Mjesec pripovijedanja u CENKI‑u

B. V.

12.03.2024.

U pros­to­ri­ja­ma Centra za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre u Pićnu povo­dom Svjetskog Dana pri­po­vi­je­da­nja (20. 03.) tije­kom ožuj­ka odr­ža­va se Mjesec pri­po­vi­je­da­nja. Nakon pro­gra­ma Šćoriće s Pićonštine iz arhi­va CENKI koji je bio odr­žan u surad­nji sa ško­lom OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Područnom ško­lom Pićan i Sveta Katarina sli­je­de pro­gra­mi za širu publiku.

U sri­je­du, 13. ožuj­ka s počet­kom u 18 sati na ras­po­re­du je Ča delaš?/ Cos’ ti fà? raz­go­vor s foto­graf­ki­njom Ednom Strenja Jurcan, mode­ra­to­ri­ca će biti Rosanna Bubola.

Edna Strenja Jurcan rođe­na u Puli. Arhitektica, foto­graf­ki­nja, vodi­te­lji­ca zbo­ro­va i glaz­be­ni­ca. Promovira glaz­be­ni reper­to­ar na istro­ve­net­skom i istri­ot­skom narje­čju, te anti­fa­šis­tič­ke i pje­sme otpo­ra. Živi u Puli. U sklo­pu Mjeseca pri­po­vi­je­da­nja pred­sta­vi­ti će svo­je rado­ve i ćaku­lat na istro­mle­tač­kom narječju.

Nadalje u čet­vr­tak, 21. ožuj­ka posje­ti­te­lje u CENKI‑u oče­ku­je Večer od smiha/Una sera­ta de rida­de gdje će Anton Tone Rojnić pri­po­vi­je­da­ti Viceve i što­ri­ce od nikad. Program poči­nje u 18 sati, a mode­ra­tor je Noel Šuran.

Anton Tone Rojnić rođen na Barbanštini u selu Petehi. Turistički dje­lat­nik, stras­tve­ni lovac,  kan­ta­dur, izvr­stan pri­po­vje­dač i veli­ki zaljub­lje­nik u Istru. Živi u Bokordići. Govoriti će i zakan­ta­ti po brban­ski. Ulaz na doga­đa­nja je slobodan.