Radionica Elektromagnetsko mapiranje grada i interaktivni performans “Ogrtač za nevidljivo i nečujno”

B. V.

15.02.2024.

Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka HUiU pozi­va učenike/ice pul­skih sred­njih ško­la na sudje­lo­va­nje u radi­oni­ci elek­tro­mag­net­skog mapi­ra­nja gra­da Pule i inte­rak­tiv­nom per­for­man­su »Ogrtač za nevid­lji­vo i nečuj­no«. Radionica se odr­ža­va od 26. do 29. velja­če 2024. godine.

Radionicu su osmis­li­li i pro­vo­de inter­dis­ci­pli­nar­ni umjet­ni­ci Lavoslava Benčić i Simon Macuh iz Slovenije.

Na radi­oni­ci elek­tro­mag­net­sko mapi­ra­nje gra­da polaz­ni­ci­ma će biti pred­stav­ljen kon­cept i važ­nost pri­sus­tva elek­tro­mag­net­skog sije­va­nja u urba­noj sre­di­ni te cilje­vi, meto­de i ala­ti za pro­ved­bu radi­oni­ce. U prak­tič­nom dije­lu radi­oni­ce polaz­ni­ci izra­đu­ju svoj elek­tro­mag­net­ski detek­tor (EM). Potom s vodi­te­lji­ma radi­oni­ce odla­ze u cen­tar gra­da Pule i svo­jim EM detek­to­rom istra­žu­ju izvo­re elek­tro­mag­net­nih sije­va­nja te ih sni­ma­ju. Uobičajeni izvo­ri elek­tro­mag­net­skih valo­va u gra­du su elek­tro orma­ri­ći, ante­ne, auto­mo­bi­li, par­kir­ni auto­ma­ti… U zavr­š­nom dije­lu radi­oni­ce polaz­ni­ci uz pomoć vodi­te­lja obra­đu­ju snim­lje­ne zvuč­ne zapi­se. Potom na kar­tu Pule doda­ju foto­gra­fi­je i opi­se loka­ci­ja na koji­ma su sni­mi­li te ih pove­zu­ju sa snim­lje­nim i obra­đe­nim zvuč­nim zapi­si­ma. Posljednjeg dana radi­oni­ce polaz­ni­ci sudje­lu­ju u osmiš­lja­va­nju i izved­bi per­for­man­sa “Ogrtač za nevid­lji­vo i nečuj­no” kroz koji pred­stav­lja­ju jav­nos­ti rezul­ta­te svo­jeg rada.

Prijave i dodat­na pita­nja: info@huiu.hr, huiu@huiu.hr ili sla­njem poru­ke na Facebook stra­ni­ci HUiU‑a.

Program radionice:

Prvi dan (26. 02.): od 16 do 20 sati; HUiU BLOK, Laginjina 7, Pula

Opis: uvod­no pre­da­va­nje i pred­stav­lja­nje pri­mje­ra dobre prak­se; izra­da elek­tro­mag­net­skih detek­to­ra za elek­tro­mag­net­sko mapi­ra­nje gra­da Pule

Drugi Dan (27. 02.): od 16 do 20 sati; HUIU BLOK, Laginjina 7, Pula i cen­tar gra­da Pule;

Opis: nas­ta­vak rada na izra­di elek­tro­mag­net­skih detek­to­ra; odla­zak u cen­tar Pule i sni­ma­nje elek­tro­mag­net­skih zvukova/isijavanja

Treći dan (28. 02.): od 16 do 20 sati; HUiU BLOK, Laginjina 7, Pula

Opis: obra­da zvu­ko­va snim­lje­nih tije­kom elek­tro­mag­net­skog mapi­ra­nja; izra­da inte­rak­tiv­ne kar­te gra­da Pule i ozna­ča­va­nje mjes­ta (foto­gra­fi­je, opis i sl.) na koji­ma su

Četvrti dan (29. 02.): od 16 do 20 sati; Društveni cen­tar Rojc, Gajeva 3, Pula

Opis: osmiš­lja­va­nje i izved­ba per­for­man­sa »Ogrtač za nevid­lji­vo i nečuj­no te pred­stav­lja­nje pos­tig­nu­tih rezul­ta­ta tije­kom sudje­lo­va­nja u radionici.

Više o radionici:

Integrirane prak­se u umjet­nos­ti i elektronici

Elektromagnetsko mapi­ra­nje grada

(radi­oni­ca i inte­rak­tiv­ni performans)

Radionica istra­žu­je na pre­sje­ku zna­nos­ti i umjet­nos­ti pri­rod­ne i druš­tve­ne poja­ve kroz kon­tekst eko­lo­gi­je pros­to­ra. Njen cilj je zna­ti­želj­no otkri­va­nje i jas­no pri­ka­zi­va­nje dje­lo­va­nja pri­rod­nih sila u podru­čju koje je skri­ve­no našim osje­ti­li­ma, ali nas pot­pu­no okru­žu­je. Ekološki aspekt radi­oni­ce sas­to­ji se u tome da zajed­no raz­miš­lja­mo i podi­že­mo svi­jest o pos­to­ja­nju nevid­lji­vih i nečuj­nih slo­je­va svi­je­ta kroz teh­no­lo­ške i umjet­nič­ke pro­ce­se, koji ima­ju velik utje­caj na naše živo­te i još uvi­jek nepot­pu­no pre­dvid­lji­ve pos­lje­di­ce na kva­li­te­tu živo­ta budu­ćih gene­ra­ci­ja. Prethodno zna­nje ili poseb­ne vje­šti­ne nisu potreb­ni za sudje­lo­va­nje na radionici.

Elektromagnetika je gra­na fizi­ke koja se bavi pro­uča­va­njem elek­tro­mag­net­skih polja, elek­tro­mag­net­skih sila i elek­tro­mag­net­skih poja­va. Ima mno­ge prak­tič­ne pri­mje­ne u sva­kod­nev­nom živo­tu, uklju­ču­ju­ći gene­ri­ra­nje elek­trič­ne ener­gi­je, elek­tro­mag­net­ske ure­đa­je kao što su elek­tro­mag­ne­ti, tran­sfor­ma­to­ri i moto­ri, bežič­ne komu­ni­ka­ci­je (kao što su radi­ova­lo­vi, mikro­va­lo­vi i elek­tro­mag­net­ski spek­tar), opti­ku i mno­ge dru­ge teh­no­lo­gi­je. Elektromagnetika je temelj­ni kon­cept u moder­noj fizi­ci i igra ključ­nu ulo­gu u razu­mi­je­va­nju pri­ro­de svje­tlos­ti, elek­tri­ci­te­ta i magnetizma.

Izvori elek­tro­mag­net­skih poja­va mogu biti pri­rod­ni i umjet­ni. Svi elek­trič­ni ure­đa­ji koje koris­ti­mo emi­ti­ra­ju umjet­ne EM valo­ve, i čak oko sva­kog kabla koji te ure­đa­je napa­ja, može­mo detek­ti­ra­ti elek­tro­mag­net­ske valo­ve. Umjetni elek­to­mag­net­ski valo­vi su u našoj oko­li­ni više mili­ju­na puta jači od pri­rod­nog (Sunce), pa ovaj feno­men tako­đer nazi­va­mo elektrosmog.

Elektromagnetsko mapi­ra­nje je geofi­zič­ka teh­ni­ka za detek­ci­ju elek­tro­mag­net­skih valo­va ili zra­če­nja u unu­tar­njem ili vanj­skom pros­to­ru. Pomoću rela­tiv­no jed­nos­tav­nog elek­tro­nič­kog ure­đa­ja poput “elek­tros­lu­ha”, može­mo pro­na­ći elek­tro­mag­net­ska polja, koja se u ure­đa­ju pre­tva­ra­ju u zvuč­ne sig­na­le koji pos­ta­ju čuj­ni u podru­čju ljud­skog sluha.

Na radi­oni­ci Elektromagnetsko mapi­ra­nje gra­da, u uvod­nom dije­lu, pred­stav­lja­mo kon­cept i važ­nost pri­sus­tva elek­tro­mag­net­skog sije­va­nja, cilje­ve, meto­du i ala­te istra­ži­va­nja. U prak­tič­nom dije­lu radi­oni­ce, sudi­oni­ci izra­de svoj EM detek­tor. Hodajući grad­skim uli­ca­ma, tim EM detek­to­rom istra­žu­ju izvo­re elek­tro­mag­net­nih sije­va­nja i sni­ma­ju ih. Uobičajeni izvo­ri elek­tro­mag­net­skih valo­va u gra­du su elek­tro orma­ri­ći, ante­ne, auto­mo­bi­li, par­kir­ni auto­ma­ti … Posebna pozor­nost može se posve­ti­ti ure­đa­ji­ma koji se koris­te u spe­ci­fič­ne svr­he ako je to uskla­đe­no sa spe­ci­fič­nom publi­kom (npr. za inva­li­de: lif­to­vi, defi­bri­la­to­ri, elek­trič­na koli­ca …). U zavr­š­nom dije­lu radi­oni­ce obra­đu­je­mo rezul­ta­te – zvuč­ne zapi­se. Potom na kar­tu gra­da doda­je­mo foto­gra­fi­je i opi­se loka­ci­ja te ih pove­zu­je­mo sa zvuč­nim zapi­som. Potičemo sudi­oni­ke radi­oni­ce da svo­je rezul­ta­te pred­sta­ve jav­nos­ti i sudje­lu­ju u dru­gom dije­lu pro­jek­ta – per­for­man­su “Ogrtač za nevid­lji­vo i nečujno”.

Ogrtač je u inte­rak­tiv­noj inter­me­dij­skoj izved­bi – per­for­man­su “Ogrtač za nevid­lji­vo i nečuj­no” meta­fo­ra dru­ge kože koja nas raz­dva­ja i isto­vre­me­no šti­ti od utje­ca­ja sun­ca, naj­ve­ćeg pri­rod­nog izvo­ra elek­tro­mag­net­skih zra­če­nja. Centralni ele­ment izved­be je e‑tekstilni ogr­tač koji okru­žu­je tije­lo per­for­me­ra. Djeluje u živo, kao pri­jem­nik valo­va iz EM izvo­ra i pre­no­si ih u podru­čje ljud­skog sluš­nog i vizu­al­nog opa­ža­nja. U zvuč­nu sli­ku su uklju­če­ni i snim­ci mapi­ra­nih elek­tro­mag­net­skih valo­va, koji su sakup­lje­ni tokom radi­oni­ce, a oni se uskla­đu­ju sa zvu­kom u živo i zvuč­no-reak­tiv­nom sli­kom kako bi se pre­tvo­ri­li u novo cje­lo­vi­to ostva­re­nje. Događaj podra­zu­mi­je­va aktiv­no učeš­će sudi­oni­ka radi­oni­ce i/ili publike.

Izvedba isto­vre­me­no oda­je počast Suncu, koje se ove godi­ne pri­bli­ža­va vrhun­cu jeda­na­es­to­go­diš­njeg cik­lu­sa elek­tro­mag­net­skih aktiv­nos­ti tije­kom kojeg se polo­vi Sunca mije­nja­ju, a tada Sunce ima naj­ve­ći utje­caj na naš pla­net, pa kroz taj vidik može­mo špe­ku­li­ra­ti npr. o (ne)predvidljivosti pri­rod­nih poja­va na Zemlji, o utje­ca­ju na zdravlje.

Izvedba radionice:

Trajanje: 40 min (uvod­no pre­da­va­nje) + 4 – 5 sati izra­da EM detek­to­ra + 90 min (prak­tič­ni rad u gra­du) + 3 sata (obra­da zvu­ka i mapi­ra­nje rezul­ta­ta) + 40 min (uvjež­ba­va­nje performansa)

Prilikom izvo­đe­nja radi­oni­ce važ­no je osi­gu­ra­ti teh­nič­ke uvje­te za kva­li­tet­no izvo­đe­nje uvod­nog pre­da­va­nja, prak­tič­nog rada (izra­de EM detek­to­ra, obra­du zvu­ka i mapi­ra­nja rezul­ta­ta). Radionica je nami­je­nje­na manjoj sku­pi­ni sudi­oni­ka, što omo­gu­ća­va inte­rak­tiv­ni pris­tup i indi­vi­du­al­nu pažnju.