav­lja cik­lus pro­gra­ma jest Sloboda, koja otva­ra pro­zo­re pre­ma mno­gim sfe­ra­ma zna­če­nja, od onih naiz­gled sva­kod­nev­nih, život­nih, do dubo­kih filo­zof­skih promišljanja.

Ovomjesečni pro­gram Kluba-knji­ža­re Giardini 2 nas­tav­lja 23. velja­če kada je na ras­po­re­du pro­jek­ci­ja doku­men­tar­nog fil­ma „Sjeveroistočni vje­tro­vi“ gru­zij­skog reda­te­lja Nikoloza Bezhanishvilija (Kinedok, 94 min), nakon čega sli­je­di raz­go­vor s reda­te­ljem. U zavr­š­ni­ci mje­se­ca, 26. velja­če u surad­nji s Klubom mla­dih Pula odr­žat će se čita­lač­ki klub pod vod­stvom Tajane Ilić, a raz­go­va­rat će se o roma­nu „Psi“.

Programi Kluba- knji­ža­re Giardini 2 odr­ža­va­ju se pod pokro­vi­telj­stvom Zaklade Kultura nova.