Potpisivanje ugovora za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2024. godinu

Tekst i fotografije Boris VINCEK

25.03.2024.

Svečano pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o finan­ci­ra­nju za pro­jek­te i pro­gra­me pri­jav­lje­ne po Javnom pozi­vu za dodje­lu sred­sta­va za finan­ci­ra­nje jav­nih potre­ba u kul­tu­ri Istarske župa­ni­je za 2024. godi­nu odr­ža­no je u pone­dje­ljak, 25. ožuj­ka u pros­to­ri­ja­ma Coworking cen­tra Pula. U ime Istarske župa­ni­je ugo­vo­re je pot­pi­sao župan Boris Miletić, dok je pro­čel­nik za Kulturu i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je Vladimir Torbica pozi­vao pri­sut­ne da kažu par rije­či o pro­jek­tu za kojeg su dobi­li sredstva.

- Potpisivanje je upri­li­če­no iz dva raz­lo­ga, odnos­no da pred­sta­vi­mo vaše pro­gra­me, ali i kako bis­te se vi među­sob­no malo upoz­na­li. Istarska župa­ni­ja na pred­met­ni Javni poziv godiš­nje dobi­je više od 300 pri­ja­va i nor­mal­no nije mogu­će sve finan­ci­ra­ti. Nastojimo finan­ci­ra­ti pro­jek­te i pro­gra­me koji su stvar­no naj­k­va­li­tet­ni­ji i dugo­roč­no i krat­ko­roč­no odr­ži­vi, kazao je Torbica.

U svom uvod­nom poz­dra­vu župan Miletić je istak­nuo da se sred­stva za kul­tu­ru pove­ća­va­ju iz godi­ne u godi­nu što je neo­p­hod­no zbog inflacije.

- Radi se o sve­ukup­nom izno­su od izno­su od 743.000 eura, a danas ćemo pot­pi­sa­ti 24 ugo­vo­ra za danas pri­sut­no 19 pot­pis­ni­ka. Vrijednost ugo­vo­ra koji se danas pot­pi­su­ju je 278.620 eura. Želim nagla­si­ti da je kul­tu­ra inves­ti­ci­ja u bolju buduć­nost. Iako to neki nazi­va­ju tro­škom ja to nisam nikad pri­hva­tio gle­da­ti na taj način. Mislim da kul­tu­ra defi­ni­ra naš istar­ski iden­ti­tet pa se mogu samo zahva­li­ti sva­ko­me od vas što ste ga pro­mo­vi­ra­li i pre­ni­je­li na mla­đe nara­šta­je, kazao je župan i pohva­lio pro­čel­ni­ka Torbicu što se uspio izbo­ri­ti za pove­ća­nje sred­sta­va u kulturi.

Ugovore su pot­pi­sa­li Josip Percan u ime SAFOD‑a Istarske župa­ni­je za 58. Smotru narod­ne glaz­be i ple­sa Istre, zatim Magdalena Vodopija koja je naj­a­vi­la 30. jubi­lar­ni Sa(n)jam knji­ge u Istri čija je glav­na tema „Mikrokozmosi. Najavila je i 17. Festival dje­čje knji­ge Monte Librić te pred­stav­lja­nje Sajma na Indigo Festivalu u Ljubljani koje je tako­đer sufi­nan­ci­ra­la Istarska župa­ni­ja. Načelnik opći­ne Lupoglav Franko Baxa pot­pi­sao je ugo­vor za Izradu istraž­nih ela­bo­ra­ta za obno­vu kašte­la u Boljunu, dok je ugo­vor za Mediteranski kipar­ski sim­po­zij u Labinu i Park skul­p­tu­ra Dubrova pot­pi­sa­la Renata Kiršić. Iva Ciceran iz Gradske knjiž­ni­ce Pazin je pot­pi­sa­la ugo­vor za Hižu od besid dok je Tanja Milićić pot­pi­sa­la onaj za 71. Pulski film­ski fes­ti­val. Marko Fereni Frey je zahva­lio župa­ni­ji na još jed­noj pot­po­ri Međunarodnom fes­ti­va­lu komor­nog teatra Zlatni lav Umag koji ove godi­ne sla­vi 25. rođendan.

Potpisani su i ugo­vo­ri za Festival šćo­ri­ce Općine Pičan, 49. Susret puhač­kih orkes­ta­ra Istre Željezničarskog KUD‑a “Renato Pernić” iz Roča i Rekonstrukcija glav­nog ula­za u Kaštel Rota u Momjanu Grada Buje. Marino Jurcan iz udru­ge Metamedij zahva­lio je župa­ni­ji za više­go­diš­nje i kon­ti­nu­ira­no finan­ci­ra­nje por­ta­la Kulturistra koje omo­gu­ću­je sta­bil­nost rada redak­ci­je, zapoš­lja­va­nje novih mla­dih surad­ni­ka i razvoj novih sadržaja.

Nadalje, pred­stav­lje­ni su i pro­jek­ti i pro­gra­mi te su pot­pi­sa­ni ugo­vo­ri za Festival dell’ Istroveneto Talijanske Unije, dru­ga faza izda­va­nje knji­ge “Oprtaljskoh sta­tu­ta” Općine Oprtalj, 25. Međunarodni orgulj­ski fes­ti­val Organum Histriae i Konzervatorsko-res­ta­ura­tor­ski rado­vi na zid­nim sli­ka­ma u crk­vi­ci Sv. Blaža Općine Sv. Lovreč, Produkcije pred­sta­va za dje­cu u 2024. godi­ni Teatra Naranča, (Ne)skrivena Istra Udruge Spod Učke, Očuvajmo naš jezik i tra­di­ci­ju Interpretacijskog cen­tra Vlaški puti, XII x II 2025 Mare d.o.o te rad na obja­vi knji­ge Državnog arhi­va u Pazinu Apostolske vizi­ta­ci­je bisku­pa Augustina Valiera. Spremni su bili i ugo­vo­ri za udru­gu Ipsilon za nji­ho­ve pro­jek­te Foto album pul­ske rock sce­ne i Izložba veli­ka­na rock foto­gra­fi­je, no pred­stav­ni­ci udru­ge nisu bili prisutni.