Pjesnička matineja s Nensi Pereša Licul

B. V.

14.03.2024.

Usuret Svjetskom danu poezi­je – koji se obi­lje­ža­va 21. ožuj­ka – u Knjižnici Vodnjan odr­žat će se pjes­nič­ka mati­ne­ja: u subo­tu, 16. ožuj­ka s počet­kom u 11 sati, svo­jim će se sti­ho­vi­ma pred­sta­vi­ti Nensi Pereša Licul, a Susret će mode­ri­ra­ti Vanesa Begić.

U Knjižnici Vodnjan redo­vi­to se tije­kom cije­le godi­ne orga­ni­zi­ra­ju poet­ska dru­že­nja tije­kom kojih se pred­stav­lja­ju suvre­me­ni istar­ski pjes­ni­ci i pjes­ni­ki­nje te nji­ho­vi poet­ski izri­ča­ji, s ciljem popu­la­ri­za­ci­je ove vrste pisa­ne rije­či, doma­ćih auto­ra i jav­nih čitanja.