Proslava 6. rođendana Procesa u SUP‑u

B. V.

14.02.2024.

„Birthday Trash Karaoke Masquerade Bash“, pros­la­va kojom se obi­lje­ža­va šest godi­na dje­lo­va­nja Procesa i pri­kup­lja­ju sred­stva za orga­ni­za­ci­ju prve pul­ske Povorke pono­sa bit će odr­ža­na u subo­tu, 17. velja­če s počet­kom u 21 sat u pros­to­ru SUP‑a u Rojcu.

„Proces je zapo­čeo na današ­nji dan, Valentinovo, 2018. godi­ne. S Procesom smo zapo­če­li kao s pro­gra­mom u pul­skom klu­bu Kotač u pros­to­ri­ma Društvenog cen­tra Rojc uz pot­po­ru klu­ba Kotač i udru­ge Seasplash. U sklo­pu te surad­nje zamiš­lje­na je ini­ci­ja­ti­va čije ime alu­di­ra na pos­tu­pak „izla­ska iz orma­ra” odnos­no jav­nog izra­ža­va­nja vlas­ti­tog LGBTIQ+ iden­ti­te­ta. Udrugu smo osno­va­li 2021. godi­ne kako bi taj pro­ces ubr­za­li broj­nim aktiv­nos­ti­ma koje za cilj ima­ju poti­ca­nje pri­hva­ća­nja, uva­ža­va­nja i pos­ti­za­nje jed­na­ko­prav­nos­ti“, navo­de iz udru­ge Proces.

Od toga dana do danas, u šest godi­na, Proces je orga­ni­zi­rao više od 50 kul­tur­no-umjet­nič­kih doga­đa­nja, broj­na dru­že­nja uz kvi­zo­ve, druš­tve­ne igre, ali i šet­nje u pri­ro­di, odla­ske na more i sport­ske igre. Na Radio Rojcu ure­di­li su i emi­ti­ra­li goto­vo 200 emi­si­ja u koji­ma su raz­go­va­ra­li s kul­tur­nja­ci­ma, umjet­ni­ca­ma, akti­vis­t­ki­nja­ma i akti­vis­ti­ma, struč­nja­ci­ma za pra­va i zdrav­lje LGBTIQ+ oso­ba, te obra­di­li teme važ­ne za LGBTIQ+ zajed­ni­cu, naj­a­vi­li i pred­sta­vi­li doga­đa­nja iz zem­lje i regi­je, te se slu­ša­li glaz­bu LGBTIQ+ glaz­be­ni­ca i glazbenika.

„Povezali smo se broj­nim dru­gim orga­ni­za­ci­ja­ma, sudje­lo­va­li u part­ner­skim pro­jek­ti­ma, na edu­ka­ci­ja­ma, tri­bi­na­ma i disku­si­ja­ma. Započeli smo i neke nove pri­če kao što je Coming Out Museum koji će u 2024. godi­ni iz vir­tu­al­nog pros­to­ra pop-up izlož­ba­ma pre­ći u fizič­ki. Ova, 2024. godi­na, pred­stav­lja nam veli­ku pre­kret­ni­cu, ali i iza­zov kojem se radu­je­mo, u 2024. godi­ni orga­ni­zi­ra­mo prvu pul­sku Povorku pono­sa, koja će se odr­ža­ti 22. lip­nja, na Dan Antifašističke bor­be. Sve naše broj­ne aktiv­nos­ti odra­đu­je­mo volon­ter­ski, uz veli­ku pomoć naših pri­ja­te­lja te surad­ni­ca i surad­ni­ka, a rad finan­ci­ra­mo jav­lja­ju­ći se na jav­ne pozi­ve i natje­ča­je. Kako bi uspje­li ostva­ri­ti sve što pla­ni­ra­mo, potreb­na nam je Vaša pomoć. Zato smo ovaj rođen­dan odlu­či­li pros­la­vi­ti neza­bo­rav­nim, ble­sa­vim i vese­lim kara­oke par­ti­jem koji će se odr­ža­ti u subo­tu 17. velja­če u pros­to­ru SUP‑a u Rojcu, s počet­kom u 21 sat. Na ula­zu će se pri­kup­lja­ti dona­ci­je u izno­su od 5 eura, a sav iznos će biti ulo­žen u orga­ni­za­ci­ju prve pul­ske Povorke pono­sa. Za zagri­ja­va­nje ćemo slu­ša­ti neza­bo­rav­ne hito­ve 90-ih i 00-ih, pop-dive, euro­vi­zij­ske uspješ­ni­ce i svu onu guil­ty ple­asu­re i trash glaz­bu koju toli­ko voli­mo. Također, svi koji žele biti dio zbir­ke Coming Out Museuma na naš rođen­dan­ski par­ty mogu doni­je­ti pred­met kojim žele ispri­ča­ti svo­ju coming out pri­ču“, navo­de iz Procesa.