Izložba Gorane Težak „Dobra stara budućnost 3“ u galeriji HDLU‑a Istre

B. V.

13.03.2024.

Izložba Gorane Težak nazi­va „Dobra sta­ra buduć­nost 3“ bit će otvo­re­na u petak, 15. ožuj­ka u 19 sati u pul­skoj gale­ri­ji HDLU‑a Istre.

“Bojim se dana kada će teh­no­lo­gi­ja nad­ma­ši­ti našu ljud­sku inte­rak­ci­ju. Svijet će tada ima­ti gene­ra­ci­ju idi­ota” Albert Einstein.

„Ovaj citat čes­to se isti­če kao upo­zo­re­nje na poten­ci­jal­nu opas­nost koju dono­si pre­ko­mjer­na ovis­nost o teh­no­lo­gi­ji te gubi­tak istin­ske ljud­ske pove­za­nos­ti. Tehnologija je neupit­no tran­sfor­mi­ra­la način na koji komu­ni­ci­ra­mo i živi­mo, pos­tav­lja se pita­nje koli­ko je ta tran­sfor­ma­ci­ja koris­na i do koje mje­re može utje­ca­ti na našu spo­sob­nost za sup­til­ne i dubo­ke među­ljud­ske odnose.

„Serija sli­ka pod nazi­vom „Dobra sta­ra buduć­nost“ odno­si se na moji tijek mis­li u pos­ljed­njih neko­li­ko godi­na. To je poma­lo iro­nič­na igra rije­či koja za mene ne zna­či ništa, a može suge­ri­ra­ti na neku vrstu nos­tal­gi­je za proš­lim vre­me­ni­ma te isto­vre­me­no nagla­ša­va i budu­će iza­zo­ve s koji­ma se susre­će­mo. Slike koje izla­žem pod tim nazi­vom „same“ su se neka­ko organ­ski podi­je­li­le u tri djela.

„Prvi dio izlo­žen u gale­ri­ji Prica (Samobor) 2021. godi­ne, nas­tao je u jeku COVID pan­de­mi­je. Drugi dio cik­lu­sa oka­rak­te­ri­zi­ra­la bih kao „post COVID deli­ri­um“, tre­nut­no je izlo­žen u Galeriji „Vladimir Bužančić“ (Zagreb). To su ale­go­ri­ji­ski pri­ka­zi tru­le­ži u kojoj živim/živimo. Truleži demo­kra­ci­je, kapi­ta­liz­ma, druš­tva, moral­nih i duhov­nih vri­jed­nos­ti te opće­ni­to ljud­skos­ti. Iako ovo zvu­či poma­lo dis­to­pij­ski, upra­vo je suprot­no. Trulež u tim sli­ka­ma ozna­ču­je novi poče­tak, novi život… dobru sta­ru budućnost…

Najnoviji seg­ment umjet­nič­kog cik­lu­sa dodat­no pro­dub­lju­je temu foku­si­ra­ju­ći se na pot­pu­nu dekons­truk­ci­ju sli­ke. Kroz ale­go­ri­ju pro­pi­tu­jem naše „ana­log­no“ druš­tvo u „digi­tal­nom svi­je­tu“. Ovaj dio nagla­ša­va pove­za­nost izme­đu teh­no­lo­gi­je, bogat­stva i duhov­nos­ti isti­ču­ći slo­že­ne odno­se izme­đu “para­lel­nih stvar­nos­ti” te nji­hov utje­caj na našu per­cep­ci­ju, per­s­pek­ti­vu i smi­sao živo­ta. Slike pred­stav­lja­ju kri­ti­ku i nadu isto­vre­me­no te poku­šaj dubo­ke reflek­si­je tre­nut­nog sta­nja druš­tva. Poluapstraktne, eks­pre­si­onis­tič­ke kom­po­zi­ci­je, poma­lo liše­ne sli­kar­ske logi­ke, sas­to­je se od podi­je­lje­nih polja i per­s­pek­tiv­nih pla­no­va koji se čine kao da se još tre­ba­ju „uči­ta­ti“ ili louda­ti, po naški. Prisutni ele­men­ti figu­ra­ci­je, „sla­du­nja­vih“ boja i obli­ka slu­že kao mamac koji vabi pro­ma­tra­ča s namje­rom da ga uvu­če u magič­ni svi­jet vir­tu­al­ne stvar­nos­ti“, piše auto­ri­ca u kata­lo­gu izložbe.

Gorana Težak rođe­na je 1985. godi­ne u Puli. 2000 godi­ne upi­su­je sred­nju ško­lu Primijenjenih umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli. 2010. godi­ne diplo­mi­ra­la je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu, u kla­si prof. Duje Jurića. Sudjelovala je u neko­li­ko likov­nih rezi­den­ci­ja i huma­ni­tar­nih auk­ci­ja: Art resi­den­ce, Medana (Slovenija), Art resi­den­ce, Varese (Italija), Artist in resi­den­ce, Warberg ob der Aist (Austrija), Dekonstrukcija sli­ke, Leipzig (Njemačka)… Izlagala je na 23 samos­tal­ne i 36 grup­nih izlož­bi u zem­lji i ino­zem­s­tvu. Njezine sli­ke nala­ze se u broj­nim umjet­nič­kim kolek­ci­ja­ma. Živi i radi u Zagrebu i Puli. Od 2012. godi­ne čla­ni­ca je HDLU‑a Istre (Pula). Od 2017.godine čla­ni­ca je HZSU‑a. Od 2019.godine čla­ni­ca HDLU‑a (Zagreb).