Izložba Simonea Mocennija Becka „Oneiros“ galeriji Hermana

B. V.

28.03.2024.

Izložba Simonea Mocennija Becka nazi­va „Oneiros“ bit će otvo­re­na u petak, 29. ožuj­ka u 19 sati u pul­skoj gale­ri­ji Hermana.

Simone Mocenni Beck rođen je u Milanu 1970. godi­ne. Bavi se sli­kar­stvom, kipar­stvom, pro­zom i poezi­jom. Studirao je kon­tra­bas na kon­zer­va­to­ri­ju G. Verdi u Milanu. U svo­joj 19. godi­ni jed­na nje­go­va kom­po­zi­ci­ja za čelo izve­de­na je na Madridskom muzič­kom konzervatoriju.

Izlaže na samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma te učes­tvu­je na likov­nim sim­po­zi­ji­ma diljem svi­je­ta: Acquasanta ter­me, Albiano, Biella, Bologna, Caorle, Castelraimondo, Cremona, Enna, Fordongianus, Maccagno, Milano, Modena, Monterosso, Monticello, Nova Milanese, Pavia, Passariano, S. Benedetto del Tronto, Trieste, Vergnacco, (I); Paris, (F); Bjelovar, Đakovo, Fažana, Grožnjan, Kaštel, Koprivnica, Labin, Pazin, Pula, Rovinj, Savičenta, Vodnjan (HR); Ankara, Luleburgaz, (TR); Dubai (UAE); Tudela de duero (E); Guadalajara, (MEX)…

U Dubaiju je pri­su­tan sa šest rado­va. 2011. godi­ne sudje­lu­je na dru­goj svi­jet­skom bije­na­lu u Guadalajari (Mexico) kao pred­stav­nik Italije. 2013. godi­ne u surad­nji sa ocem Gualtierom reali­zi­ra jav­ni spo­me­nik žrtva­ma bom­bar­di­ra­nja Pule 1944. – 1945. O nje­go­vom radu objav­lje­no je mnoš­tvo čla­na­ka, emi­si­ja i mono­graf­skih izda­nja. Član je HDLU Istre i Drustva hrvat­ski Knizevnika Istre.