Izložba fotografija Michaela Goldgrubera „Bruchzonen“ u galeriji Makina

B. V.

26.03.2024.

Izložba foto­gra­fi­ja Michaela Goldgrubera nazi­va „Bruchzonen“ bit će otvo­re­na u petak 29. ožuj­ka, s počet­kom u 20 sati u pul­skoj gale­ri­ji Makina. Izložba osta­je otvo­re­na do 26. travnja.

„Nakon što je već izlo­žio svo­ja foto­graf­ska istra­ži­va­nja Istre 2017. u Galeriji Makina, na nado­la­ze­ćoj samos­tal­noj izlož­bi Michael Goldgruber pla­ni­ra pri­ka­za­ti foto­gra­fi­je i video rado­ve o modu­la­ci­ja­ma kra­jo­li­ka u doba kli­mat­ske kri­ze, suče­lja­va­ju­ći svo­ja istra­ži­va­nja na alp­skom podru­čju. lede­nja­ka u pos­ljed­njih sedam godi­na s nekim foto­graf­skim raz­miš­lja­nji­ma o nado­la­ze­ćem poras­tu razi­ne mora, koji je razvio na oba­li Altantika pri­je neko­li­ko godi­na“, navo­di se u opi­su izložbe.

Michael Goldgruber rođen je 1965. u Leobenu/Austrija. Od 1986. – 1990. bio je izvan­red­ni stu­dent na Visokoj ško­li pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti, dok je na Sveučilištu u Beču stu­di­rao povi­jest umjet­nos­ti i filo­zo­fi­ju. Fotografsku izo­braz­bu odra­dio je kod Bernda Schillinga u Beču od1986. do 1989. 2012. dobit­nik je sti­pen­di­je za Austrijski foto ate­lje u Cite des Arts u Parizu, a 2015. sti­pen­di­je u cen­tru Contertype (Centar suvre­me­ne foto­gra­fi­je) u Briselu. 2007. godi­ne dobio je Austrijsku držav­nu sti­pen­di­ju za likov­nu umjet­nost, a 2015. među­na­rod­nu nagra­du za umjet­nič­ku foto­gra­fi­ju u Parizu – „La Quatrieme Image“. Od 1988. do 2018. imao je mno­go­broj­ne samos­tal­ne izlož­be, među osta­li­ma u Beču, Grazu, Linzu, Berlinu, Zürichu, Puli, Parizu, Briselu i New Yorku te je sudje­lo­vao i na skup­nim izlož­ba­ma u Beču, Grazu, Linzu, Berlinu, Stuttgartu, Zürichu, Parizu, Mexico Cityju, Santiago de Chileu, Havani, Moskvi, Nižnjem Novgorodu, Šangaju, Bukureštu, Sofiji, Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Ateni i Bologni. Živi i radi u Beču, jed­nom malom selu u šta­jer­skim Alpama te u Istri/Hrvatska.