Međunarodni dan dječje knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici

B. V.

29.03.2024.

Međunarodni dan dje­čje knji­ge (ICBD – International Children’s Book Day) obi­lje­ža­va se sva­ke godi­ne da bi se istak­nu­la važ­nost dje­čje knji­ge te potak­nu­la i razvi­la lju­bav pre­ma čita­nju. Kao datum obi­lje­ža­va­nja iza­bran je rođen­dan Hansa Christiana Andersena – 2. travnja.

Međunarodni dan dje­čje knji­ge pri­li­ka je i za obi­lje­ža­va­nje 11. rođen­da­na naci­onal­ne kam­pa­nje za poti­ca­nje čita­nja naglas dje­ci od rođe­nja “Čitaj mi!” Kampanju su pokre­nu­li knjiž­ni­ča­ri, pedi­ja­tri, odgo­ji­te­lji, logo­pe­di, uči­te­lji da bi potak­nu­li hrvat­ske obi­te­lji i sve odras­le da čita­ju naglas dje­ci barem 15 minu­ta dnev­no. Organizatori “Čitaj mi!” su Hrvatsko knjiž­ni­čar­sko druš­tvo, Hrvatsko čita­telj­sko druš­tvo, Hrvatsko pedi­ja­trij­sko druš­tvo, Hrvatska udru­ga istra­ži­va­ča dje­čje knji­žev­nos­ti, Hrvatsko logo­ped­sko druš­tvo uz podr­šku UNICEF‑a Hrvatska.

Svake godi­ne dru­ga naci­onal­na sek­ci­ja IBBY-ja (International Board on Books for Young People – Međunarodno vije­će za dje­čju knji­gu, čiji je i Hrvatska član) među­na­rod­ni je pokro­vi­telj Međunarodnog dana dje­čje knji­ge: oda­bi­re temu i pozi­va istak­nu­tog auto­ra iz zem­lje doma­ći­na da napi­še poru­ku dje­ci svi­je­ta te ilus­tra­to­ra da osmis­li pla­kat. Ovogodišnji pokro­vi­telj je IBBY Japan (JBBY), a tema “Preploviti mora na kri­li­ma mašte”. Eiko Kadono, istak­nu­ta japan­ska spi­sa­te­lji­ca i dobit­ni­ca nagra­de “H. C. Andersen” za pisa­nje 2018. godi­ne, auto­ri­ca je poru­ke dje­ci svi­je­ta, dok je autor pla­ka­ta japan­ski ilus­tra­tor Nana Furiya.

Program u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula:

Dječja knjiž­ni­ca (Smareglina 2) – 10 sati

Car u knjiž­ni­ci – inter­pre­ta­ci­ja Andersenove baj­ke Carevo novo ruho / pri­ča­oni­ca za dje­cu vrtić­ke dobi

OST: glu­mac Irin Šime Rabar

Odjel za dje­cu i mla­da, Središnja knjiž­ni­ca (Kandlerova 39) – 10 sati

Kako nas­ta­je pri­ča – pri­ča­oni­ca i radi­oni­ca stva­ra­nja pri­če za dje­cu vrtić­ke dobi

GOŠĆA: knji­žev­ni­ca Melita Nikolčić