Izložba Dušana Džamonje „Skulpture i projekti“ u Labinu kao hommage netom preminulom Fedoru Džamonji

B. V.

12.03.2024.

„Uoči otvo­re­nja labin­ske izlož­be, napus­tio nas je Fedor Džamonja, osta­viv­ši pri­prem­ljen pro­jekt, pre­ma kojem će pos­tav pri­la­go­di­ti koautor izlož­be kus­tos Branko Franceschi. Prema želji obi­te­lji, kojoj izra­ža­va­mo naj­dub­lje žalje­nje, otvo­re­nje izlož­be odr­ža­va se u zaka­za­nom ter­mi­nu u subo­tu, 16. ožuj­ka, u 19 sati. Zahvaljujemo obi­te­lji i naj­bli­žim surad­ni­ci­ma na ustra­ja­nju u nas­tav­ku reali­za­ci­je izlož­be kao hom­ma­ge Fedoru Džamonji“, jav­lja­ju iz Gradske gale­ri­je Labin.

Suradnja Gradske gale­ri­je Labin i Fedora Džamonje zapo­če­la je pri­pre­ma­ma i reali­za­ci­jom nje­go­ve izlož­be nazi­va Fotografije odr­ža­ne u pro­lje­će 2023. u kus­tos­tvu Branka Franceschija, rav­na­te­lja Nacionalnog muze­ja moder­ne umjet­nos­ti gdje se izlož­ba rani­je održala.

Upravo je tada ini­ci­ran nas­ta­vak surad­nje pri­ka­zi­va­njem seg­men­ta iz boga­tog opu­sa Dušana Džamonje (Strumica, 1928. – Zagreb, 2009.), umjet­ni­ko­va oca, pro­blem­skom izlož­bom Skulpture i pro­jek­ti, po prvi puta izlo­že­ne u Hrvatskoj. Skulpture i bozzet­te Dušana Džamonje pra­te umjet­nič­ke foto­gra­fi­je nje­go­vih izve­de­nih i nere­ali­zi­ra­nih pro­je­ka­ta u autor­stvu Fedora Džamonje. Fedor Džamonja ujed­no je autor izlož­be i kus­tos uz struč­nu podr­šku Branka Franceschija.

Povodom izlož­be Fotografije kus­tos Branko Franceschi zaisao je: „ Za pre­zen­ta­ci­ju iza­bra­nih foto­gra­fi­ja iz foto­graf­skog opu­sa Fedora Džamonje u Gradskoj gale­ri­ji Labin ključ­ne su izvjes­ne neti­pič­ne autor­ske oso­bi­ne koje su kons­tan­ta nje­go­vog odno­sa pre­ma samom medi­ju i čine ga spe­ci­fič­nom poja­vom unu­tar danas uobi­ča­je­nog foto­graf­skog diskur­sa. Najprije valja istak­nu­ti da Fedorov opus nije obi­man, te je čak temat­ski sve­div na tipič­ne foto­graf­ske i likov­ne žan­ro­ve kao što su pej­zaž i por­tret. Namjerno smo zaobiš­li onaj seg­ment opu­sa s moti­vom oče­vih skul­p­tu­ra, jer je inten­ci­ja izlož­be pred­sta­vi­ti Fedorove samos­tal­ne likov­ne inte­re­se i nje­go­vu stva­ra­lač­ku poseb­nost u kor­pu­su suvre­me­ne hrvat­ske fotografije.“