Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Pazin

B. V.

28.03.2024.

Upravno vije­će Centra za kul­tu­ru i obra­zo­va­nje Pazin je 21. ožuj­ka na mrež­nim stra­ni­ca­ma Centra obja­vi­lo Javni natje­čaj za izbor i ime­no­va­nje ravnatelja/ravnateljice Centra za kul­tu­ru i obra­zo­va­nje Pazin. Prijava na Javni natje­čaj s doka­zi­ma o ispu­nja­va­nju uvje­ta pod­no­si se u roku od tri­de­set (30) dana od dana obja­ve Natječaja.

Ravnatelja/ravnateljicu Centra za kul­tu­ru i obra­zo­va­nje Pazin ime­nu­je Gradonačelnica Grada Pazina na teme­lju pro­ve­de­nog jav­nog natje­ča­ja uz pret­hod­no miš­lje­nje Upravnog vije­ća usta­no­ve, a na teme­lju pred­lo­že­nog četve­ro­go­diš­njeg pro­gra­ma rada.

Upravno vije­će će s iza­bra­nim kandidatom/kandidatkinjom za ravnatelja/ravnateljicu, nakon dono­še­nja rje­še­nja o ime­no­va­nju, sklo­pi­ti ugo­vor o radu na odre­đe­no vri­je­me od četi­ri (4) godi­ne, u punom rad­nom vremenu.