Otvorene prijave za Summer Sessions 2024 međunarodnu rezidenciju

B. V.

22.03.2024.

Summer Sessions su krat­ko­roč­ne među­na­rod­ne rezi­den­ci­je nami­je­nje­ne mla­dim umjet­ni­ci­ma i dizaj­ne­ri­ma koji dje­lu­ju na inter­sek­ci­ji umjet­nos­ti i teh­no­lo­gi­je. Mreža kul­tur­nih orga­ni­za­ci­ja Summer Sessions diljem svi­je­ta spon­zo­ri­ra i ugoš­ću­je rezi­den­ci­je. Svakog lje­ta nudi­mo podr­šku umjet­ni­ci­ma i dizaj­ne­ri­ma na začet­ku kari­je­ra za sudje­lo­va­nje u pro­duk­cij­skim rezi­den­ci­ja­ma u ino­zem­s­tvu. Odabrani će kan­di­da­ti ima­ti pri­li­ku razvi­ja­ti svoj umjet­nič­ki pro­jekt u pro­duk­tiv­noj atmo­sfe­ri uz struč­nu podr­šku, feed­back i men­tor­stvo. Svaka Summer Sessions rezi­den­ci­ja tra­je otpri­li­ke osam tje­da­na i odr­ža­va se izme­đu srp­nja i ruj­na. Tijekom ovog raz­dob­lja, razvit ćete svoj pro­jekt od kon­cep­ta do goto­vog rada, sprem­nog za prikazivanje.

Tko se može prijaviti?

Umjetnici i dizaj­ne­ri koji se bave umjet­noš­ću i teh­no­lo­gi­jom te su (1) mla­đi od 35 godi­na i/ili su diplo­mi­ra­li u pos­ljed­njih pet godi­na i (2) žive u zem­lji u kojoj pos­to­ji spon­zor­ski part­ner Summer Sessions.

Partneri koji sudje­lu­ju su:

– V2_, Nizozemska

– Schmeide, Austria

– LAC – Laboratório de Actividades Criativas, Portugal

– Museu Zer0 – Instituto Lusíada de Cultura, Portugal

– Tabakalera, Španjolska

– Sardegna Teatro, Italija

– Metamedia, Hrvatska

Za sve dodat­ne infor­ma­ci­je javi­te se na: info@summersessions.net ili contact@metamedia.hr

Zašto bih se tre­bao prijaviti?

Odabrani umjet­ni­ci dobit će pris­tup pros­to­ri­ma doma­ćin­ske ins­ti­tu­ci­je, struč­nu podr­šku i pri­li­ku za pred­stav­lja­nje svo­jih rado­va na jav­nom doga­đa­ju. Osigurat će se hono­rar koji uklju­ču­je tro­ško­ve puto­va­nja, smje­šta­ja i materijala.

Kako se prijaviti?

Otvoren je poziv za izda­nje Summer Sessions 2024. Za pri­ja­vu posje­ti­te https://summersessions.net/apply, rok je 01. svi­banj 2024.Napravite dvo­mi­nut­ni video u kojem objaš­nja­va­te svoj pro­jekt i način na koji bis­te ga reali­zi­ra­li tije­kom Summer Sessions rezi­den­ci­je. Ne pos­to­je temat­ska ogra­ni­če­nja i zah­tje­vi. Nije poželj­no sla­ti dodat­ne mate­ri­ja­le, pisa­ne ili dru­ge. Odabir će se vrši­ti isklju­či­vo na teme­lju videa. Prenesite svoj video na uslu­gu kao što je YouTube ili Vimeo.* Zatim ispu­ni­te onli­ne pri­ja­vu, navo­de­ći svo­je osob­ne podat­ke i povez­ni­cu na svoj video.*YouTube omo­gu­ću­je da vide­oza­pis ozna­či­te kao unlis­ted, što zna­či da mu ne može pris­tu­pi­ti nit­ko bez URL‑a. Vimeo vam omo­gu­ću­je pos­tav­lja­nje lozin­ke za ogra­ni­ča­va­nje gle­da­nja vašeg rada. Proces ocjenjivanja

Sve pri­ja­ve bit će eva­lu­ira­ne do kra­ja svib­nja, ovis­no o umjet­nič­koj kva­li­te­ti (teme­lje­noj na este­ti­ci i ori­gi­nal­nos­ti) te izve­di­vos­ti i pove­za­nos­ti umjet­nos­ti i teh­no­lo­gi­je u teh­nič­kom pris­tu­pu. Odabrani će kan­di­da­ti biti spo­je­ni s doma­ćin­skom ins­ti­tu­ci­jom koja odgo­va­ra pri­jav­lje­nom pro­jek­tu te će biti pozva­ni na onli­ne inter­v­ju polo­vi­com svib­nja, kao dio konač­nog pro­ce­sa oda­bi­ra. Domaćinska ins­ti­tu­ci­ja će s kan­di­da­ti­ma dogo­vo­ri­ti prak­tič­ne deta­lje u vezi s datu­mi­ma, puto­va­njem, smje­šta­jem, viza­ma i dr. Program se odvi­ja uz podr­šku Grada Pule, Istarske župa­ni­je i Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.