Izložba selekcije radova sa 7. bijenala slikarstva u Istarskoj sabornici

B. V.

18.03.2024.

Gostujuća izlož­ba 7. bije­na­la sli­kar­stva, koja će pred­sta­vi­ti selek­ci­ju rado­va sa 7. bije­na­la sli­kar­stva koje se odr­ža­lo u Domu HDLU 202324. godi­ne bit će otvo­re­na u petak, 22. ožuj­ka u 19 sati u Istarskoj sabor­ni­ci u Poreču.

Bijenale sli­kar­stva, u orga­ni­za­ci­ji Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka, naci­onal­na je likov­na mani­fes­ta­ci­ja posve­će­na bilje­že­nju sce­ne i poma­ka u medi­ju sli­kar­stva, pokre­nu­ta s ide­jom pred­stav­lja­nja tre­nu­tač­nog sta­nja hrvat­skog sli­kar­stva i suče­lja­va­nja s aktu­al­nim europ­skim sli­kar­skim praksama.

Hrvatska selek­ci­ja pred­stav­lja širok pre­sjek gene­ra­ci­ja koje aktiv­no obli­ku­ju sli­kar­sku sce­nu, od naj­sta­ri­jih, čla­no­va HAZU‑a, do naj­mla­đih, koji stva­ra­ju nove impul­se ula­ska na tu sce­nu, s ciljem bilje­že­nja aktu­al­ne dvo­go­diš­nje produkcije.

Izložba u Poreču pred­stav­lja izbor od 20-ak umjet­nič­kih dje­la naj­is­tak­nu­ti­jih auto­ri­ca i auto­ra koji su izla­ga­li u sklo­pu glav­ne selek­ci­je u Domu hrvat­skih likov­nih umjet­ni­ka u Zagrebu.

Odabrani umjet­ni­ci: Biserka Baretić, Mirela Blažević, Natalia Borčić Peuc, Leonardo Budimlić Majnarić, Jadranka Fatur, Ariana Herceg, Anita Kos, Luka Kušević, Mirna Kutleša, Monika Meglić, Mia Matijević Akrap, Marina Mesar (OKO), John Miličić, Pavle Pavlović, Mihaela Rašica, Domagoj Rogina, Mario Romoda, Stjepan Šandrk, Mohamad David Shreim, Robert Šimrak, Bojan Šumonja, Josip Tirić i Marko Zeman.

Izložba je reali­zi­ra­na u surad­nji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč s Hrvatskim druš­tvom likov­nih umjetnika.