Izložba fotografija Samanthe Kandinsky “Chasing the Light” u DKC‑u Lamparna

B. V.

06.03.2024.

Povodom Međunarodnog dana žena u DKC‑u Lamparna, u subo­tu, 9. ožuj­ka, s počet­kom u 20 sati, otva­ra se izlož­ba „Chasing the Light“, mla­de, ali već među­na­rod­no afir­mi­ra­ne mod­ne foto­graf­ki­nje Samanthe Kandinsky.

“Editorijal „Chasing the Light“ sas­tav­ljen je iz širo­kog spek­tra oštrih kom­po­zi­ci­ja koje cije­ne inten­zi­tet i kru­tost svi­je­ta, dok žena svo­jom sen­zu­al­noš­ću u nje­ga uno­si rav­no­te­žu. Fotografije lokal­ne auto­ri­ce mod­ne foto­gra­fi­je dubo­ko zara­nja­ju u raz­no­li­ke aspek­te žen­ske sušti­ne, isti­ču­ći nji­ho­vu izvan­red­nu spo­sob­nost da nadah­nu, pre­obra­ze i osta­ve neiz­bri­siv trag u svi­je­tu oko sebe.

Ovdje sva­ki zabi­lje­že­ni tre­nu­tak otkri­va nevje­ro­jat­ne pri­če o ženi koja se hra­bro suprot­stav­lja iza­zo­vi­ma, gra­de­ći svo­ju unu­tar­nju sna­gu i auten­tič­nost s nevje­ro­jat­nim pono­som. Svaka foto­gra­fi­ja pos­ta­je pro­zor u dubi­nu ljud­skog iskus­tva, gdje se žen­ska lje­po­ta sla­vi u svim nje­zi­nim aspek­ti­ma, od njež­ne ele­gan­ci­je do neukro­ti­ve odluč­nos­ti. Crno-bije­li tono­vi foto­gra­fi­ja nagla­ša­va­ju dra­ma­tič­nost i mis­te­ri­oz­nost, isto­vre­me­no pri­ka­zu­ju­ći raz­li­či­te aspek­te i pre­pre­ke auto­ri­či­nog živo­ta. No, ti aspek­ti nisu ogra­ni­če­ni samo na crno-bije­li spek­tar već obu­hva­ća­ju i širo­ki spek­tar sivih tono­va, doda­ju­ći slo­je­vi­tost i dubi­nu nje­zi­nim pri­ča­ma. Misterioznost, kao glav­na odli­ka nje­nog sti­la, uvi­jek dopu­šta gle­da­te­lju da doda­je svoj vlas­ti­ti doživ­ljaj i kon­tekst foto­gra­fi­ji, ali i cije­lom edi­to­ri­ja­lu dopu­šta­ju­ći mu da zaro­ni u vlas­ti­te mis­li. Žene tra­ga­ju za vlas­ti­tim svje­tlom unu­tar okvi­ra svog osje­ća­ja pri­pad­nos­ti u patri­jar­hal­noj zajed­ni­ci. Svaka žena može pro­na­ći odraz sebe u ovom edi­to­ri­ja­lu, pri­gr­lju­ju­ći svo­ju žens­tve­nost s pono­som. On sla­vi gra­ci­oz­nost žen­ske ener­gi­je te ju na krut i surov način uzdi­že do nebe­sa. Žena je sve­mo­gu­ća i nit­ko ju ne defi­ni­ra, već  ona samu sebe gra­di i ostva­ru­je po vlas­ti­tim mje­ri­li­ma. Primjećujemo i dubo­ku sim­bo­li­ku koja pove­zu­je ženu s mač­kom, koja svo­jom ele­gant­noš­ću nadi­la­zi život­ne pre­pre­ke u potra­zi za svo­jom svje­tloš­ću, baš kao i sama auto­ri­ca. Kao što mač­ka s lako­ćom pre­la­zi pre­pre­ke svo­jim gra­ci­oz­nim kora­ci­ma, tako i žena, svo­jom unu­tar­njom sna­gom i odluč­noš­ću, uspi­je­va nad­v­la­da­ti iza­zo­ve koji joj se nađu na putu“, piše Nicole Golja u kata­lo­gu izložbe.

Samantha Kandinsky mod­na je foto­graf­ki­nja koja tre­nut­no živi i radi Labinu, gra­du iz kojeg i poti­če. Diplomirala je mod­nu foto­gra­fi­ju na Prirodoslovno-teh­nič­kom fakul­te­tu u Ljubljani, smjer gra­fič­ka i medij­ska teh­no­lo­gi­ja. Njezini rado­vi objav­lji­va­ni su u pres­tiž­nim ino­zem­nim publi­ka­ci­ja­ma poput Vogue Italia, Elle Slovenia, KALTBLUT Magazine, Vanity Teen, Desire Homme Magazine, Vulkan Magazine, Elegant Magazine, Institute Magazin,… . 2013. odr­ža­la je samos­tal­nu izlož­bu “CHROMANTIC DOLLS” u sklo­pu Art kolo­ni­ja Labin, te u Sipe Baru izlož­bu “FLAPPER GIRL”. 2017. s izlož­bom “#FOODPORN” pred­stav­lja se u Ljubljani i Londonu, a 2019. s izlož­bom “EXPLODED VIEW” u DKC‑u Lamparna i Gradskoj gale­ri­ji Labin, te s istom izlož­bom 2020. i u Dvorcu Ptuj u Sloveniji. 2021. sudje­lo­va­la je u grup­noj izlož­bi Gradske gale­ri­je Labin povo­dom obi­lje­ža­va­nja 100. obljet­ni­ce Labinske Republike. Samanthin jedins­tve­ni foto­graf­ski stil s jed­ne stra­ne obi­lje­ža­va oštri­na i siro­vost, a s dru­ge veli­ka zavod­lji­vost koja priv­la­či gle­da­te­lje da zaro­ne dub­lje u nje­zi­ne foto­gra­fi­je i otkri­ju nji­hov kona­čan rasplet.

Izložba osta­je otvo­re­na do 30. ožuj­ka, samo rad­nim dani­ma od 11 do 15 sati. Djelatnost DKC‑a Lamparna u 2024. sufi­nan­ci­ra­ju Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH te Zaklada Kultura nova. Projekt Klub mla­dih “Klub 21” sufi­nan­ci­ra Središnji držav­ni ured za demo­gra­fi­ju i mlade