(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Otvorena izložba “Genius Loci” Gaje Radić u HUiU galeriji

Tekst i fotografije Boris VINCEK

25.03.2024.

Otvorenje izlož­be Gaje Radić nazi­va “Genius Loci” odr­ža­no je u subo­tu, 23. ožuj­ka u pul­skoj HUiU galeriji.

- Djelo Genius Loci pro­du­ci­ra­no je proš­lu jesen na Korčuli. Forme koje vidi­te izlo­že­ne su one memo­ri­jal­nog cen­tra Bernarda Bernardija koji je izra­đen 1982. godi­ne, a lokal­ci ga zovu spo­me­nik. Gaia ga je pos­ta­vi­la u neki dru­gi kon­tekst i izlo­ži­la ga na oba­li, kaza­la je Kristina Nefat iz HUiU‑a.

Gaia Radić je napo­me­nu­la da je rad raz­ra­đen na poziv udru­ge siva) (zona – pros­tor suvre­me­ne i medij­ske umjet­nos­ti sa Korčule.

- Na poziv kus­to­sa Darka Fritza odlu­či­la sam tema­ti­zi­ra­ti memo­ri­jal­ni kom­pleks našeg jako poz­na­tog hrvat­skog arhi­tek­ta Bernarda Bernardija. Danas je taj „spo­me­nik“ pred­met raz­nih devas­ta­ci­ja, a udru­ga siva) (zona se tru­di da ga obra­ni kao sim­bol kul­tu­re sje­ća­nja i povi­jes­ne bašti­ne koja može pono­vo zaži­vje­ti kroz suvre­me­nu umjet­nost, kaza­la je Radić.

Koncept geni­us loci pov­la­či svo­je kori­je­ne iz rim­ske mito­lo­gi­je, meta­fo­rič­ki ozna­ča­va­ju­ći zaštit­nič­ki duh mjes­ta, odnos­no polje inten­zi­vi­ra­ne ener­gi­je omo­ta­no urba­nim tki­vom. Promatrajući Bernardijev Spomenik kao mate­ri­jal­nu inkar­na­ci­ju “duha mjes­ta” gra­da Korčule te pros­tor opte­re­ćen višes­loj­nim poli­tič­kim nara­ti­vi­ma, umjet­ni­ca subli­mi­ra nje­go­ve for­mal­ne karak­te­ris­ti­ke, pre­vo­de­ći ih u digi­ta­lan tro­di­men­zi­ona­lan pros­tor i potom vra­ća­ju­ći u fizič­ki svi­jet svom izvor­ni­ku u for­mi 3D prin­ta­nih svje­tle­ćih artefakata.

Služeći kao mini­ja­tur­ni frag­men­ti­ra­ni proxy izvor­nog Spomenika, auto­ri­ca umjet­nič­kom ges­tom objek­te smje­šta na mor­sko dno pli­ća­ka pla­že pre­ma kojoj se svo­jim kame­nim kri­li­ma, podi­je­lje­nom gle­da­li­štu amfi­te­atra, sam Spomenik otva­ra. Ispod mor­ske povr­ši­ne, frag­men­ti mode­la arhi­tek­ton­ske zna­me­ni­tos­ti, uda­lje­ne par meta­ra, svje­tlom sig­na­li­zi­ra­ju svo­ju pri­sut­nost sva­ko­me tko ju je spre­man primijetiti.

Radić je napo­me­nu­la da osim izlo­že­nih pred­me­ta izlož­bu čini i video kojeg je sni­mi­la Gea Rajić tije­kom izved­be i pos­ta­ve te instalacije.

Gaia Radić novo­me­dij­ska je umjet­ni­ca rođe­na 2001. u Puli. Diplomirala je kipar­stvo na Akademiji pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci, tre­nut­no stu­di­ra arhi­tek­tu­ru na Arhitektonskom fakul­te­tu u Ljubljani te diplom­ski stu­dij Videa, ani­ma­ci­je i novih medi­ja na Akademiji za likov­nu umjet­nost i obli­ko­va­nje u Ljubljani. U svom radu pre­tež­no koris­ti medij raču­nal­ne gra­fi­ke, odnos­no teh­ni­ku 3D mode­li­ra­nja, dok svo­je kon­cep­te reali­zi­ra kao kom­bi­na­ci­ju ani­ma­ci­je i pros­tor­ne ins­ta­la­ci­je. Dosad je izla­ga­la na pet samos­tal­nih i više od dva­de­set skup­nih izlož­bi u Hrvatskoj i Sloveniji. Samostalna izla­že u Galeriji Karas, Zagreb, 2023., u Galeriji Ravnikar, Ljubljana, 2024., te sudje­lu­je na 63. Porečkom Annaleu, 2023. Surađuje s Centrom za ino­va­tiv­ne medi­je u Rijeci (CIM APURI), riječ­kom Galerijom Kortil, UR Institutom iz Dubrovnika te Udrugom Metamedij iz Pule. Dobitnica je dru­ge Erste nagra­de 36. Salona mla­dih i fina­lis­ti­ca Nagrade za mla­de umjet­ni­ke Zlatna lube­ni­ca 6.0. Članica je Hrvatske udru­ge likov­nih umjet­ni­ka Istre. Uz izla­gač­ke aktiv­nos­ti, odr­ža­la je i neko­li­ko edu­ka­tiv­nih radi­oni­ca i pre­da­va­nja na temu vir­tu­al­nog pros­to­ra i 3D modeliranja.

Izložba i pro­gram HUiU gale­ri­je finan­ci­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Grada Pule – odjel za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva, Zaklade Kultura nova i Istarske župa­ni­je – odjel za kul­tu­ru i zavičajnost

Izložba osta­je otvo­re­na do 12. trav­nja i može se raz­gle­da­ti od pone­djelj­ka do pet­ka od 12 do 20 sati.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.