Koncertni performans Duetta ChapetLewsky u Dnevnom boravku

B. V.

12.03.2024.

Koncertni per­for­mans – spon­ta­na kom­po­zi­ci­ja za elek­trič­nu gita­ru, bub­nje­ve i per­ku­si­je – Duetta ChapetLewsky bit će odr­žan u subo­tu, 16. ožuj­ka u 20 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc. Događanje iz “Ciklusa kon­ce­ra­ta Nove, eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glazbe_0.5” orga­ni­zi­ra­ju udru­ga Rondo Histriae i Soundpainting plat­for­ma Pula 2023. u surad­nji sa Savezom udru­ga Rojca.

Duetto ChapetLewsky čine Krunoslav Levačić (bub­nje­vi i per­ku­si­je) i Luka Čapeta (elek­trič­na gita­ra), a Nastao je kao mani­fes­ta­ci­ja potre­be za slo­bod­nim kori­šte­njem glaz­be­nog medi­ja kao direk­t­nog komu­ni­ka­cij­skog sred­stva bez ogra­ni­če­nja stil­ske odred­ni­ce, oče­ki­va­nja stil­skih, teh­nič­kih ili bilo kak­vih ide­olo­ških ili vlas­ti­tih očekivanja.

Spontanost, pre­pu­šte­nost tre­nut­ku i nje­go­voj pro­mje­nji­vos­ti, je želje­na počet­na toč­ka ove inte­rak­ci­je a njen rezul­tat je pita­nje raz­nih okol­nos­ti pros­to­ra u koje­mu se per­for­mans održava.

Budući da pri­prem­lje­ne ide­je, muzi­ke, oče­ki­va­nja ili kon­cep­ta van dos­tup­nog ins­tru­men­ta­ri­ja nema, Izvođači su pri­si­lje­ni biti otvo­re­ni za sve, pot­pu­no izdvo­je­ni od tra­di­ci­onal­ne ulo­ge ins­tru­men­ta­lis­ta te nji­ho­va inte­rak­ci­ja poči­nje biti komu­ni­ka­ci­ja i alat koja stva­ra kom­po­zi­ci­ju u stvar­nom vre­me­nu, što neiz­bjež­no uklju­ču­je i publi­ku kao dio koji zatva­ra komu­ni­ka­cij­ski krug.

Traženje iskre­nos­ti u tre­nut­ku i pris­tu­pa­nje glaz­bi iz per­s­pek­ti­ve zabo­ra­va ikak­ve tra­di­ci­je je ono što spa­ja publi­ku sa glaz­bom Krunoslava Levačića i Luke Čapete u jedan krip­ti­čan, duho­vit, era­ti­čan i goto­vo duho­van zvuk i performans.