Verši na šterni: Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za pjesme na čakavštini

B. V.

06.02.2024.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč je ras­pi­sa­la natje­čaj za pje­sme na čakav­šti­ni u okvi­ru mani­fes­ta­ci­je Verši na šter­ni. Pozivaju se auto­ri­ce i auto­ri da poša­lju svo­je nove, neo­bjav­lje­ne pje­sme na čakav­šti­ni naj­kas­ni­je do 29. velja­če, među koji­ma će struč­ni izbornik/ca oda­bra­ti one koje će se tiska­ti u XXXI. zbir­ci pje­sa­ma “Verši na šterni”.

Prijava se šalje putem elek­tro­nič­kog obras­ca koji se nala­zi na mrež­noj stra­ni­ci Knjižnice gdje su nave­de­ne sve pro­po­zi­ci­je natječaja.

Autori/ce oda­bra­nih pje­sa­ma sudje­lu­ju na XXXI. susre­tu čakav­skih pjes­ni­ka Verši na šter­ni, koji će se odr­ža­ti u subo­tu 8. lip­nja 2024. godi­ne u Vižinadi.