2. SPIKA, predstave, gostovanja i koncert u INK‑u

B. V.

15.03.2024.

Istarsko narod­no kaza­li­šte Gradsko kaza­li­šte Pula nas­tav­lja sa svo­jim pro­gra­mom u uto­rak, 19. ožuj­ka od 9 do 14 sati kad će biti odr­ža­na 2. Smotra pri­po­vi­je­da­nja i kami­ši­ba­ja – SPIKA na Maloj sceni.

Organizatori su Centar za ink­lu­zi­ju, umjet­nost i kul­tu­ru u surad­nji sa Školom za odgoj i obra­zo­va­nje Pula, a izvo­đa­či: dje­ca pred­škol­skih, škol­skih usta­no­va i mla­di te stu­den­ti s podru­čja Istarske županije.

Sudjelovanje na smo­tri uklju­ču­je nas­tup, gle­da­nje dru­gih pri­po­vje­da­ča te sudje­lo­va­nje u radi­oni­ca­ma pri­po­vi­je­da­nja koju vode dram­ski peda­go­zi, pri­po­vje­da­či: Aleksandar Bančić, Marijana Peršić, Nikolina Baškarad i Hrvoje Bogojević. Kroz zajed­nič­ki radi­onič­ki rad u koje­mu su uklju­če­ni izvo­đa­či i men­to­ri komen­ti­ra­ju se ispri­ča­ne pri­če te izvo­đa­či uče ana­li­tič­ki raz­miš­lja­ti, razvi­ja­ju zajed­niš­tvo nasu­prot domi­ni­ra­ju­ćem tren­du kom­pe­ti­ci­je, a nji­ho­vu paž­nja je usmje­re­na i na važ­nost pro­ce­sa, a ne samo na final­ne produkcije.

Smotra nije natje­ca­telj­skog karak­te­ra te nas­to­ji uklju­či­ti što veći broj dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma, izbje­gli­ca… Podijeljena je u kate­go­ri­je pre­ma dobi izvo­đa­ča od pred­ško­la­ca do mla­di. Osim razvi­ja­nja empa­ti­je i mul­ti­kul­tu­ral­nos­ti želi­mo i: poti­ca­ti čita­nje, nje­go­va­ti lju­bav pre­ma domo­vi­ni, tra­di­cij­skoj bašti­ni i povi­jes­ti (omo­gu­ći­ti dje­ci i mla­di­ma u izg­nans­tvu da ispri­ča­ju svo­ju pri­ču), poti­ca­ti usme­no jezič­no izra­ža­va­nje, pri­pre­ma­ti mla­de za jav­ni nas­tup, nje­go­va­ti i poti­ca­ti kul­tu­ru govo­re­nja i slu­ša­nja (među­sob­nog uva­ža­va­nja). Tema ovo­go­diš­nje smo­tre je „Što nas pove­zu­je“ (slo­bod­ni pri­je­vod teme Svjetskog dana pri­po­vi­je­da­nja 2024. eng. „Building Bridges“

INK će Svjetski dan kaza­li­šta za dje­cu i mla­de obi­lje­ži­ti pro­gra­mom Teatra Tirena i Dramskog i ples­nog stu­di­ja INK‑a. U sri­je­du 20. ožuj­ka u 18 sati na Maloj sce­ni gos­tu­je dje­čja pred­sta­va „Zamisli“ Nine Horvat u reži­ji Nore Krstulović, a u pro­duk­ci­ji zagre­bač­kog Teatra Tirena. Izvođači su Veronika Mach i Davor Kovač.

„Znate li što je zajed­nič­ko drža­vi, kota­ču, vašoj omi­lje­noj pje­smi i raču­na­lu? Sve ih je net­ko izma­štao pri­je no što su nas­ta­li! Mašta je vje­ro­jat­no naj­važ­ni­ja spo­sob­nost ljud­skog roda, zahva­lju­ju­ći njoj rje­ša­va­mo pro­ble­me, izum­lju­je­mo izu­me i stva­ra­mo umjet­nič­ka dje­la. Nove gene­ra­ci­je odras­ta­ju uz teh­no­lo­gi­ju, okru­že­ne su i zagu­še­ne ogrom­nom koli­či­nom sadr­ža­ja i zato mašta­ju sve manje… Rijetko im je dosad­no. A dosa­da je nuž­na da bi se maštalo.

„Predstava “Zamisli” bavi se maštom i kre­ativ­noš­ću, istra­žu­je meha­niz­me mašta­nja, poka­zu­je dje­ci raz­ne nači­ne na koje mogu mašta­ti i ohra­bru­je ih da mis­le svo­jom gla­vom, da se usu­de biti dru­ga­či­ji. Za mašta­nje nam nije potreb­no ama baš ništa, osim malo vre­me­na. Ponekad je dovolj­no samo par minu­ta da se svi­jet okre­ne nagla­vač­ke! Što više maštaš, to ti bolje ide. Mašta je jedi­na super­moć dos­tup­na SVIMA!“, navo­di se u opi­su predstave.

Istog dana u 20 sati na Sceni 5. kat na ras­po­re­du je pro­jekt „The Pink Jam“ vodi­te­lji­ce Andrea Gotovina. Glazbenici su Carlos Andres  Fagin  i Marco Quarantotto, a izvo­đa­či su polaz­ni­ci ples­nog stu­di­ja INK‑a.

„Mladi ple­sa­či iz Plesnog stu­di­ja INK udru­žu­ju se s Pulskim glaz­be­ni­ci­ma kako bi kre­ira­li jedins­tven doga­đaj povo­dom Svjetskog dana kaza­li­šta za dje­cu i mla­de. Ovaj intri­gan­tan spoj glaz­be, ple­sa i pokre­ta teme­lji se na uza­jam­noj impro­vi­za­ci­ji. Kroz kre­ativ­ni kaos nepre­dvid­lji­vih situ­aci­ja, inter­pre­ta­ci­ja, oslu­ški­va­nja te spon­ta­nog izra­ža­va­nja, publi­ka je pozva­na svje­do­či­ti stva­ra­lač­kom pro­ce­su u stvar­nom vre­me­nu“, piše u opi­su projekta.

Ususret Međunarodnom danu kla­vi­ra u čet­vr­tak, 21. ožuj­ka u 20 sati bit će odr­žan kon­cert uče­ni­ka Glazbene ško­le Ivana – Matetića Ronjgova Pula pod diri­gent­skim vod­stvom Fabija Jurića.

U petak, 22. ožuj­ka u 20 sati na Maloj sce­ni na pro­gra­mu je gos­to­va­nje Dramskog stu­di­ja Umag s pred­sta­vom „Svinje“ Tomislava Zajeca u reži­ji Damira Zlatara Freya. Izvođačice su Caterin Vižintin i Luana Kličić.

„Dvije ses­tre na izo­li­ra­noj svi­njo­goj­skoj far­mi žive idi­lič­nim, seoskim živo­tom. Starija je ses­tra pot­pu­no posve­će­na svi­nja­ma i bri­zi za inva­lid­nog oca kojeg za kaz­nu drži u šupi, dok mla­đa pro­vo­di dane u tra­že­nju život­ne pro­fe­si­je koja bi joj pomo­gla u odla­sku s far­me u bolji život. Problemi za ses­tre nas­ta­ju u tre­nut­ku u kojem svi­nje poč­nu kre­pa­va­ti, u kojem inva­lid­ni otac pože­li doći na vlas­ti­tu rođen­dan­sku pros­la­vu, i u kojem, na kra­ju, leše­vi poč­nu izla­zi­ti iz pri­ruč­nog grob­lja naprav­lje­nog u ružič­nja­ku. Sestre se, pri­tis­nu­te sil­nim bri­ga­ma, poči­nju pita­ti ispla­ti li se život pre­pun zlo­či­na i neo­buz­da­nog nasi­lja“, navo­di se u opi­su predstave.