Tjedni program Kina Valli

B. V.

08.02.2024.

U tjed­nu od 8. do 14. velja­če Kino Valli u svom pro­gra­mu dono­si dva hrvat­ska fil­ma – “Hotel Pula” reda­te­lja Andreja Korovljeva te novi film Igora Mirkovića “Slatka Simona”. Na redov­nom pro­gra­mu novi su nas­lo­vi – teen kome­di­ja “Opasne dje­voj­ke”, roman­tič­na dra­ma “Prošli živo­ti” i “Škola čarob­nih živo­ti­nja 2”, a neizos­tav­ni su već uigra­ni pro­gra­mi “Razigrano kino”, “Doku dan” i “Filmovi za sva vre­me­na” koji za Valentinovo dono­si suvre­me­ni kla­sik Sofije Coppole “Izgubljeni u prijevodu”

Posebna pro­jek­ci­ja fil­ma Andreja Korovljeva “Hotel Pula” odr­žat će se u čet­vr­tak, 8. velja­če u 20 sati, a pred svo­je sugra­đa­ne dola­ze i reda­telj te pro­du­cen­ti­ca fil­ma Dijana Cetina Mlađenović. “Hotel Pula” pre­mi­jer­no je pri­ka­za­na na otvo­re­nju 70. Pulskog film­skog fes­ti­va­la, a u Valli dola­zi radi veli­kog inte­re­sa publi­ke. Film je to o Mahiru (38), izbje­gli­ci iz Bosne koji već neko­li­ko godi­na živi u Puli, u hote­lu koji nosi ime gra­da. Njegovi dani jed­no­lič­ni su i praz­ni, a nje­go­va proš­lost nepoz­na­ta. Jedne tople noći počet­kom lje­ta, Mahir na pla­ži neda­le­ko od hote­la prvi put ugle­da Unu, mla­du Puljanku. Taj izne­nad­ni susret pobu­dit će u nje­mu nadu, dok ga ne sus­tig­ne prošlost.

Nakon 20 godi­na otka­ko su “Opasne dje­voj­ke” zalu­di­le svi­jet i bile među naj­gle­da­ni­jim fil­mo­vi­ma, nova ver­zi­ja te teen kome­di­je sce­na­ris­ti­ce Tine Fey sti­že na veli­ka plat­na. Nova uče­ni­ca Cady Heron (Angourie Rice) pri­klju­ču­je se gru­pi popu­lar­nih dje­vo­ja­ka koje svi nazi­va­ju plas­ti­ke. Predvodnica gru­pe je kra­lji­ca ško­le Regina George (Reneé Rapp), a s njom se dru­že nje­ne sljed­be­ni­ce Gretchen (Bebe Wood) i Karen (Avantika). Međutim, kada se Cady zalju­bi u Regininog biv­šeg deč­ka Aarona Samuelsa (Christopher Briney), nađe se u nje­noj nemi­los­ti. Dok Cady ostva­ru­je svoj dija­bo­li­čan plan koji će uni­šti­ti Reginu uz pomoć svo­jih izop­će­nih pri­ja­te­lja Janis (Auli’i Cravalho) i Damiana (Jaquel Spivey), mora nauči­ti kako osta­ti vjer­na sebi dok se kre­će naj­o­krut­ni­jom oko­li­nom ikad: sred­njom školom.

“Prošli živo­ti” roman­tič­na je dra­ma i prvi­je­nac kanad­sko-korej­ske auto­ri­ce Celine Song koji odu­šev­lja­va publi­ku i kri­ti­ku od pre­mi­je­re na Sundanceu, a naj­bo­lji je film godi­ne pre­ma izbo­ru Nacionalnog udru­že­nja ame­rič­kih kri­ti­ča­ra te ima 2 nomi­na­ci­je za nagra­du Oscar. Priča je to o dva­na­es­to­go­diš­njim pri­ja­te­lji­ma Nori i Hae Sung koji se ras­ta­ju kada se Nora pre­se­li s rodi­te­lji­ma iz Koreje u Kanadu. Dvadeset godi­na kas­ni­je, Nora je uda­na i razvi­ja uspješ­nu spi­sa­telj­sku kari­je­ru u New Yorku. Kada saz­na­je da Hae Sung dola­zi u New York na tje­dan dana, njih dvo­je se nala­ze i tije­kom sud­bo­nos­nih sedam dana suoča­va­ju se s vlas­ti­tim poima­njem sud­bi­ne, lju­ba­vi i život­nih odluka.

U kina dola­zi novi film reda­te­lja Igora Mirkovića, tri­ler “Slatka Simona” nas­ta­lo u pro­duk­ci­ji Ivana Maloče, a glav­ne ulo­ge igra­ju Maja Jurić, Tina Keserović, Toma Medvešek i Jerko Marčić. Zeleni radi u opskur­noj fir­mi za seks-chat u Zagrebu i zavo­di muškar­ce na inter­ne­tu pod laž­nim iden­ti­te­tom zavod­lji­ve slat­ke Simone. Negdje u Austriji živi tajans­tve­ni Bobo, koji se upleo u Simoninu mre­žu: piše joj dani­ma i noći­ma, da bi na kra­ju pože­lio stvar­nu vezu s njom. Simona poti­če nje­go­ve želje, ali uvi­jek izbjeg­ne susret. Ali kad Bobo odlu­či da će osta­vi­ti sve zbog Simone i pla­ni­ra novi život s njom, seks-chat ope­ra­te­ri shva­te da je sve otiš­lo pre­da­le­ko, da uni­šta­va­ju život nepoz­na­tog čovje­ka. No, poka­zat će se da ni Bobo nije govo­rio istinu.

Obiteljski hit “Škola čarob­nih živo­ti­nja” dobio je svoj nas­ta­vak nas­ta­vak koji dono­si još više avan­tu­re i još više čarob­nih živo­ti­nja. Prikazuje se u sin­kro­ni­zi­ra­noj ver­zi­ji, a govo­ri o Idi i Benniju koji poha­đa­ju ško­lu Winterstein i mora­ju se udru­ži­ti sa svo­jim čarob­nim živo­tinj­skim pri­ja­te­lji­ma kako bi rije­ši­li zago­net­ku tajans­tve­nih rupa koje se pojav­lju­ju na škol­skom imanju.

“Izgubljeni u pri­je­vo­du” reda­te­lji­ce Sofije Coppole moć­na je pri­ča o sna­zi lju­ba­vi i pri­ja­telj­stva, a pri­ka­zu­je se 14. velja­če u 19 sati. Priča je to o dvi­je oso­be koje su izgub­lje­ne u svo­jim živo­ti­ma i mis­le kako više ništa ne može ispra­vi­ti stvar na bolje. Bob Harris (Bill Murray) i Charlotte (Scarlett Johansson) dvo­je su usam­lje­nih Amerikananca u Tokiju. Bob je film­ska zvi­jez­da čija sla­va pola­ko bli­je­di, a u Japanu sni­ma spot za viski, dok je Charlotte mla­da žena koja je u Tokio sti­gla sa supru­gom foto­gra­fom. Slučajno se susre­ću u hotel­skom baru, a nji­ho­vo dru­že­nje usko­ro pre­ras­ta u izne­na­đu­ju­će pri­ja­telj­stvo. Na prvi pogled, mla­da Charlotte i sre­do­vječ­ni Bob nema­ju goto­vo ništa zajed­nič­ko, osim što govo­re istim jezi­kom. Okruženi Japancima, izgub­lje­ni u vlas­ti­tom i tuđem svi­je­tu, uspos­ta­vit će poseb­nu vezu koja vje­ro­jat­no neće potra­ja­ti, ali će u nji­ho­vim sje­ća­nji­ma živje­ti zauvijek.

Program “Razigrano kino” pred­stav­lja suvre­me­ne kla­si­ke europ­ske kine­ma­to­gra­fi­je, a 9. velja­če u 18:30 pri­ka­zu­je se “Jastog” priz­na­tog grč­kog reda­te­lja Yorgosa Lanthimosa čija “Uboga stvo­re­nja” još igra­ju u kini­ma. Uvodnu riječ pri­je fil­ma imat će Marko Rojnić. “Jastog” je lju­bav­na pri­ča rad­njom smje­šte­na u bli­sku buduć­nost gdje pre­ma zako­nu Grada svi sam­ci biva­ju uhi­će­ni i smje­šte­ni u Hotel. U Hotelu svi ima­ju isti zada­tak: u roku od 45 dana pro­na­ći odgo­va­ra­ju­ćeg part­ne­ra. Ako to ne uspi­ju, biva­ju pre­tvo­re­ni u živo­ti­nje pre­ma vlas­ti­tom izbo­ru i pušte­ni u Šumu. Glavni lik fil­ma je očaj­ni Muškarac koji iz Hotela bje­ži u Šumu gdje žive Usamljeni te se, suprot­no pak nji­ho­vim zako­ni­ma, zaljub­lju­je u jed­nu pri­pad­ni­cu nji­ho­ve družine.

Aktualni kan­di­dat za Oscara u pet kate­go­ri­ja – za naj­bo­lji film, reži­ju, ori­gi­nal­ni sce­na­rij, mon­ta­žu i Sandru Hüller u glav­noj ulo­zi, vra­ća se na veli­ko plat­no Kina Valli 11. velja­če u 18 sati. “Anatomija pada” reda­te­lji­ce Justine Triet sud­ska je dra­ma s ele­men­ti­ma psi­ho­lo­škog tri­le­ra a dono­si pri­ču o nje­mač­koj spi­sa­te­lji­ci Sandri koja živi povu­če­nim živo­tom s mužem Samuelom i sinom Danielom u fran­cu­skim Alpama. Kada Samuela jed­no­ga dana pro­na­đu mrtvo­ga u sni­je­gu ispred kuće, Sandra pos­ta­je glav­na osum­nji­če­ni­ca. Suđenje koje sli­je­di pos­tup­no će se pre­tvo­ri­ti u jav­nu autop­si­ju Sandrina i Samuelova pro­pa­log braka.

Dokumentarni film reda­te­lja Vlada Petrija “Između revo­lu­ci­ja” bit će pri­ka­zan 13. velja­če u 19:10 sati, a dono­si pri­ču Zahre i Marije koje su se upoz­na­le na sve­uči­li­štu u Bukureštu 1970-ih. Kada nada u poli­tič­ke pro­mje­ne odve­de Zahru kući u Iran, pri­si­lje­ne su se raz­dvo­ji­ti. Cijelo nared­no deset­lje­će, sve do Rumunjske revo­lu­ci­je 1989., nji­hov jedi­ni način komu­ni­ka­ci­je bila su pisma. Podijeljene dvje­ma revo­lu­ci­ja­ma, nji­ho­ve rije­či otkri­va­ju žene koje se bore da ih se čuje, zem­lje koje se kre­ću u raz­li­či­tim smje­ro­vi­ma i dvi­je duše uje­di­nje­ne u čež­nji jed­ne za drugom.