„Kamikaze“ i tribina s Ivicom Buljanom u Istarskom narodnom kazalištu

B. V.

22.03.2024.

Doslovno eks­plo­ziv­na pred­sta­va Talijanske dra­me, „Kamikaze“ Emanuelea Aldrovandija, na pro­gra­mu INK‑a je u pone­dje­ljak, 25. ožuj­ka s počet­kom u 20 sati. Režiju pot­pi­su­je Marco Lorenzi, a pred­sta­va je nas­ta­la u kopro­duk­ci­ji HNK Ivana pl. Zajca Rijeka sa sici­li­jan­skim Teatrom Biondo iz Palerma.

U sre­di­štu pri­če „Kamikaze“ je mla­da reda­te­lji­ca koja želi sni­mi­ti film, a pred­sta­va je kon­ci­pi­ra­na tako da se film­ske sce­ne na plat­nu pro­ji­ci­ra­ju dok se odvi­ja­ju. Izazova spo­ji­ti kino i kaza­li­šte pri­hva­ti­li su se Edoardo Palma i Emanuele Gaetano Forte: „Ono što se obič­no radi u kaza­li­štu je kori­šte­nje kine­ma­to­graf­skog jezi­ka pro­ji­ci­ra­njem videa, koji se pret­hod­no sni­ma­ju i mon­ti­ra­ju. Odlučili smo ih ne samo pro­ji­ci­ra­ti, već i kre­ira­ti tije­kom pred­sta­ve, pri­bli­ža­va­ju­ći kino kaza­liš­noj izved­bi koja se po svo­joj pri­ro­di odvi­ja uži­vo. Kino je u „Kamikazama“ poput kaza­li­šta: sva­ke je veče­ri novo i drugačije.“

Dramaturg je Lorenzo De Iacovo, sce­no­gra­fi­ju i kos­ti­mo­gra­fi­ju pot­pi­su­je Gregorio Zurla, glaz­bu Enza De Rose i Leonardo Porcile, video pro­jek­ci­je Edoardo Palma i Emanuele Gaetano Forte, a za obli­ko­va­nje svje­tla je zadu­žen Robert Pavlić. Bombastičnu glu­mač­ku pos­ta­vu čine: Elena Brumini, Vittorio Camarota, Eletta Del Castillo, Aurora Cimino, Aleksandar Cvjetković, Serena Ferraiuolo, Stefano Maria Iagulli, Mario Jovev, Mirko Soldano i Andrea Slama.

Na dru­goj ovo­se­zon­skoj tri­bi­ni INK‑a gos­to­vat će jedan od naj­pro­pul­ziv­ni­jih hrvat­skih reda­te­lja, sa zapa­že­nom ino­zem­nom kari­je­rom, Ivica Buljan. S jed­nim od pioni­ra pos­t­dram­skog kaza­li­šta u Hrvatskoj, koji ga je, na neki način, i uspio ins­ti­tu­ci­ona­li­zi­ra­ti u sklo­pu svo­jeg Mini teatra u Ljubljani, raz­go­va­rat će se u moguć­nos­ti­ma i ogra­ni­če­nji­ma suvre­me­nog teatra, kao i o nuž­noj potre­bi nje­go­ve etič­ko-poli­tič­ke refor­me. Tribina je na pro­gra­mu povo­dom obi­lje­ža­va­nja Svjetskog dana kaza­li­šta u sri­je­du, 27. ožuj­ka u 20 sati.