Izložba starih projektora i fotoaparata u kinu Labin

B. V.

22.03.2024.

Izložba sta­rih pro­jek­to­ra i foto­apa­ra­ta, koju orga­ni­zi­ra Pučko otvo­re­no uči­li­šte Labin bit će otvo­re­na u nedje­lju, 24. ožuj­ka u 18 sati u Kinu Labin.

Izložba nudi pre­gled apa­ra­ta i ure­đa­ja za sni­ma­nje iz ranih dana foto­gra­fi­je i kine­ma­to­gra­fi­je, pro­izve­de­nih izme­đu 1880. i 1977. godi­ne: od aus­tro­ugar­skog ste­re­osko­pa i lan­ter­ne magi­ce s kra­ja 19. sto­lje­ća, pre­ko popu­lar­nih kino­pro­jek­to­ra te dija­pro­jek­to­ra 1950-ih i 1960-ih, do legen­dar­nih Kodak i Polaroid apa­ra­ta, uz neke pri­mje­re razvit­ka teh­no­lo­gi­je sve do 21. stoljeća.

Radi se o impre­siv­nom i oču­va­nom inven­ta­ru koji obu­hva­ća neke od naj­ra­ni­jih komer­ci­jal­no dos­tup­nih ure­đa­ja za stva­ra­nje te pri­ka­zi­va­nje sta­tič­nih i pokret­nih sli­ka. Posjetiteljima će se tako pru­ži­ti svo­je­vr­s­ni vre­me­plov kroz goto­vo sto godi­na razvit­ka pro­izvod­nje foto­graf­skih kame­ra i raz­no­vr­s­nih pro­jek­to­ra za kuć­nu upo­tre­bu. Izloženi pred­me­ti dio su pri­vat­ne kolek­ci­je skla­da­te­lja i pija­nis­ta Hrvoja Puškarića.

Na dan otvo­re­nja, odr­žat će se krat­ko pre­da­va­nje o nas­tan­ku i povi­jes­ti kine­ma­to­gra­fi­je, dok će pro­jek­ci­ja nije­mog fil­ma bra­će Lumière biti izve­de­na uz kla­vir­sku prat­nju uži­vo. Program otvo­re­nja će obo­ga­ti­ti i nas­tup tri­ja neo­k­la­sič­ne glazbe.

Posjetitelje izlož­be će u svi­jet kine­ma­to­gra­fi­je uves­ti Boško Picula, film­ski kri­ti­čar, poli­to­log i docent na Fakultetu poli­tič­kih zna­nos­ti Sveučilišta u Zagrebu, koji će povo­dom otvo­re­nja odr­ža­ti pre­da­va­nje o počet­ci­ma i zanim­lji­vos­ti­ma povi­jes­ti fil­ma. Picula je autor mno­gih struč­nih i znans­tve­nih rado­va, a nje­go­ve film­ske kri­ti­ke objav­lje­ne su u raz­nim medi­ji­ma. Kao film­ski kri­ti­čar sura­đu­je s Hrvatskom radi­ote­le­vi­zi­jom i Hrvatskim film­skim save­zom. Član je broj­nih umjet­nič­kih dru­šta­va u Hrvatskoj i svi­je­tu (Hrvatsko druš­tvo film­skih kri­ti­ča­ra, Hrvatsko poli­to­lo­ško druš­tvo, Hrvatsko novi­nar­sko druš­tvo, Northeastern Political Science Association).

Na izlož­bi će posje­ti­te­lji ima­ti pri­li­ku isku­si­ti doživ­ljaj gle­da­nja nije­mog fil­ma bra­će Lumière kao u dani­ma prvih kino-pro­jek­ci­ja, zahva­lju­ju­ći glaz­be­noj prat­nji kojom će mul­ti­ins­tru­men­ta­list Sandi Bratonja obo­ga­ti­ti otvo­re­nje izlož­be. Bratonja je glaz­be­nik i pro­du­cent čiji se rad neri­jet­ko ispre­pli­će s fil­mom (Mopus, Deni, Davor Zupičić i Dino Kos) i izved­be­nim umjet­nos­ti­ma (Kurva, Zijah Sokolović). Kao član sas­ta­va 4, od 1998. godi­ne sura­đu­je s Damirom Urbanom, s kojim je sudje­lo­vao i u čet­vr­toj sezo­ni natje­ca­telj­skog showa The Voice Hrvatska. Djeluje i kao samos­tal­ni izvo­đač te je vlas­nik obr­ta za ton­sko sni­ma­nje i glaz­be­nu pro­duk­ci­ju VerAudio sa sje­di­štem u Rijeci.

Za glaz­be­ni pro­gram otvo­re­nja izlož­be pobri­nut će se trio Histriatria Project, kojeg čine skla­da­telj i pija­nist Hrvoje Puškarić, violi­nist Osman Eyublu i kla­ri­ne­tist Toni Kranjac. Sastav se isti­če autor­skim sklad­ba­ma u koji­ma spa­ja neo­k­la­sič­nu glaz­bu s ele­men­ti­ma fol­k­lo­ra i gro­ove osci­la­ci­ja­ma, uz uzbud­lji­ve inter­pre­ta­ci­je kla­sič­nog reper­to­ara ori­gi­nal­nim sti­lom. Članovi tri­ja su pro­fe­si­onal­ni glaz­be­ni­ci (Eyublu i Kranjac su čla­no­vi Riječkog sim­fo­nij­skog orkes­tra, dok je Puškarić pro­fe­sor kla­vi­ra u Umjetničkoj ško­li Matka Brajše Rašana u Labinu) čiji se pos­lov­ni anga­žma­ni ispre­pli­ću s pro­uča­va­njem i otkri­va­njem neo­če­ki­va­nog poten­ci­ja­la kla­sič­nih i moder­nih instrumenata.

Izložba sta­rih pro­jek­to­ra i foto­apa­ra­ta je reali­zi­ra­na sred­stvi­ma Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Labin, Grada Labina i Turističke zajed­ni­ce Grada Labina.

Izložba se može raz­gle­da­ti do pone­djelj­ka, 1. srp­nja. Kino Labin otvo­re­no je od pone­djelj­ka do pet­ka od 10 do 14 sati i od čet­vrt­ka do subo­te od 18 do 21 sat (dvo­krat­no rad­no vri­je­me). Ulaz na izlož­bu je besplatan.