Počinje još jedna kazališna zima Istarskog narodnog kazališta

Tekst fotografije Paola ALBERTINI

11.03.2024.

Program Kazališna zima u Istri / L’inverno teatra­le in Istria već dese­tu godi­nu zare­dom dono­si pro­duk­ci­je Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula u gra­do­ve diljem Istre s ciljem razvo­ja publi­ke i dopri­no­sa vid­lji­vos­ti kaza­liš­nog reper­to­ara. Ove godi­ne, tije­kom ožuj­ka i trav­nja, ukup­no pet pred­sta­va posje­ti­ti će Buzet, Pazin, Labin, Poreč i Umag.

Kako je na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je 8. ožuj­ka naj­a­vi­la rav­na­te­lji­ca kaza­li­šta, Gordana Jeromela Kaić, pro­gram 10. Kazališne zime u Istri ove godi­ne zapo­či­nje s pred­sta­vom pul­skih glaz­be­ni­ka Jazzino – Jazz za dicu u uto­rak, 12. ožuj­ka u 18 sati u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Augustin Vivoda Buzet.

U mje­se­cu ožuj­ku, može se pogle­da­ti Francamente – mono­dra­mu koja pro­pi­tu­je polo­žaj žene u druš­tvu. Autorica Petra Blašković u pone­dje­ljak, 18. ožuj­ka u 19 sati gos­tu­je u Spomen domu Pazin. U Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Labin pogle­daj­te hit kome­di­ju Valtera Roše Mistero Buffo 2. Predstava je na pro­gra­mu u čet­vr­tak, 28. ožuj­ka u 20 sati.

(Ne)prilagođen putu­je u Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč u sri­je­du, 3. trav­nja u 20 sati. Izvođač Luka Mihovilović dono­si pri­ču o raz­li­či­tos­ti, dis­kri­mi­na­ci­ji i pre­dra­su­da­ma. Završnica pro­gra­ma rezer­vi­ra­na je za čet­vr­tak, 4. trav­nja u Umagu gdje će gos­to­va­ti Levan Beach Hotel reda­te­lja Jasminka Balenovića. Čakavska kome­di­ja s rad­njom u svad­be­nom hote­lu na ras­po­re­du je u 19 sati u Kazališnoj dvo­ra­ni “Antonio Coslovich”.

Projekt Kazališna zima u Istri finan­ci­ran je sred­stvi­ma Istarske župa­ni­je kroz pro­gram Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavičajnost.

Kaić je zahva­li­la pro­čel­ni­ku Vladimiru Torbici na kon­ti­nu­ira­noj podr­š­ci još od 2015. godi­ne kad je zapo­če­la Kazališna zima.

„Ovo je pro­gram koji se u cije­los­ti finan­ci­ra iz pro­ra­ču­na Istarske župa­ni­je“, napo­me­nu­la je Kaić dodav­ši kako je u počet­ku ide­ja bila pove­ća­ti vid­lji­vost umjet­nič­kog stva­ra­laš­tva u INK‑a u cije­loj Istri.

„Intencija je bila pri­bli­ži­ti se lju­di­ma s pro­duk­ci­ja­ma INK‑a koje mogu ići na raz­li­či­te pozor­ni­ce, raz­li­či­tih gaba­ri­ta i oprem­lje­nos­ti i ići diljem čita­ve Istre. Mislim da je to jedan ple­me­ni­ti pro­gram koji ima za cilj razvoj kaza­liš­ne publi­ke i pri­bli­ži­ti kaza­liš­no stva­ra­laš­tvo našim gra­đa­ni­ma. U tome smo, čini mi se, uspje­li“, zaklju­či­la je.

Torbica je istak­nuo da je za uspješ­nu surad­nju bit­na siner­gi­ja koja se s INK i dogo­di­la: „Imamo jed­nu lije­pu kaza­liš­nu zimu u gra­do­vi­ma diljem Istre od kad je sve to poče­lo, pri­je deset godi­na. Kazališna publi­ka je broj­na, a INK svo­je pro­duk­ci­je nas­to­ji poka­za­ti Istri i mi smo to uspjeli“.

Kako je rekao, kre­nu­lo se sa jako dobro pri­hva­će­nom čakav­skom sce­nom, a nared­nim pred­sta­va­ma daje se odli­čan pre­sjek ono­ga što INK radi.

„Uvjeren sam da upra­vo ova­ko kva­li­tet­ni pro­jek­ti u siner­gi­ji s lokal­nom zajed­ni­com mogu dopri­je­ti do publi­ke. Istra je jedan grad, s jed­nim kaza­li­štem i s puno sce­na“, izja­vio je Torbica te zahva­lio INK na uspješ­no ostva­re­nom pro­jek­tu kojim se pred­stav­lja nje­gov rad koji je svu­da cijenjen.

„Doma vas naj­kas­ni­je pre­poz­na­ju, a ovo je pri­li­ka da ga pre­poz­na­mo i u Istri“, zaklju­čio je.