Predavanje Inge Vilogorac Brčić “Egipatski bogovi na istočnoj jadranskoj obali”

B. V.

21.03.2024.

Predavanje dr. sc. Inge Vilogorac Brčić na temu “Egipatski bogo­vi na istoč­noj jadran­skoj oba­li” bit će odr­ža­no u petak, 22. ožuj­ka s počet­kom u 18 sati, u Sveučilišnoj knjiž­ni­ci u Puli. Organizator je Klub stu­de­na­ta povi­jes­ti – ISHA Pula u surad­nji sa Studentskim zbo­rom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studentskim cen­trom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišnom knjiž­ni­com u Puli i Istarskim povi­jes­nim društvom.

„Drevna civi­li­za­ci­ja Egipta odu­vi­jek je fas­ci­ni­ra­la boga­tom mito­lo­gi­jom, koja je bila osno­va za vjer­ska uvje­re­nja, umjet­nost i kul­tu­ru tog vre­me­na. No, što se doga­đa­lo s egi­pat­skim bogo­vi­ma izvan gra­ni­ca drev­ne zem­lje fara­ona? To je zanim­lji­vo pita­nje koje otva­ra vra­ta svi­je­tu kul­tu­ro­lo­ških inte­rak­ci­ja i raz­mje­na. Profesorica Inga Vilogorac Brčić izno­si pre­da­va­nje koje nas vodi na puto­va­nje duž istoč­ne jadran­ske oba­le, regi­je boga­te povi­jes­nim tra­go­vi­ma i kul­tur­nim utje­ca­ji­ma. Tema pre­da­va­nja, “Egipatski bogo­vi na istoč­noj jadran­skoj oba­li”, nudi uvid o susre­tu izme­đu egi­pat­ske reli­gi­je i lokal­nih kul­tu­ra koje su pos­to­ja­le duž oba­la Jadranskog mora. Profesorica Vilogorac Brčić će nas pro­ves­ti kroz ana­li­zu i inter­pre­ta­ci­ju mate­ri­jal­nih i epi­graf­skih izvo­ra koji uka­zu­ju na pri­sut­nost egi­pat­skih bogo­va na istoč­noj jadran­skoj oba­li. Otkrit ćemo kako su Izida, Serapis, Oziris, Anubis i mno­gi dru­gi pro­naš­li svo­je mjes­to u kul­tu­ri i vje­ro­va­nji­ma zajed­ni­ca uz oba­lu Jadranskog mora. Predavanje ne samo da nas uvo­di u tajans­tve­ni svi­jet egi­pat­skih bogo­va, već nas poti­če na dub­lje pro­miš­lja­nje o slo­že­nim pro­ce­si­ma kul­tur­nih inte­rak­ci­ja i asi­mi­la­ci­je koji su obli­ko­va­li povi­jest regi­je. Cilj pre­da­va­nja je uvid u dra­go­cje­nu spo­me­nič­ku bašti­nu koju ima­mo i nevje­ro­ja­tan utje­caj egi­pat­skih kul­to­va na reli­gi­ju i kul­tu­ru istoč­ne jadran­ske oba­le“, piše u opi­su predavanja.

Inga Vilogorac Brčić (1977.) dok­to­ri­ra­la je 2012. na pos­li­je­di­plom­skom stu­di­ju hrvat­ske povi­jes­ti Filozofskog fakul­te­ta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003 – 2008. radi­la je u Matici hrvat­skoj ispr­va kao lek­to­ri­ca i korek­to­ri­ca, a kas­ni­je i kao izvr­š­na ured­ni­ca. Od velja­če 2008 – 2011. bila je znans­tve­ni novak – asis­tent na Odsjeku za povi­jest Filozofskog fakul­te­ta Sveučilišta u Splitu. Od pro­sin­ca 2011. znans­tve­na je nova­ki­nja, a od pro­sin­ca 2020. docen­ti­ca na Katedri za sta­ru povi­jest Odsjeka za povi­jest Filozofskog fakul­te­ta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u orga­ni­za­ci­ji i izved­bi niza semi­na­ra i teča­je­va u sas­ta­vu raz­li­či­tih pro­je­ka­ta popu­la­ri­za­ci­je zna­nos­ti. Autorica je niza mono­gra­fi­ja i znans­tve­nih rado­va. Bavi se pro­uča­va­njem povi­jes­ti drev­nog Egipta, istoč­njač­kim kul­to­vi­ma te rim­skom epigrafijom.

Klub stu­de­na­ta povi­jes­ti – ISHA Pula osno­van je 2001. godi­ne kao dio Međunarodne aso­ci­ja­ci­je International Students of History Association. Registriran je kao udru­ga 2016. godi­ne od kada je akti­van u Registru udru­ga Ministarstva upra­ve Republike Hrvatske, a okup­lja šez­de­se­tak stu­de­na­ta povi­jes­ti Filozofskog fakul­te­ta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Djelatnosti klu­ba su orga­ni­zi­ra­nje pre­da­va­nja, radi­oni­ca, tri­bi­na, okru­glih sto­lo­va, semi­na­ra i kon­fe­ren­ci­ja veza­nih uz sadr­žaj povjes­ni­čar­ske stru­ke, kao i struč­nih izle­ta te izda­vač­ka dje­lat­nost putem objav­lji­va­nja časo­pi­sa “Epvlon”.