„Brod“ Elvisa Lenića uplovljava na Međunarodni festival dokumentarnog filma u Ljubljani

B. V.

12.03.2024.

Dokumentarni film Elvisa Lenića “Brod” koji je u lis­to­pa­du 2023. godi­ne osvo­jio glav­nu nagra­du na Međunarodnog fes­ti­va­la doku­men­tar­nog fil­ma Ji.hlav u Češkoj nas­tav­lja svo­ju fes­ti­val­sku tur­ne­ju. Naime, ovaj iznim­ni doku­men­tar­ni film o pre­mi­nu­lom bro­do­gra­di­li­štu Uljanik bit će pri­ka­zan u petak 15. i subo­tu 16. ožuj­ka na ljub­ljan­skom 26. Međunarodnom fes­ti­va­lu doku­men­tar­nog filma.

Inače, autor je i sam pri­je 20 godi­na radio pet, šest godi­na u Uljaniku te mu je ova tema vrlo osob­no bit­na i bliska.

„Čak sam i svom pokoj­nom ocu posve­tio film. On je cije­li rad­ni vijek pro­veo u Uljaniku. A onda sam raču­nao da kad bismo zbro­ji­li rad­ni staž svih čla­no­va moje uže obi­te­lji koji su, uklju­ču­ju­ći mene, radi­li u Uljaniku, to bi bilo pre­ko jed­nog sto­lje­ća“, rekao nam je Lenić u inter­v­juu povo­dom pri­ka­zi­va­nja nje­go­vog fil­ma na 70. Pulskom film­skom festivalu.