Nova Pulica u kaputu i revija oscarovskih filmova u Kinu Valli

B. V.

13.03.2024.

Od 14. do 20. ožuj­ka Kino Valli pri­ka­zu­je “Oppenheimera” Christophera Nolana, “Dječaka i čap­lju” Hayaoa Miyazakija i “The Holdovers” – tri nas­lo­va ovjen­ča­na Oscarima. Započinje deve­ta “Pulica u kapu­tu” koja dono­si odlič­ne fil­mo­ve, radi­oni­cu stop-ani­ma­ci­je i izlož­bu. U sklo­pu “Tjedna Frankofonije” pri­ka­zu­ju se znans­tve­no-fan­tas­tič­na dra­ma “Zvijer”, a na pro­gra­mu je i dalje čet­vr­ti nas­ta­vak Kung Fu Pande. Za pos­ljed­nje izda­nje Razigranog kino kvi­za čast da sas­ta­ve atrak­tiv­na pita­nja pri­pa­la je eki­pi auto­ra pro­gra­ma Kino 15+.

Nominiran u 13 kate­go­ri­ja za nagra­du Oscar, “Oppenheimer” Christophera Nolana osvo­jio ih je čak sedam, među koji­ma Oscara za naj­bo­lji film, naj­bo­lju reži­ju i naj­bo­ljeg glav­nog glum­ca. Kino Valli vra­ća ga na pro­gram “Propustili ste, pogle­daj­te” 17. ožuj­ka, a ova intri­gant­na biograf­ska dra­ma govo­ri o ame­rič­kom fizi­ča­ru J. Robertu Oppenheimeru i nje­go­voj ulo­zi u razvo­ju nuk­le­ar­nog oruž­ja zbog čega nosi nadi­mak “oca atom­ske bombe”.

“Dječak i čap­lja” japan­skog reda­te­lja Hayaoa Miyazakija Oscarom je nagra­đen kao naj­bo­lje dugo­me­traž­no ani­mi­ra­no ostva­re­nje, a pre­ma nekim pri­ča­ma, to je pos­ljed­nji film slav­nog japan­skog auto­ra poz­na­tog po kla­si­ci­ma “Princeza Mononoke” i “Avantura male Chihiro”. Na pro­gra­mu je od 15. do 18. ožuj­ka. Priča je to o dje­ča­ku Mahitu koji, nakon što izgu­bi maj­ku u ratu, odla­zi na obi­telj­sko ima­nje u pro­vin­ci­ju. Tamo ga niz tajans­tve­nih doga­đa­ja vodi do drev­no­ga tor­nja u kojem obi­ta­va nes­taš­na siva čap­lja. Slijedit će čap­lju u fan­tas­ti­čan svi­jet na raz­me­đi živo­ta i smr­ti, upu­šta­ju­ći se u epsku avan­tu­ru tije­kom koje će nauči­ti pone­što o svi­je­tu i samo­me sebi.

Komedija “The Holdovers” Alexandera Paynea bila je nomi­ni­ra­na u pet kate­go­ri­ja za Oscara, a Da’Vine Joy Randolph osvo­ji­la je zlat­ni kipić za naj­bo­lju spo­red­nu žen­sku ulo­gu. Film pra­ti drskog pro­fe­so­ra u pres­tiž­noj ame­rič­koj ško­li koji osta­je na kam­pu­su tije­kom božić­nih praz­ni­ka kako bi čuvao šači­cu uče­ni­ka koji nema­ju kamo oti­ći. Naposljetku uspos­ta­vi nevje­ro­jat­nu vezu s jed­nim od njih – pamet­nim iza­zi­va­čem pro­ble­ma i s glav­nom kuha­ri­com ško­le, koja je izgu­bi­la sina u Vijetnamu. Film je na pro­gra­mu je od 14. do 19. ožujka.

Četvrti nas­ta­vak Kung Fu Pande i dalje je na pro­gra­mu, od 14. do 18. ožuj­ka. Nakon tri smr­to­nos­ne pus­to­lo­vi­ne u koji­ma je pobi­je­dio zli­kov­ce svjet­ske kla­se svo­jom nenad­maš­nom hra­broš­ću i ludim bori­lač­kim vje­šti­na­ma, Poa, zma­je­vog rat­ni­ka, sud­bi­na je pozva­la da se napo­kon odmo­ri i oda­bran je da pos­ta­ne duhov­ni vođa Doline mira. U hrvat­skoj ver­zi­ji, gla­so­ve Pou i osta­lim liko­vi­ma posu­đu­ju Franjo Dijak, Branimir Vidić, Mia Krajcar, Mirta Zečević i mno­gi drugi.

U surad­nji s Francuskim Institutom i Mjesecom Frankofonije Kino Valli 20. ožuj­ka pri­ka­zu­je znans­tve­no-fan­tas­tič­nu dra­mu “Zvijer” reda­te­lja Bertranda Bonella čija se rad­nja odvi­ja u buduć­nos­ti, 2044. kada umjet­na inte­li­gen­ci­ja kon­tro­li­ra sve aspek­te druš­tva dok lju­di rutin­ski “bri­šu” svo­je osje­ća­je. U nadi da će eli­mi­ni­ra­ti bol uzro­ko­va­nu nji­ho­vim roman­sa­ma iz proš­lih živo­ta, Gabrielle se nepres­ta­no zaljub­lju­je u raz­li­či­te inkar­na­ci­je Louisa. Njihova se pri­ča prvo odvi­ja u Parizu u Belle Époque peri­odu gdje je Britanac Louis uda­lja­va od hlad­nog muža, zatim se pre­ba­cu­je u Los Angeles ranog 21. sto­lje­ća gdje je on uzne­mi­re­ni Amerikanac spre­man na nasil­nu “odmaz­du”.

Od 19. do 24. ožuj­ka odr­ža­va se deve­ta po redu “Pulica u kapu­tu” – dani dje­čjeg fil­ma tije­kom kojih će biti pri­ka­za­no dva­na­est igra­nih i ani­mi­ra­nih fil­mo­va europ­ske kine­ma­to­gra­fi­je nami­je­nje­nih djeci.

„Ove godi­ne “Pulica” je poseb­no razi­gra­na, puna fan­tas­tič­nih i mašto­vi­tih ani­mi­ra­nih liko­va, vese­lih, ali i život­nih pri­ča. Naše naj­mla­đe gle­da­te­lje vodi­mo u zaba­van i pre­kra­san svi­jet pokret­ne sli­ke sa željom da zauvi­jek pam­te svo­je prve odla­ske u kino“, isti­če Nataša Šimunov, vodi­te­lji­ca Kina Valli.

Svi fil­mo­vi su titlo­va­ni, sin­kro­ni­zi­ra­ni ili čita­ni na hrvat­ski jezik, a ulaz na sve pro­gra­me je slo­bo­dan. Raspored fil­mo­va dos­tu­pan je na ovoj povez­ni­ci. “Pulica” sudje­lu­je i u pro­jek­tu “Film u bol­ni­ci” sa željom da malim paci­jen­ti­ma pri­ka­zi­va­njem fil­ma uljep­ša dane koje pro­vo­de na liječenju.

Uz šest dana fil­mo­va, “Pulica” dono­si i radi­oni­cu stop-moti­on ani­ma­ci­je “Škare, papir, dino­sa­ur” za dje­cu od sedam do dva­na­est godi­na, a pod vod­stvom Vibora Juhasa. Radionica se odr­ža­va od 19. do 22. ožuj­ka od 17.30 do 19.30 sati te 23. ožuj­ka od 9.30 do 11.30, a zbog ogra­ni­če­nog bro­ja mjes­ta, polaz­ni­ci se mora­ju pri­ja­vi­ti rani­je putem obras­ca dos­tup­nog na ovoj povez­ni­ci.

“Pulica u kapu­tu” u ovo­go­diš­njem izda­nju pri­dru­žu­je se europ­skom pro­jek­tu “Razigrano kino/Playing Cinema” te će pred­sta­vi­ti edu­ka­tiv­no-zabav­ne kar­ti­ce s pita­nji­ma za ana­li­zu fil­ma. Kartice su miš­lje­ne kao poti­caj malim gle­da­te­lji­ma, ali i nji­ho­vim rodi­te­lji­ma, baka­ma, dje­do­vi­ma i uči­te­lji­ma u ško­la­ma kako bi nakon gle­da­nja fil­mo­va zajed­no raz­go­va­ra­li i pro­miš­lja­li o raz­li­či­tim ele­men­ti­ma fil­ma. Kartice će biti pred­stav­lje­ne izlož­bom “Male film­ske pri­če” u foajeu Kina Valli, a potom i dos­tup­ne za pre­uzi­ma­nje na inter­net­skoj stra­ni­ci Vallija.