Matica hrvatska gostuje u Umagu

B. V.

15.03.2024.

Matica hrvat­ska od 15. do 17. ožuj­ka bora­vi u Umagu gdje će uz doma­ćins­tvo Ogranka Matice hrvat­ske u Umagu tije­kom tri dana biti odr­ža­ne sjed­ni­ce Glavnoga odbo­ra i Savjeta Predsjedništva MH te susret s pred­stav­ni­ci­ma ogra­na­ka na podru­čju Istarske županije.

U kul­tur­nom dije­lu pro­gra­ma 15. ožuj­ka u 17 sati u Gradskoj knjiž­ni­ci Umag bit će pred­stav­lje­na Hrvatska revi­ja, časo­pis Matice hrvat­ske za druš­tve­na i kul­tur­na pita­nja (s nagla­skom na „istar­skom“ bro­ju 4/2023.), kao i časo­pis Kolo.

Nakon toga uma­ški ogra­nak pred­sta­vit će svo­je aktiv­nos­ti – novo izda­nje knji­žev­no-povi­jes­nog zbor­ni­ka Bujština i nak­lad­nič­ki pro­jekt Ivo Balentović: Pjesme o nama.

U pro­gra­mu će sudje­lo­va­ti: Miro Gavran, pred­sjed­nik Matice hrvat­ske, Mirjana Polić Bobić, glav­na ured­ni­ca i Tomislav Galović, ured­nik Hrvatske revi­je, Stipe Kutleša, ured­nik u časo­pi­su Kolo, te orga­ni­za­to­ri susre­ta Božidar Cvenček, pred­sjed­nik Ogranka MH u Umagu i Neven Ušumović, rav­na­telj Knjižnice.

U subo­tu, 16. ožuj­ka u 15 sati dram­ski umjet­nik Boris Svrtan izvest će mono­dra­mu Moj Slučaj (po knji­zi V. Gotovca) u Osnovnoj ško­li Marije i Line Umag. Ulaz na pred­sta­vu je slobodan.