Otvoren javni poziv za prijavu filmova na 71. Pulski filmski festival

B. V.

08.03.2024.

Pulski film­ski fes­ti­val ras­pi­sao je jav­ni poziv za pri­ja­vu fil­mo­va u Glavni pro­gram koji obu­hva­ća natje­ca­telj­ske sek­ci­je Hrvatski film i Hrvatska manjin­ska kopro­duk­ci­ja, a pri­ja­ve su otvo­re­ne do 8. trav­nja 2024.

Pulski film­ski fes­ti­val ovog lje­ta odr­žat će se po 71. put, u ter­mi­nu od 11. do 18. srp­nja. Poziv za pri­ja­vu fil­mo­va u Glavni pro­gram 71. Pulskog film­skog fes­ti­va­la odno­si se na natje­ca­telj­ske sek­ci­je Hrvatski film i Hrvatska manjin­ska kopro­duk­ci­ja, a otvo­ren je 7. ožuj­ka i tra­je do 8. trav­nja 2024. u ponoć. U Glavni pro­gram mogu se pri­ja­vi­ti fil­mo­vi svih rodo­va nas­ta­li u 2023. i 2024. godi­ni, duži od 60 minu­ta. O dobit­ni­ci­ma Zlatnih are­na odlu­či­vat će pete­ro­čla­ni ocje­nji­vač­ki sud, a dodi­je­lit će se njih 16 u sek­ci­ji Hrvatski film te četi­ri fil­mo­vi­ma iz Hrvatske manjin­ske koprodukcije.

Pravo pri­ja­ve u sek­ci­ju Hrvatski film ima­ju dugo­me­traž­ni fil­mo­vi nas­ta­li u pot­pu­nos­ti u hrvat­skoj pro­duk­ci­ji, većin­ske hrvat­ske pro­duk­ci­je i manjin­ske hrvat­ske kopro­duk­ci­je u koji­ma je udio sudje­lo­va­nja hrvat­skih film­skih umjet­ni­ka veći od 50 posto.

Sekcija Hrvatska manjin­ska kopro­duk­ci­ja podra­zu­mi­je­va dugo­me­traž­ne igra­ne fil­mo­ve koji se mogu kva­li­fi­ci­ra­ti kao služ­be­ne manjin­ske hrvat­ske kopro­duk­ci­je pre­ma odred­ba­ma Konvencije Vijeća Europe o kine­ma­to­graf­skoj kopro­duk­ci­ji (revi­di­ra­na) i/ili važe­ćim bila­te­ral­nim kopro­duk­cij­skim spo­ra­zu­mi­ma koje je Republika Hrvatska sklo­pi­la s dru­gim zemljama.

Filmove mogu pri­ja­vi­ti pro­du­cen­ti, reda­te­lji i naci­onal­na film­ska tije­la koja ima­ju pra­vo i ovla­šte­nje za zas­tu­pa­nje i pri­jav­lji­va­nje fil­mo­va. Filmovi se pri­jav­lju­ju putem služ­be­ne onli­ne pri­jav­ni­ce na mrež­noj stra­ni­ci Festivala na adre­si pulafilmfestival.hr.

Na služ­be­noj stra­ni­ci Festivala dos­tup­ni su Pravilnik za pri­ja­vu fil­mo­vaStatut Pulskog film­skog fes­ti­va­la.

Organizator Pulskog film­skog fes­ti­va­la je Javna usta­no­va Pula Film Festival kojom rav­na Tanja Miličić, umjet­nič­ki rav­na­telj Festivala je Danijel Pek, a izbor­nik film­skih pro­gra­ma Mario Kozina.