17. međunarodni BOOKtiga Festival

B. V.

20.03.2024.

Ovogodišnji 17. među­na­rod­ni BOOKtiga Festival pro­či­ta­nih knji­ga odr­ža­va se od 19. do 23. trav­nja u Parku Matije Gupca te u pros­to­ri­ma Gradske knjiž­ni­ce Poreč.

„Otkrijte nove i sta­re nas­lo­ve na omi­lje­nom saj­mu rab­lje­nih knji­ga, pri­dru­ži­te se raz­go­vo­ru s našim pis­ci­ma na knji­žev­nim gos­to­va­nji­ma. Doživite „Ljeta s Marijom“ uz dobit­ni­cu Nagrade BOOKtiga, pri­dru­ži­te se pje­smi i pri­či Malog Teatra, upoz­naj­te roman o gubit­ku i sje­ća­nju Ivice Prtenjače, zavu­ci­te se u glaz­be­ne 60‑e sa Zlatkom Gallom, odva­ži­te se u pisa­nju s Kristianom Novakom, saz­naj­te koju nam pri­ču dono­se roma­ni „Listanje kupu­sa“ i „Slučaj vlas­ti­te pogi­be­lji”, poka­ži­te svo­je zna­nje na pub kvi­zu, pri­sje­ti­te se razvo­ja knji­ge uz radi­oni­cu ilu­mi­na­ci­je, saz­naj­te što će vam ispri­ča­ti Sanja Pilić, zas­la­di­te se uz siro­vu hra­nu, sudje­luj­te u auk­ci­ja­ma, volon­ti­raj­te i susret­ni­te neka poz­na­ta i nepoz­na­ta lica. Osim novih knji­žev­nih nas­lo­va, nada­mo se da ćete s Festivala poni­je­ti i poko­je lije­po sje­ća­nje i zanim­lji­vu aneg­do­tu“, navo­de organizatori.

Ove godi­ne, među osta­lim, fes­ti­val tema­ti­zi­ra i utje­caj suvre­me­nog na tra­di­ci­ju čita­nja te pro­pit­ku­je koli­ko vre­me­na u danu pro­vo­di­mo pred knji­gom, a koli­ko pred zaslonima.

„Odgovor vari­ra za sva­ko­ga od nas, ali svi ćemo se slo­ži­ti da ovo dru­go sve više prev­la­da­va. Iz tog raz­lo­ga, nemoj­te se začu­di­ti što su u pred­sto­je­ćoj kam­pa­nji za Booktigu 2024. pis­ci odlu­či­li dopri­je­ti do nas ona­ko kako je naj­lak­še – pre­ko zas­lo­na pamet­nih tele­fo­na. Možemo vam obe­ća­ti da će se svoj­ski potru­di­ti doći do vas, pod­sje­ti­ti na čaro­li­ju pisa­ne rije­či, pozva­ti na ovo­go­diš­nju BOOKtigu, a uz to vam ponu­di­ti i mali znak paž­nje… Sama reali­za­ci­ja neka osta­ne za sada izne­na­đe­nje, a otkri­vat ćemo je u idu­ćim dani­ma“, poru­ču­ju organizatori.