Besplatna javna senzorna projekcija „Cvrčak i mravica“ u Kinu Gandusio

B. V.

19.03.2024.

U sklo­pu pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak do kul­tu­re” u petak (22. ožuj­ka) u 10:00 sati u Kinu Gandusio Rovinj bit će odr­ža­na bes­plat­na jav­na sen­zor­na pro­jek­ci­ja ani­mi­ra­nog fil­ma Luke Rukavina „Cvrčak i mravica“.

U novom viđe­nju Ezopove i La Fontaineove bas­ne, Ket je cvr­čak koji svi­ra gita­ru sa svo­jim ban­dom, zabav­lja­ju­ći bez­briž­ne kuk­ce. Nedaleko živi mrav­lja prin­ce­za Antoneta, u mra­vi­nja­ku gdje se cije­ne samo dis­ci­pli­na i rad. Kad se slu­čaj­no susret­nu, zbli­ža­va­ju se i uspi­je­va­ju pomi­ri­ti dva suprot­stav­lje­na svjetonazora.

Senzorne pro­jek­ci­je se odr­ža­va­ju u pri­la­go­đe­nim uvje­ti­ma za dje­cu koja ima­ju pote­ško­će sen­zor­ne inte­gra­ci­je, no nji­ho­va je sušti­na da budu jav­ne i ink­lu­ziv­ne. Odvijaju se uz pri­gu­še­na svje­tla i sla­bi­ji zvuk fil­ma, a dje­ca mogu šeta­ti, doni­je­ti svo­ju omi­lje­nu igrač­ku, gric­ka­li­ce i sok, doći u prat­nji rodi­te­lja, baka i dje­do­va, nas­tav­ni­ka, pri­ja­te­lja, orga­ni­zi­ra­no sa ško­lom ili privatno.

Projekcija je bes­plat­na, uz pre­uzi­ma­nje ulaz­ni­ca na bla­gaj­ni kina. Realizira se u surad­nji pul­ske udru­ge Metamedij, Kina Valli i Škole za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, te uz podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grada Pule te Zaklade Kultura nova.