Predavanje Lorelle Limoncin Toth „Momjanski kaštel: povijesno-arhitektonski razvoj, nova otkrića i obnova“ u Momjanu

B. V.

20.03.2024.

Predavanje Lorelle Limoncin Toth nazi­va „Momjanski kaštel: povijes­no-arhi­tek­ton­ski razvoj, nova otkri­ća i obno­va“ bit će odr­ža­no u petak, 22. ožuj­ka s počet­kom u 18.30 sati u Kući istar­skih kašte­la u Momjanu.

„Prošlo je već 25 godi­na od počet­ka izra­de pro­jek­ta obno­ve Momjanskog dvor­ca, pokre­nu­tog 1999. godi­ne pot­pi­si­va­njem spo­ra­zu­ma o surad­nji izme­đu Grada Buja, Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Buje i Zavoda za gra­di­telj­sko nas­li­je­đe Arhitektonskog fakul­te­ta u Zagrebu. Tijekom ovog dugog raz­dob­lja, osim zna­čaj­nih rado­va kons­truk­tiv­ne sana­ci­je izve­de­nih u surad­nji s Konzervatorskim odje­lom u Puli, dvo­rac je pos­tao mjes­to susre­ta i kul­tur­nog stva­ra­laš­tva među­na­rod­nog zna­ča­ja. Na pre­da­va­nju će biti pred­stav­ljen kra­tak povi­jes­ni pre­gled razvo­ja dvor­ca; dje­lat­nost Konzervatorskog odje­la u Puli u obno­vi istar­skih for­ti­fi­ka­ci­ja; glav­ne pre­pre­ke koje su se poja­vi­le tije­kom rado­va na obno­vi Momjanskog dvor­ca; kro­no­lo­ški pre­gled pro­jek­t­nih i res­ta­ura­tor­skih aktiv­nos­ti pro­ve­de­nih u pos­ljed­njih 25 godi­na; kao i broj­ne umjet­nič­ke, kul­tur­ne, turis­tič­ke, eno­lo­ške i pro­mo­cij­ske ini­ci­ja­ti­ve koje su direk­t­no i indi­rek­t­no ostva­re­ne zahva­lju­ju­ći pokre­nu­tim povi­jes­nim istra­ži­va­nji­ma i etap­nom obno­vom arhi­tek­ton­skog nas­lje­đa Momjana“, piše u opi­su pre­da­va­nja koje će biti odr­ža­no na tali­jan­skom jeziku.