DORF i tri kratka hrvatska rock dokumentarca u Klubu Pulske filmske tvornice

B. V.

15.03.2024.

Klub Pulske film­ske tvor­ni­ce ovog pet­ka, 15. ožuj­ka s počet­kom u 20 sati pred­stav­lja jedins­tve­ni regi­onal­ni Festival doku­men­tar­nog rock fil­ma DORF uz pro­jek­ci­ju tri krat­ka hrvat­ska rock dokumentarca.

Festival DORF odr­ža­va se u Vinkovcima od 2007. godi­ne u orga­ni­za­ci­ji Udruge lju­bi­te­lja fil­ma RARE. Žanrovski defi­ni­ran, obo­ga­ćen broj­nim poprat­nim doga­đa­nji­ma (izlož­be sli­ka, foto­gra­fi­ja, pla­ka­ta, radi­oni­ce doku­men­tar­nih fil­mo­va, pro­mo­ci­je knji­ga, kon­cer­ti), vrlo brzo je pos­tao pre­poz­nat­ljiv u Hrvatskoj i susjed­nim državama.

Povezivanjem sa srod­nim fes­ti­va­li­ma unu­tar udru­že­nja AMUSIFF (The Association of Music Film Festival) i MFFN (Music Film Festival Network), DORF je pos­tao neza­obi­la­zan na film­skoj fes­ti­val­skoj kar­ti ovog dije­la Europe.

Gost film­ske veče­ri je osni­vač je i umjet­nič­ki direk­tor DORF‑a Toni Šarić s kojim će pri­je pro­jek­ci­je pre­ko vide­opo­zi­va o poče­ci­ma fes­ti­va­la i pla­no­vi­ma, legen­dar­noj vin­ko­vač­koj rock sce­ni, pro­duk­ci­ji i gle­da­nos­ti muzič­kih doku­men­ta­ra­ca, fes­ti­val­skoj publi­ci i nevje­ro­vat­nim poprat­nim pro­gra­mi­ma DORF‑a raz­go­va­ra­ti mla­di pul­ski kinok­lu­baš i muzi­čar Antonio Juričić.

Program

Nino i Jadranko Pongrac: OČI U MAGLI

doku­men­tar­ni, 2005., 31 minu­ta, Studio K.I.S.

Film o Zdenku Franjiću, legen­dar­nom osni­va­ču neza­vis­ne disko­graf­ske kuće Slušaj Najglasnije, o nje­mu govo­re surad­ni­ci i novi­na­ri, te sam Franjić pro­la­zi biograf­ski kroz deta­lje fas­ci­nant­ne kari­je­re. Nakon nje­go­vog pojav­lji­va­nja disko­graf­ska indus­tri­ja nije osta­la ista, a ban­do­vi kao Majke, Humpers ili Satan Panonski ostva­ri­li su blis­ta­ve kari­je­re. Zdenko danas vodi eti­ke­tu i nas­tav­lja cije­lu pri­ču u svom sti­lu, neza­us­tav­lji­vo otkri­va nepoz­na­te bise­re koji čine našu under­gro­und glaz­be­nu sce­nu vital­nom i uzbud­lji­vom. U fil­mu su kori­šte­ne broj­ne eks­klu­ziv­ne foto­gra­fi­je i bootleg snim­ci koji do sada nisu viđeni.

Dubravko Mataković: DI SMO MI TO?

dokumentarni,2006., 35 minuta

Dokumentarni pri­kaz odla­ska vin­ko­vač­ke gru­pe Septica u Zagreb na dodje­lu nagra­da Zlatna koogla 2005 – pra­ti eki­pu od vin­ko­vač­kog kolo­dvo­ra, samog kon­cer­ta u KSETu, pa sve do povrat­ka u Vinkovce. Ovo je prvi film­ski ura­dak kul­t­nog strip-crta­ča Dubravka Matakovića, nada­mo se ne i pos­ljed­nji. Česta gos­to­va­nja Septice u kul­t­nom KSET‑u ima­la su poseb­nu atmo­sfe­ru i to je vid­lji­vo u ovom fil­mu. Voljeli ili ne karak­te­ris­ti­čan smi­sao za humor, ovaj film će vam pri­ka­za­ti u jed­nom dru­gom svje­tlu juna­ke koji se kri­ju iza neo­bič­nih ime­na u po mno­go čemu jedins­tve­noj Septici. U fil­mu se pojav­lju­je puno poz­na­tih liko­va, u neo­bič­nim situ­aci­ja­ma, a ovo je pre­mi­jer­no pri­ka­zi­va­nje dugo oče­ki­va­nog Dubravkovog filma.

Filip Meštrović i Marinko Marinkić: PUNČKE

Dokumentarni, 2012., 28 minu­ta, Studio SKIG i Udruga lju­bi­te­lja fil­ma RARE

U foku­su ovog glaz­be­nog doku­men­tar­ca tri su dje­voj­ke iz popu­lar­nog vin­ko­vač­kog rock ben­da Punčke. Film pra­ti nji­ho­ve nas­tu­pe u Hrvatskoj i Sloveniji tije­kom prvih pet godi­na pos­to­ja­nja ben­da, bave­ći se nji­ho­vim sta­tu­som na sce­ni i jav­nom per­cep­ci­jom. Uz upoz­na­va­nje svi­je­ta iz nji­ho­ve per­s­pek­ti­ve, publi­ka ima pri­li­ke vidje­ti dotad nepri­ka­za­ne snim­ke, kao i poz­na­te pred­stav­ni­ke vin­ko­vač­ke rock scene.

Program je reali­zi­ran unu­tar pro­jek­ta Filmskog klu­ba mla­dih FeKaeM kojeg finan­cij­ski podr­ža­va Grad Pula i Istarska župa­ni­ja te u surad­nji s Festivalom doku­men­tar­nog rock-fil­ma DORF. Program Kluba Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Istarska župa­ni­ja i Zaklada Kultura nova.